ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
20 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 18:53
-
3848
ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން، ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މިސާލެއް!
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މިފަހުން ކުރި ވިއްސާރާއިގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ހއ. ހޯރަފުއްޓެވެ. ހޯރަފުއްޓަށް އުދައަރާ އެރަށު އެއާޕޯޓަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ. އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މިސާލު ދައްކުވައިދީފައެވެ. އެއާޕޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ރަންވޭއަށް ވެލި އަރާފައި ވުމުން އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގައި ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ އަހުސަން / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއެކުކަން ދައްކުވައިދީ ބެނާއެއް ހިފައިގެން - ފޮޓޯ އަހުސަން / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގައި މިސާލު ދައްކަމުން - ފޮޓޯ އަހުސަން / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު އެއާޕޯޓް ސާފު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ - އިބްރާހީމް ފަލާހު / ހޯރަފުށި
raajjemv logo

All rights reserved