ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 12:37
-
4846
މޫސުން: ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން
ރާއްޖެ އަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދެއެވެ. އަދި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެން ވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން - އުދަ އަރައިގެން އައި ވަގުތު ރުށްތަކުން ވެއްޓިފައި ހުރި ފަންތަކާއުރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން، މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނޭ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލާއި 60 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެން ވާ ކަމާށްވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފއި - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން - އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެފައި، ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން - އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ރަށުތެރެއަށް ލޮނުގަނޑު ވަނީ ފެތރުފައި، އުދައިގެ އިތުރުން ހޯރަފުއްޓަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އަރައިގެން ރަށުތެރެއަށް ލޮނުގަނޑު ވަންނަނީ - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
ހޯރަފުއްޓަށް އުދަ އެރުން، އެކި ގެތަކަށް ވަނީ ފެންވަދެފައި - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނޫމާން
raajjemv logo

All rights reserved