ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:21
-
5685
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮަޕަރޭޝަން
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާތަނަށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު މާލޭގައި ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ވަނީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައި
އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހާގެ ސައިކަލު ވެސް ވަނީ ފުލުހުން ޓޯ ކޮށްފައި ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކަކު ވަނީ ގޮސްފައި ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved