ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 14:35
-
4488
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާ
ރައީސް ނަޝީދު، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގ. ކެނެރީގެއިން ނުުކުމެވަޑައިގެން، މަޖީދީމަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅަށް އަރާ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެން ކާރުކޮޅާ އަރާ ހަމަވިތަނުން އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަޔަކު ވަނީ ހަމަލާ ދީފައެވެ. މި ހަމަލާގައި ލިބިބަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމަތަކަށް އެމަނިކުފާނަށް ގެންދަވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާއި އިރު ބޭރުގެ ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި މައްސަލަ ބަލަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގީ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނިރުބަވެރި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ފަރުވާއަށް އޭޑީކޭއަށް ގެންދިއުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އޭޑީކޭ ކައިރިއަށް އެއްވެގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved