raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 22:37
-
3146
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
24 އެޕްރީލް 2021 - އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ފަށައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތިއްބެވިއެވެ. ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލު ގައި ކުރިޔަށްދާ މިބައްދަލުވުން ފަށާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:30 ހާއިރުއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދު (ކ) އަދި ރައީސް ސޯލިހު (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަތް މައްޗަށް ނަންގަވައިގެން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމިގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އަތް ނަންގަވައިގެން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުންޝިދު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު - ފޮޓޯ: މުންޝިދު