ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 10:40
-
6565
ރައީސް ސޯލިޙްގެ އިލްތިމާސް އަކީ ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އަވަހަށް ޖެއްސެވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވާފައިވަނީ 5 އެޕްރީލް 2021 ގައެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ރައީސް ސޯލިހު ޖައްސަވާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ ސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަންގައި ކުރިޔަށްދާ ވެކްސިން ސެންޓަރުގައި - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހިތާ 8 ހަފްތާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ވެކްސިން ޖެހުމަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި 9 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވޭ އަދި ދެ މޮބައިލް ޓީމު ހިމެނޭ - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކުކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - "ކޮވިޑް-19 ދިފާޢު" ކެމްޕެއިން ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސް ސޯލިހު - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރުމަށް މިހާރު ކޮވިޝީލްޑްގެ އިތުރުން ސިނޮފާރމް ވެކްސިންއާއި، ފައިޒާ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްއޮތޯރިޓީން ވަނީ ހުއްދަދީފައި - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން - ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
raajjemv logo

All rights reserved