raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 10:32
-
12068
ހައެއްގެ ފަސް - މާލޭގެ މަގުމަތި ފޮޓޯތަކުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ވަގުތެއްގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ހަވީރު 6:00ން ހެނދުނު 6:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ނުދުއްވޭއިރު، ރޭގަނޑު 11:00ގެ ފަހުން ހުއްދަނެތި މަގުތަކުގައި އުޅުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެއެވެ.
ރޭގަނޑު މާލޭގެ މަގުމަތި - ވަކި ވަގުތުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާވީ ނަމަވެސް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި މީހުން އުޅޭ މިންވަރު ގިނަކަން ފާހަގަވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރޭގަނޑު މާލޭގެ މަގުމަތި - ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވަނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރޭގަނޑު މާލޭގެ މަގުމަތި - ވަކި ވަގުތުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާވީ ނަމަވެސް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި މީހުން އުޅޭ މިންވަރު ގިނަކަން ފާހަގަވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ބަސްހުއްޓި އެއްގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުތައް ޕްޓްރޯލްކުރުމުގައި ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިއެއްގައި، ސައިކަލުން ދިޔަ މީހަކު ހުއްޓުވައިގެން ފުލުހަކު ސުވާލު ކުރަނީ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ވަގުތެއްގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު - މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ވަގުތެއްގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި، އެގޮތުން ހަވީރު 6:00ން ހެނދުނު 6:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަކީ މަނާ ކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު - މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ވަގުތެއްގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ، ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ފުލުހުންނާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ