raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
26 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 01:03
-
8077
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 24 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އެދުވަހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް މެންދުރު 2:30 ހާއިރުއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު އަލިފާން ނިއްވާލެވި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އަލުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:40 ހާއިރުއެވެ. ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތ. ގުރައިދޫ އިން 360 ކިލޯވޮޓްގެ ޖެންސެޓެއް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 24 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި ތިން އިންޖީނު ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، ހާދިސާ ހިނގިތާ 33 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - ވޭމަންޑޫއަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް 11:40 ހާއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދޭންފަށާފައި - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - އެމްޑީ ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު އަލިފާން ނިއްވާލެވި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ފެނަކައިން ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުން ދެއްކީ ކެތްތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް ކަމަށް - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - ތ. ގުރައިދޫއިން 360 ކިލޯވޮޓްގެ ޖެންސެޓެއް ގެނެސް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - ތ. ގުރައިދޫއިން 360 ކިލޯވޮޓްގެ ޖެންސެޓެއް ގެނެސް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް - ތ. ގުރައިދޫއިން 360 ކިލޯވޮޓްގެ ޖެންސެޓެއް ގެނެސް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ގުރައިދޫއިން 360 ކިލޯވޮޓްގެ ޖެންސެޓެއް ގެނެސް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީ ސައީދު އާއި ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުން ވަނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން