raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 23:04
-
2496
މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
މިއީ މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދެއެވެ. ހުކުރު ނަމާދުގެ އިތުރުން އެހެން ހުރިހާ އަޅުކަމެއް ވެސް ކުރިއަށްދަނީ ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެންނެއެވެ.
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގައި، ގައި ދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، މަސްކު އެޅުމަކީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ޝެއިޚް ހުސެއިން އާލް ޝެއިޚް - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - އަލް މަސްޖިދުލް ހަރާމް ނުވަތަ މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ ނަމާދަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކުރާ ނަމާދަކަށް ވުރެ ދަރުމަ އާއި ސަވާބު އެތައް ގުނަ އަށް އިތުރުވެގެދާ ނަމާދެއް - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި ޝެއިޚް އަބްދުﷲ ޖުހާނީ ހުކުރު ޚުތުބާ އިއްވަނީ - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - ހުކުރު ދުވަހަކީ ބަރަކާތާއި ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއް، މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދުކޮށްލުމުގެ އުފާވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އުންމީދުކުރޭ - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - ހުކުރު ދުވަހަކީ ބަރަކާތާއި ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއް، މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދުކޮށްލުމުގެ އުފާވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އުންމީދުކުރޭ - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ
މަސްޖިދުލް ހަރާމުގައި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން - ހަރަމްފުޅުގައި ކުރެވޭ ހުރިހާ އަޅުކަމެއް ވެސް ކުރަމުންދަނީ އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށްފަހު، މާސްކު ވެސް އަޅައިގެން - ފޮޓޯ: ހަރަމައިންއިންފޯ