raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 14:17
-
3537
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ 6 ޖެނުވަރީ 2021ން ފެށިގެންނެއެވެ. މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ބައިޑަން އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން ކޮންގްރެސްއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ބައިޑަން އަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވިކަން އިއުލާން ކުރެވިގެން މިދިޔައީ ކެޕިޓޮލްގެ ތެރެއަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައިވަނިކޮށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެތައް ގަޑީއިރަކަށް ވޯޓު ގުނުމުގެ ސެޝަން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނެއެވެ. މިއާއި އެކު ޖޯ ބައިޑަން އަށް ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަމާންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ކެޕިޓޮލް ތެރެއަށް ބަޔަކު ގަދަކަމުން ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނިކޮށް - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - އެމެރިކާގެ ސިފައިން ކެޕިޓޮލް ކުރިމަތީގައި ޝީލްޑްތަކާއި އެކު - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަމާންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ޖޯ ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިކަން ކޮންގްރެސްއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ސެނެޓްގެ ޗެމްބަރ އިން މީހަކު ފުންމާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
ކަރުނަގޭހުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ހިންގި ހަމެޖުހުމަކީ ހުތުރުކަން ބޮޑު އަމަލެއް ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއިން ވަނީ ބުނެފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ބުދަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ކެޕިޓޮލްގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެފައިވާ އިރު، ހިނގި ހަމަ ނުޖެހުންތަކުގައި އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް އަރައިގެން ވަނީ މަރުވެފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މިހަމަނުޖެހުމާއެކު ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދިޔައިރު ކޮންގްރެސް އިން ވަނީ ހައުސް އަދި ސެނެޓްގެވެސް އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރަކު ދިދަ ހިފައިގެން ކެޕިޓަލްގެ ތެރޭގައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލުމަށް - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ހައުސް ޗެމްބަރުގައި ތިބި ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުން، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހަމަނުޖެހުމާއެކު ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދިޔައިރު ކޮންގްރެސް އިން ވަނީ ހައުސް އަދި ސެނެޓްގެވެސް އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ކެޕިޓޮލް ތެރެއަށް ބަޔަކު ގަދަކަމުން ވަދެގަނެ ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައި - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް މަތީގައި ތިބެ އަޑު އުފުލަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރަކު ކެޕިޓޮލް އަށް ވަދެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެލައިގެން - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ކެޕިޓޮލްގެ ތެރެއަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްގެ މޫނަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ކެޕިޓޮލް ތެރެއަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރަކު ކެޕިޓޮލްގެ ފާރުމަތިން މައްޗަށް އެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެރިކޭޑްތައް ފޫއަޅުވާލައި ދިއުމަށް މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި، ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ފޮޓޯ: ސީއެންއެން