ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
5 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:21
-
5816
ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ
އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ 5 ޖެނުއަރީ 2021 ގައެވެ.
އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން, ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީއަށް އައިސްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ހުށައެޅީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަމަށް މި ކޮމިޓީގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް / ޓްވިޓަރ
އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން, ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތަކީ ވަކިވަކި ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓު ހެދުން، އަދި މި އެސެސްމެންޓު ނިމުމާއިއެކު ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ނިމޭނެ ވަކި ތާރީހެއް އެނގިގެން ދާނެ - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް / ޓްވިޓަރ
އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން, ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް / ޓްވިޓަރ
އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން, ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް / ޓްވިޓަރ
raajjemv logo

All rights reserved