ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
3 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 21:11
-
8588
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސް
މިއީ ރާއްޖެޓީވީން ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިއަލިޓީ ޝޯވ އެކެއެވެ.
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ނާއްކޮ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި އަހްމަދު އީސާ (އާނަންދު) - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޖާދުﷲ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޖާދުﷲ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޝިފާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޝިފާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި އާޝާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި އާޝާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޖުމާ - މި ޝޯވ ކުރިޔަށްދާނީ ސަވައިވަލް ޝޯވއެއްގެ ގޮތުގައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޖުމާ - މި ޝޯވ ކުރިޔަށްދާނީ ސަވައިވަލް ޝޯވއެއްގެ ގޮތުގައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި މުހައްމަދު މަނިކު - މި ޝޯވގައި ބައިވެރިވާ ފަންނާނުން ބުނީ މިޝޯވ އާއި މެދު ކުރެވޭ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، މިއީ އައު ތަޖުރިބާއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި މުހައްމަދު މަނިކު - މި ޝޯވގެ ޝޫޓިންގތައް ކުރިޔަށްދާނީ 11 ފަޅު ރަށެއްގައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޝެރާ - ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގައި މަޝްހޫރު 8 ފިލްމީ ތަރިން ފެނިގެންދާނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސްގައި ބައިވެރިވާ ތަރި ޝެރާ - ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގައި މަޝްހޫރު 8 ފިލްމީ ތަރިން ފެނިގެންދާނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސް ޝޯވ ހުށަހަޅައިދޭ އެއް ހޯސްޓް، މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަލީ ސީޒަން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސް ޝޯވ ހުށަހަޅައިދޭ އެއް ހޯސްޓް، މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަލީ ސީޒަން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved