ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
25 ޑިސެންބަރ 2020 | ހުކުރު 09:41
-
5251
ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ - މަޝްވަރާ އަށް ނައިބު ރައީސް ވަޑައިގެންނެވުން
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަޑައިގެންފައިވަނީ 24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައެވެ.
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓައިމްލައިންއާ އެއްގޮތަށް މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ހޯއްދަވާނެކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ، ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަލިކާއި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތާއެކު، އެ ތަނަށް ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަންނަ އަހަރު މަރުކަޒު ހުޅުވުމަށް ކުރަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އަދި އެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސް ވެރިން ވަނީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޙިއްޞާކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ނައިބު ރައިސް ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ނައިބު ރައިސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
raajjemv logo

All rights reserved