ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
7 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 20:34
-
6336
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ 7 އޮކްޓޯބަރު 2020 ގައި އެވެ.
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން - މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު މުލިއާގޭ ކުރިމަތީގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު މުލިއާގޭ ކުރިމަތީގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން - މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރާއި މަޖިލިސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން - ކޯވިޑް-19 އާއި އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ދައުލަތުގެ ދެ ބާރު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް