ވެލެންސިއާގެ ލެޖެންޑް، ލިލީ ސްޓޯރުގެ ބޮޑު ސޭޓު
މިލެޓް އަލީ ވަހީދު
ކ. މާލެ |

ފޯނުން ގުޅުމުން ފުރަތަމަ ވެސް ބުނީ "އަހަރެން މިހާރު ތިޔަކަމާ ނޫޅެން،" ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނަމަ އަސުރުގެ ފަހުން ލިލީ ސްޓޯރަށް އައުމަށް އެދުނެވެ.

"އަލީ ވަހީދު ކިޔާ ބޭފުޅަކު އެބައުޅުއްވާތަ؟" އަޅުގަނޑު އެހީމެވެ.

"ދެންމެ މިތާ އުޅުނު. ބޭރަށް ދިޔައީ. އިރުކޮޅަކުން އަންނާނެ،" ލިލީ ސްޓޯރުގެ ކައުންޓަރުން ބުންޏެވެ.

ހުދު އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެއީ ކިހިނެތް ހުންނަ، ކާކު ކަން ނޭނގޭތީވެ، އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި މަގަށް ނުކުމެ ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލީމެވެ.

"އެހުރީ އަލީ ވަހީދު،" ފަސް 10ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުން ފިހާރަތެރެއިން ނުކުތް މީހަކު އަޅުގަނޑުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލާފައި ބުންޏެވެ.

މިލެޓް އަލީ ވަހީދު ލިލީ ސްޓޯރު ކައުންޓަރުގައި، (ކ) އަދި ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމީންއާއި އެކު - ރާއްޖެ އެމްވީ

އޭނާ، އިން ކައުންޓަރަށް ގޮސް ތައާރަފްވެފައި ފޮޓޯ އެއް ނެގީމެވެ. އަދި ނުވައެއް ޖަހާއިރު ގެޔަށް އައުމަށް ބުނުމުން އޭނާގެ ތަރުތީބުކަމާއި ޝަހުސިއްޔަތު ފެނިފައި އުފެދުނު ގިނަ ސުވާލުތަކާމެދު ވިސްނަމުން ނުކުމެ ހިނގައިގަތީމެވެ. އަޅުގަނޑުފަދައިން މި ޖީލުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ، މުހިންމު ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ.

ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިހާރަ ބަލަހައްޓަން ކައުންޓަރުގައި އެއިނީ 1980ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އެއިރު ޅަފަތުގައި އޮތް ވެލެންސިއާ އަށް ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖަހައިދިން، އިތުބާރު ފޯވަޑެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މެޑެއްޔެއް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ފޯވަޑެވެ. މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ މިލެޓް އަލީ ވަހީދެވެ.

މިލެޓް އެއީ އޭނާ އުޅެބޮޑުވި، ބޭބެ، އަބްދުއްރަހީމްގެ ގެ އެވެ. ތ. އަތޮޅު ތިމަރަފުއްޓަށް އުފަން ކުޅުންތެރިޔާގެ އުމުރުން މިހާރު 63 އަހަރެވެ. އޭނާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން އަދާކުރަން ފެށި ވަޒީފާ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ ލިލީ ސްޓޯރުގެ ކޭޝިއަރަކަށެވެ. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ނަޔަސް އެއީ މިހާރު ލިލީ ކުންފުނީގެ ޝޮޕް މެނޭޖަރެވެ.

މިލެޓް އަލީ ވަހީދު (ވ) ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އަލީ ވަހީދު ރަސްމީކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންފެށީ 1980 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާއިންނެވެ. އެކުލަބަށް 8 އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ލެގޫންސަށް ދެ އަހަރު ކުޅުނެވެ. މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު އެކި ފަހަރުތަކުގެ މަތިން ތަމްސީލުކޮށްދިނެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ސިފައަކީ ކޮންމެގޮތަށް، ކޮންމެ ހިސާބަކުން ބޯޅަ ލިބުނަސް އިތުބާރާއެކު ބޮލުން ގޯލު ޖެހުމެވެ.

79 އަހަރު ލަޔަންސް މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އަހަރެންޖެހި. އެކަމަކު ނުކުޅެން. ހިއްކިތަނުގައި ކުޅެނިކޮށް ފެނިގެން ވެލެންސިއާ މީހުން އަހަރެން ގެންދިޔައީ. ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އެހާ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުނު. އެކަމަކު ދެ އަހަރު ފަހުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެނގިދަސްވެ، އެމީހުންނާ ރައްޓެހިކަން އުފެދި، ފަހުން ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅުނިން
އަލީ ވަހީދު އޭނާގެ އިހުގެ ހަނދާންތައް އާކޮށްލި

82 ވަނަ އަހަރު ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނިކޮށް ފައި ބިނދުނެވެ. އެބޮޑު އަނިޔާވީ އޭނާގެ ނަސީބުގެ ތަރިއެރުމަށެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލުޖަހައި މޮޅު ފޯވަޑުގެ މަގާމު ހޯދި އެވެ. އޭގެ ފަހު އަހަރު ވެސް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހީ އޭނާ އެވެ. އެކަމަކު އެވޯޑް ނުލިބުނީ "އެ އަހަރު ހޮވީ ހަމައެކަނި އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ،" އަށްވުމުން ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ.

މިލެޓް އަލީ ވަހީދު (ކ) ލެގޫންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ
ފައި ރަނގަޅުވެގެން ދެން އައީ މާރަނގަޅު ފޯމެއްގައި. އެއީ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހުނު ސަބަބަކީ. ދެން އަހަރެންގެ ޕާޓްނަރަކަށް ކުޅެނީ (އަހުމަދު) ނާޒިމް. އޭނާ ބޯޅަ ދޭނެ ބަރާބަރު ތަނަށް. އޭނާ އަށް އެނގޭނެ އަހަރެން ކުރިއަރާނެ ވަގުތާއި އަހަރެން ހުންނާނެތަން. އެނޫނީ ރަނގަޅު ޕާޓްނަރެއް ނުލިބޭ
އަލީ ވަހީދު

ވެލެންސިއާ ޓީމާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ކޯޗުން ދެ ގޮތަކަށް އަލީ ވަހީދު ބޭނުންކުރި އެވެ. އެއީ މަތިން ކުޅޭ ބޯޅަތައް ބޮލުން ޖެހުމަށާއި، އޭނާގެ ސްޕީޑް ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އެދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ އެތްލެޓިކްސްއިން 400 މީޓަރުގެ ރިލޭއިން އެއްވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ.

ވެލެންސިއާ އެއިރު ވެސް ކުޅެނީ މި ޒަމާނުގެ ބޯޅަ. ޝާހީން ހަމީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަންވަން ހުރެފައި އެތަނުގެ މެޗުތައް ފޮނުވާނެ. އައްޑޯމެން ނާޒިމްމެން ތިބެގެން އެ މެޗުތައް ބަލައިގެން ޓީމު ރާވަނީ. ވެލެންސިއާގެ ހުރަސްތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ އަހަރެން. އެއީ ހެޑިން ރަނގަޅުވުމުން. އަހަރެން އެހެން މީހުންނަށް އަވަހަށް ބޮލުންޖަހަން، ޖަމްޕް ހައިވީމަ. ދެވަނަ ކަމަކީ ޓައިމިން ރަނގަޅުކަމުން. އެއީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ލިބިފައިހުރި ކަމެއް
އަލީ ވަހީދު
މިލެޓް އަލީ ވަހީދު ފުރަތަމަ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު - ރާއްޖެ އެމްވީ

އެހެން ފޯވަޑުން ފަދައިން އޭނާ އަކީ ވެސް ގިނައިން ބޯޅަ ކޮށްޓައި ޑްރިބްލްކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ވެލެންސިއާ އާއި ގައުމީ ކޯޗުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެކަން އޭނާ ބަދަލުކުރި އެވެ. ފަހުން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެވުނީ ޑައިވްކޮށްފައި ބޮލުން ޖަހާ އިތުބާރު ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގައި ބިބިޗޭފް ދަސްކޮށްދިނީ ޑައިވިން ހެޑިން ޖަހަށާއި ސައިޑް ކިކް ޖަހަން އަދި ވޮލީކިކް ޖަހަން. އޭނާ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް، ފުރަތަމަ ބްރޯންޒް މެޑަލް ލިބުނު ޓީމުގައި ކުޅުނިން. ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ އެއިރު މަދުން ލިބޭ ފުރުސަތެއް
އަލީ ވަހީދު
މިލެޓް އަލީ ވަހީދު (ރ) ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ސަލާމް ކުރަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އޭނާގެ 10 އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި އަލީ ވަހީދަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ތައްޓަކީ ނިއުރޭޑިއަންޓް 3-2އިން ބަލިކޮށް، 1988 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާ ހޯދި އެފްއޭކަޕެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާގެ ވެސް ފުރަތަމަ ތައްޓެވެ. މި ތަށި ލިބުމުގައި އަލީ ވަހީދުގެ ބޮލުން ޖެހުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

އެއީ ބޯޅަކުޅެގެން އަހަރެން އެންމެ އުފާވި ދުވަސް. 10 އަހަރު ކުޅުނުއިރު ލިބުނު ހަމައެކަނި ތައްޓަކީ އެއީ. އެ ގޯލަކީ ނައުޝާދު މެދުރޮނގާ ހިސާބުން ޖެހި ބޯޅައެއް، (ނިއުގެ ކީޕަރު) ސައީދު އަލީ ދޫކޮށްލީ ބޭރަށް ދާނެ ކަމަށް. އަހަރެން ފުއްމައިގެންފައި ބޮލުން (އޭރިޔާ) ބޭރަށް ކުޅެލީމަ ހަމިއްޓޭ ގޯލަށް ޖެހީ. އެދުވަހުގެ އުފާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު، ބަޖިޔާ ކޯޗު އައިސްގެން ދުވާން ކުދިންނަށް ފުރުސަތުދޭތީވެ އެދުވަސްވަރު އަހަރެން ޓީމަށް ނެގީ ވެސް ކުޅުންތެރިން، ކޯޗު ގާތުގައި ބުނެގެން
އަލީ ވަހީދު
މިލެޓް އަލީ ވަހީދު 1988ގެ އެފްއޭކަޕް ތައްޓާއެކު ފޮޓޯ ނަގަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ފުރަތަމަ ތަށީގެ އުފާވެރިކަމާ އެއްވަރަށް، އޭނާގެ ހިތުން ނުފިލާ ދެރައެއް ވެސް އެބައޮތެވެ. އެއީ މާލެ އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓާ އެއްވަރުގެ ގައުމީ ފައިނަލުން ވެލެންސިއާ ކެޓުމެވެ.

ހިންމަފުށި ބަލިކުރިން 7-1އިން. އެކަމަކު ފައިނަލަށް ދާން އޮތް ދުވަހު އަހަރުމެން އެމީހުންނާ އެއްވަރުވީ. ވިކްޓަރީ އަށް ފައިނަލަށް ދެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އަހަރުމެން އެއްވަރުވުން. އަހަރެން ފަހުހާފުގައި ކުޅެން އަރައި ގޯލެއް ވެސް ޖެހިން. ރެފްރީ ގަބޫލެއް ނުކުރި. އޭނާ ބުނީ ޑިފެންޑަރު ކޮނޑުގައި އަހަރެންގެ އަތް ޖެހުނީއޭ. މިހާރުނަމަތާ ވީޑިއޯ ބެލޭނީ ވެސް
އަލީ ވަހީދު

އެދުވަހު އެގޮތަށް ދިމާވި ނަމަވެސް އަލީ ވަހީދު ވަނީ އަތޮޅުތެރެއިން މާލެ އައި ގިނަ ޓީމުތައް ހިމެނޭހެން އިދިކޮޅު ގޯލަށް ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖަހައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ނިއުރޭޑިއަންޓް ކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހެދި ދުވަހު އޭނާ އަށް މޭން އޮފް ދަ މެޗުގެ މަގާމް ނުލިބުނެވެ. މާލެ ތެރޭގައި ގަދަ އަށް އެދުވަސްވަރު ދެއްކި އެވާހަކަ އެހުމުން، ވަރަށް ސަމާސާ ކޮށްފައި ބުނީ އެކިޔާ ވާހަކަ އަކީ ތެދެއް ކަމަށެވެ.

ހެޓްރިކް ހެދީމަ މޭން އޮފް ދެމެޗު މަގާމު ނުލިބުނު. މޭން އޮފް ދަ މެޗުކަން ދިނީ ލޯންގޭ އަށް (އިބްރާހީމް ރަޝީދު) އަށް. އޭނާ ދެ ގޯލު ޖެހި. މިވީ ގޮތަކީ އަހަރެން ތިން ގޯލު ޖެހީ ފަހު 15 މިނިޓްގައި. އެއިރު މޭން އޮފްދަ މެޗު ނިންމައިގެން ތިބެނީ 20 މިނިޓް ކުރިން. "މަތިން" އަންނަނީ ނިންމައިގެން
އަލީ ވަހީދު

އެހެން ކުޅުންތެރިން ފަދައިން ކުލަބު ބަދަލުކުރަން އޭނާ އަށް ވެސް ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. ނިއު އާއި ވިކްޓަރީން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ "ވެލެންސިއާއިން ދާހިތްނުވުމުން،"ނެވެ. އެކަމަކު ފަހު ދެ އަހަރު ލެގޫންސަށް ކުޅުނީ ވެލެންސިއާ ބިދޭސީ ކޯޗުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދޭން ފެށުމުންނެވެ.

މިލެޓް އަލީ ވަހީދު ވެެލެންސިއާ ޓީމާއެކު - ރާއްޖެ އެމްވީ
ވެލެންސިއާ އަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ބައެއް. އެހެން ޓީމުތަކުގެ މީހުން ވަރަށް ރުޅިވެސް އާދޭ އެކަމާހުރެ. ވަރަށް އެކުވެރިކޮށް އުޅޭތީވެ. އެކަމަކު ފަހުން ލެގޫންސަށް ގޮސް ވެލެންސިއާ ކޮޅަށް އެފްއޭކަޕުގައި ގޯލު ވެސް ޖެހިން. ފައިނަލް މެޗުގައި ލެގޫންސް، ވިކްޓަރީ އަތުން ބަލިވީ އަހަރެންނަށް ނުކުޅެވި އިންޖަރީގައި ހުއްޓާ
އަލީ ވަހީދު

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު މިހާރު އޭނާގެ އުފަލަކީ އަންހެނުންނާއި ދެ ކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ގަވާއިދުން ފުޓްބޯޅަ ބަލަ އެވެ. އެންމެ ކަމުދަނީ އޭނާ ފަދައިން ވެލެންސިއާއިން ވިދާލި ފޯވަޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެވެ.

މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަމުގައި ނޫޅެވޭ. އަބަދުވެސް ކުޅިވަރު ބަލަން. ގެއަށް އައުމަށްފަހު ޓީވީން ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް ވެސް ބަލަން. ސަޕޯޓް ކުރަނީ ވެސް ވެލެންސިއާ އަށް. ވެލެންސިއާގެ ލެޖެންޑެކޭ ބުނާތީވެ ވަރަށް އުފާވޭ
އަލީ ވަހީދު