އެއް ދުވަހާ ތިން ފައިނަލް ކުޅެ، ތިން ރަން މެޑަލް، ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް
ހުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ
ކ. މާލެ |

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއަކީ އަނެއްކާވެސް ތާރީޚީ ރެއެކެވެ. 49 ވަނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ނިމިގެން ދިޔައީ ހުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީގެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީންނެވެ. މުބާރާތުގެ ތިން އިވެންޓުގެވެސް ރަން މެޑަލް ހޯދައިގެންނެވެ. އެއް ދުވަހާ ތިން ފައިނަލް ކުޅެ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެ, ތިން ރަން މެޑަލާއެކުއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ތާރީޚުގައިވެސް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކާމިޔާބީއެކެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކަށް ނުވާތީއެވެ.

ޒަޔާންގެ ކާމިޔާބީތައް ފެށީ ހަވީރު ކުޅުނު ސިންގަލްސް ފައިނަލް މެޗުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ބަލިވި ނިބާލް އަހުމަދު ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށް ސިންލަގްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. މިއީ ޒަޔާން ގައުމީ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ނިބާލް ބަލިކޮށް ދެން ކުރިމަތިލީ ޑަބަލްސްގައި ނިބާލްއާއި މުހައްމަދު އަޖުފާން ހިމެނޭ ޕެއަރއާއެވެ. ސިންގަލްސް ފައިނަލަށްވުރެ ޓަފްކޮށް ފެނުނު ޑަބަލްސް މެޗު ތިން ސެޓަށް ދެމިގެން ދިޔައެވެ. ދިގު ރެލީ ތަކާއެކު ތިންވަނަ ސެޓްވެސް ދިޔައީ ކޮޅަކަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބެމުން ވާދަވެރިކޮށެވެ. އެކަމަކު ތޯއިފްއާއެކު ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ޒަޔާން ހޯދިއެވެ.

ސިންގަލްސް ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ޒަޔާން: ފޮޓޯ-ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން

މިކްސް ޑަބަލްސްގައި ޒަޔާންގެ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ، އާމިނަތު ނަބާހާ އަބުދުއްރައްޒާގެވެ. އެކަމަކު ސިންގަލްސްގައި ނަބީހާ އަތުން ބަލިވެ, މިދިޔަ ތިން އަހަރު ހޯދި ރަން މެޑަލް ނަބާއަށް އޮތީ ގެއްލިފައެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ވާދަކުރީ ސިންގަލްސް އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ނަބީހާއާ ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ބަލިވި ނިބާލްގެ ޕެއަރއެވެ. އެކަމަކު ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ޒަޔާންއާއި ނަބާހާގެ ޕެއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުން މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޒަޔާންވިއެވެ. އެއީ ވާދަކުރި ތިން އިވެންޓުންވެސް ރަން މެޑަލް ހޯދައިގެންނެވެ.

ވަރަށްބޮޑު އެޗީވްމެންޓެއްގެ ގޮތަށް ދެކެނީ, ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއް އެއް ދުވަހު ތިން ފައިނަލް ކުޅެން ޖެހުމާވެސް އެކީގަ. އަނެއްކާ ފުދޭވަރެއްގެ ރަނގަޅު ތިން މެޗު މިޖެހުނީ ކުޅެން. ބޮޑަށް ހަމަ މެންޓަލީ ޕްރިޕެއަރ ވެގެން އައިމަ ލިބުނު ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ.
ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ/ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން

ޒަޔާން ބުނީ ތިން ފައިނަލްވެސް ވަރަށް ޓަފް ކަމަށާއި, ތިން ފައިނަލްގައިވެސް ވާދަކުރަން ޖެހުނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންނާ ކަމަށެވެ. އެއް ދުވަހާ ތިން ފައިނަލް ކުޅެ ތިން ރަން މެޑަލް، އާއިލާގެ ކުރިމަތީގައި އަޅާލެވުމަކީ ބެޑްމިންޓަން ކެރިއަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ޒަޔާން ދެކެއެވެ. އޭނާ ބުނީ ފައިނަލް މެޗުތަކަށް ނިކުތީވެސް އިތުބާރާއެކު ކަމަށެވެ. އެއީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ވިޔަސް ގައުމީ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާތައް އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުދާތީއެވެ. މިފަހަރު ގައުމީ މުބާރާތާ ކުރިމަތިލީ ވަރަށް ބޮޑަށް މުބާރާތަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން ރަން މެޑަލް ހޯދަންކަމަށް ޒަޔާން ބުންޏެވެ.

މިއަހަރު ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ފޯކަސްއެއް ދިނިން ގައުމީ މުބާރާތަށް ރިޒަލްޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް. އެއްވެސް ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް މިފަހުން ތިން އިވެންޓް ނެގިފަ ނެތީމަވެސް ވަރަށްބޮޑު ޓާގެޓަކަށްވި އެކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިޔާ މިކަން ކުރެވުނީމަ ހަމަ ވަރަށް އުފާވޭ.
ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ/ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން

މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ޒަޔާން ބުނީ މުބާރާތުގެ ވާދަވެރިކަން ފެށެނީ ސެމީފައިނަލާ ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޒަޔާންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު މަދުވުމެވެ. ވާދަވެރިކަން އޮތީ މަދު ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައެވެ. އެކަމަކު ވާދަކުރަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ތިބީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައިކަމަށް ޒަޔާން ދެކެއެވެ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކުގެވެސް ނަތީޖާއެވެ. ކުޅުންތެރިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕީކްގައި ތިބުމަކީ، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދަން އޮތް ވަރަށްބޮޑު އުއްމީދެކެވެ. ޒަޔާންގެ މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީވެސް އެއީއެވެ.

ޒަޔާން - މެޑަލްތަކާއި ޓްރޮފީތަކާއެކު

މިހުރިހާ ކާމިޔާބީތަކެއްގައިވެސް އޭނާގެ ހިތްވަރަކީ އާއިލާއެވެ. އެކަން މުބާރާތުގެ ތިން ފައިނަލް ކުޅެމުންދިޔައިރުވެސް ފެނުނެވެ. އެ އެންމެންނަށް ޒަޔާންގެ އޮތީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރެވެ.