ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 07:49
ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯޗު މުރާތު ޔަކިން
ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯޗު މުރާތު ޔަކިން
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ 2024
ސްވިޒަލެންޑުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ޔަކިން ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
ޖަރުމަނު ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ކުޅޭ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ، އިތުރު ހިތްވަރެއް.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްވިޒަލެންޑުން ނެރެނު ނަތީޖާއާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުރާތު ޔަކިން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑުން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ގްރޫޕް އޭގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސްވިޒަލެންޑުން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީން ކޮށްފައިވާއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ އެއް މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ޔަކިން ބުނީ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރު، ސްވިޒަލެންޑް ބަލި ނުވެ އޮތުމަކީ އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސްވިޒަލެންޑަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ މަގާމު ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ޖަރުމަނު މެޗުން ފެނުނީ ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެސް ޔަކިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސްވިޒަލެންޑުގެ ޓީމަށް ނިސްބަތްކޮށް ޔަކިން ބުނީ، އެ ޓީމަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ޓީމުގައި އޮތީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫޙެއް ކަމަށް ޔަކިން ބުންޏެވެ. ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލެންޑުން އެކުލަވާލި ޕްލޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔަކިން ބުނީ، ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޯވާޑުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އޭނާ އުންމީދު ކުރި ކުޅުން ކަމަށެވެ. ޓީމުގެ ކުރިން ފޯވާޑުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، ފަހަތުން ޑިފެންސްގައި ވެސް ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގެ ކުރިން، އެ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސްވިޒަލެންޑަށް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމުން ޔަކިން ބުނީ، ގަދަ 16ގެ މެޗަށް ނިކުންނާނީ އިތުރަށް ތައްޔާރުވެ، ކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ހޯދި ނަތީޖާ އާއި، ކުރި މަސައްކަތަށް ޝުކުރ އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔަކިން ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނު ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ކުޅޭ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ، އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަަމަށް ވެސް ޔަކިން ބުންޏެވެ. ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުން ވެގެން ދިޔައީ ވެސް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، މެޗު އެއްވަރުވުމުން ވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ޔަކިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސްވިޒަލެންޑުގެ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް އޭގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް