ސިލޯނުގެ ތަދުމަޑުކަމަށް ދިވެހިން ތިބެންވާނީ ލޯހުޅުވައިގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުގައިވާ ގައުމަކީ ސްރީލަންކާއެވެ. އިހުގެ ނަމުންނަމަ ސިލޯނެވެ. ހަމައެކަނި ކައިރީގައި އޮތީކީ ނޫނެވެ. އެއީ ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީގޮތުން އަދި އެނޫންގޮތްގޮތުންވެސް ދިވެހީންގެ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާއެވެ. އެންމެ ކުރީޒަމާނުގައިވެސް އަދި މިޒަމާނުގައިވެސް ސިލޯނަށްވުރެ ގާތް، ސިލޯނަށްވުރެ ބަރޯސާކުރެވޭ، ސިލޯނަށްވުރެ މުހިއްމު އެހެން މިތުރަކު ދިވެހީންނަށް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޭރު ދުނިޔާއާ ދެމެދު އެންމެ އިހަށް ގާއިމު ކުރެވިފައި އޮތް ފާލަމަކީވެސް ސިލޯނެވެ. ބޭރުދުނިޔެއާއި ދިވެހީންގެ ގުޅުންތަކުގެ ދޮރާށްޓަކީވެސް ސިލޯނެވެ. ކުޑަމިނުން އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީވެސް ސިލޯނުގައެވެ.

މިކަންކަން މިހެން އޮތީމާ ސިލޯނުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ދިވެހީން ސަމާލުކަން ހިންގާންޖެހެއެވެ. ލޯހުޅުވައިގެން ތިބެ ވާނުވާ ދެނެގަންނާން ޖެހެއެވެ. ސިލޯނަށް މޮޅެއް ލިބުނީމާ އެ މޮޅެއްގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރާ ބީދައިން ދެރައެއް ލިބުނީމާ އެދެރައެއްގެ އަސަރުވެސް އެންމެ އަވަހަަށް ފޯރަނީ އަދި ފޯރާފައިވަނީވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ. މީގެ މިސާލަކީ ސިލޯނުގައި ސައްބީސް އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި އުދުވާނީ ހަމަލާ އައީވެސް އެ ހަނގުރާމައިގެ ހުޅުގަނޑުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި އެންމެ ތިޔާގި ދުވަސްވަރު ކަމަށް ބުނެވޭ އުއްސަކުރު ޒަމާންވެސް އައީ ސިލޯނުގެ ތެރެއިން ފޭދިގެންނެވެ.

ސިލޯނަށް އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންކަން ލިބުމަށްފަހު ފާއިތުވެގެންދިޔަ 74 އަހަރުވީ ދިގު މާޟީގައި އެގައުމަށް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފައިނެތްވަރުގެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމެއް މިހާރު އެދަނީ ތަހައްމަލް ކުރަމުންނެވެ. ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ. ސިލޯނަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހީން ދަތުރުފަތުރުކޮށް ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމެވެ. އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ތިބެނީ ވެސް ސިލޯނުގައެވެ. އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާޔަށް ދަނީވެސް ސިލޯނަށެވެ. ތަންތަން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އެންމެ ގިނަ ދިވެހި އާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުންދަނީވެސް ސިލޯނުގައެވެ. އެހެންވީމާ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަދުމަޑުކަމުގެ އަސަރު ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުންވެސް ދިވެހީންނަށް ފޯރާނެއެވެ. ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ބޭސް އެތެރެކުރެވޭނޭ ފަދައެއް ނެތިގެން ފާމަސީތަކުގެ ހަރުތަކުން ބޭސް ހުސްވެ ހަސްފަތާލުތައް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައީމާ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ސިލޯނަށް ބަރޯސާކުރަމުން އައި އެތައްހާސް ދިވެހީންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ނުފޯރާނޭ ބާވައެވެ. އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރަން ބޭނުންވާ ކަރުދާހާއި ދެލި އެތެރެކުރެވޭނޭ ފަދައެއް ނެތިގެން ސްކޫލްތަކުގެ އިމްތިހާނު ކެންސަލްކުރެވި ކިޔެވުމަށް ބުރޫއެރީމާ ސިލޯނުގައި ކިޔަވާން ތިބި އެތައްހާސް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ނުފޯރާނޭ ބާވައެވެ. ނޫނެކެވެ. ފޯރާނެއެވެ. ސިލޯނުގެ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި ދެން އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާކުރަން ތިބީ ދިވެހީންނެވެ. އެންމެ އިހުޒަމާނުގައި އެކަންއޮތް ބީދައިން މިޒަމާނުގައިވެސް އެކަންއޮތީ އެހެންނެވެ.

ސިލޯނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަދުމަޑުކަން ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދާކުރެވޭނޭ މާބޮޑު ދައުރެެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ސިލޯނުގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމާއި ކުޑަކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދާކުރެވިދާނޭ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިއްބަސް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބަސް ދިވެހީންގެ ހެވާއި ލާބަޔާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވިސްނަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ. އެގޮތުން ސިލޯނުގެ މައްސަލަޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކޭވެސް އެއްފަދައިން ދިވެހީންނާ ބެހުމެއްނެތް ބޭރު މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ތިބުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ސިލޯނުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ފޯވެގެން ހިންމިތަކުން ފޭދިގެންދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަފޮޅުންވެސް އެތެރެވާތީއެވެ.

ސިލޯނުގެ ތަދުމަޑުކަމަށް އަދި ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވެއެވެ. މަންޒަރު ފެންނަގޮތުން މިހާލަތުން އަދި އެހާ އަވަހަށް އަރައިގަނެވޭނޭ މަގެއްވެސް ނެތެވެ. މިހާލަތުގައި އަހަރު ދެއަހަރުވެސް ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. އެހެންވީމާ ސިލޯނުން ފޭދިގެން މިރާއްޖޭގެ ހަފޮޅުން އެތެރެވާނޭ އޮއިވަރާމެދު ޚިޔާލުކޮށް ރައްކާތެރިވުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެދާނޭ ދިވެހީންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރޭވުންތަކާއި ޕްލޭންތަކެއް ހެދިފައި ހުންނާންޖެހޭނެއެވެ. މިހާރުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދި އިލްތިމާސްކުރާ ދިވެހި އެތައް އާއިލާއެއްގެ ވާހަކަ އެބައިވެއެވެ. އެހެންވީމާ ދުރާލާ ރޭވުންތަކެއް ރާވައިގެން ދިވެހީންނަށް އެހީތެރިވެވޭނޭ ދޮރުތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތިބެންވާނީ ހުޅުވައިގެންނެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީވިޔަސް، ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީވިޔަސް، އެތަނަކުން ހުޅުވޭން އޮތް ދޮރެއް ތިބޭންވާނީ ހުޅުވައިގެންނެވެ.

11%
0%
0%
0%
11%
78%
12 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 12:15
ގުއިއްޒު
ހުރިހާ ދިވެހިންގާތު ބުނޭ ގަނަނުތެޅި ގައުމުގަ އުޅެން އަންނާށޭ
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 22:31
މީހެއް
ހަމަ މިޔާއެކު، 1970 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި، ސިލޯނު ނުލާހިކު ތިޔާގިކޮށް އޮއްވައި ސިލޯނުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ދިވެހީންގެ ހިކިމަސް ގަތުން، ކުރިޔާލާ އަންގާވެސް ނުލާ، ސިލޯނުން ކުއްލިޔަކަށް ހުޢްޓާލީމާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޒުވާރިބަތްކޮޅެއް ކާލައިގެން ކިރިޔާ ބަނޑަށްނުޖެހި އުޅުން ދުވަސްވެސް ހަނދާންކޮށްލަމާހެވެ!