އިންސާފަށް އެޅޭ ހުރިހާ ހުރަހެއް ނައްތާލަން ޖެހެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ނުވަތަ އަމާޒުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެޔަކީ ރޭވުންތެރި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. ފަނޑިޔާރުގެއޭ މި ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެެއް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުބާރު ކަށަވަރުކުރުމާއި ގާނޫނުގެ ބާރު ކުރިއެރުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒެކެވެ. އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ޖަވާބުދާރީވާ ވިސްނުންފަހި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ތައާރަފުގައި އަދި މިނޫންވެސް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ލިޔެފައިވެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ގައުމެއްގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދެމިއޮތުމާއި އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަންތަކެވެ. އެހެންވީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް އިންސާފުގެ ކަށަވަރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގައި ޖޭއެސްސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ކިތަންމެހައިވެސް މުހިއްމެވެ. އަދުލު އިންސާފުގެ ކަށަވަރުކަން ނެތްތަނެއްގައި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން އޮތުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު މައްސަލަޔަކަށް ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ކުޑަ މައްސަލަޔަކަށް ވިޔަސް އިންސާފުގެ އެންމެ ފުނަށް ވާސިލްވުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެކަން އެމަގުން ކުރުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުގޭގެ ދޮރަކީ އަބަދުވެސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދޮރަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

އިންސާފު ލިބިގަތުމަކީ އަދި އިންސާފު ހޯދާން އުޅުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާނޭ މަގުން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރެވި ތަރުތީބު ކުރުމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އިތުބާރު ހިފެވޭ އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ވުޖޫދުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އިންސާފު ލިބިގަތުމުގައި އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރިމަތިވާނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލީމާ އެކަން ބަލައި ރަނގަޅު ކުރެވޭން ހުންނަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަކީވެސް ބޭނުމެކެވެ. މިއަދު ލިޔާންކަމަށް ގަސްތު މިކުރަނީ އިންސާފު ލިބިގަތުމުގައި ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުގެ މެދުވެރިކޮށް ހައްގުތައް ލިބިގަތުމުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލާން މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރުމަށެވެ.

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށައެޅޭ އެފަދަ މައްސަލަތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް ގިންތި ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ތަހުގީގު ބޭނުންވާ މައްސަލަތަކެވެ. އެހެންވީމާ އެފަދަ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށައަޅަން ޖެހެނީ ފުލުހަށެވެ. ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަކާ ނުލައި ސީދާ ފަނޑިޔާރުގެޔަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައްވެސް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ބޮޑު އަހުދުނާމާއެއްވެފައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ނެގުމަށްފަހު އެތަނަކަށް ކުލިނުދައްކައި އެތައް ދުވަހަކު އުޅުމަށްފަހު ފިލުން ކަހަލަ މައްސަލަތަކެވެ. މިބާވަތުގެ ކަންކަންވެސް މިހާރު ކޯޓުތަކަށް ހުށައެޅޭ ނިސްބަތް ވަރަށް ގިނަކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ފައިސާދޭން ވައުދުވެފައި އެކަމަށް ފަސްޖެހި އެންމެފަހުން ފިލައި ރައްކާވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށައެޅޭ ނިސްބަތް މަތިކަމުން ތޯއްޗެކެވެ. ނުވަތަ އެ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ މީހުން ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މީހުން ގިނަވުމާއި އެމީހުން ހޯދައި ފަނޑިޔާރު ގެޔަށް ގެނައުމުގައި އުފުލާންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކުގެ ބޮޑުކަމުންވެސް ތޯއްޗެކެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ގަވައިދެއް ހަދާފައި އެބައޮވެއެވެ. އެގަވައިދުގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަންނަނީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާ ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާންވެގެން އެކަހެރިވެގެން އުޅޭ މީހާ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެގެންނެވެ. ދައުވާ ކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އިންސާފު ހޯދަން އުޅޭ ފަރާތަށް ތަކުލީފަކަށްވާ ކަމަކީ އެއީއެވެ. އައިޑީ ކާޑުގައި އޮންނަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް އެނގުނަސް ފިލައިގެން އުޅޭ އެޑްރެހެއް ނޭނގެއެވެ.

ފިލައިގެން އުޅޭ މީހަކު މިހާރު އުޅޭ ތަނެއް ނޭނގުމަކީ ފަނޑިޔާރުގެއިން އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށްވަންޏާ އެއޮތީ އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅިފައެވެ. މީސްމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ހޯދައި ބެލުމަކީ އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ މީހާޔަށްވުރެ ފަނޑިޔާރުގެޔަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. މުއައްސަސާތައް ވުޖޫދުކޮށްގެން މިތިބީ އެބޭނުމުގައެވެ. މައްސަލަ ބަލައިގަންނަނީ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އެކަމަށް އޮންނަ ގޮޅީގައި ޖަހައިގެން ކަމަށްވާތީ ގޮޅި ފުރައިލުމަށް ހަމަ ކޮންމެ އެޑްރެހެއް ލިޔެގެން މައްސަލަ ވެއްދުމަށް ފަރުދުންނަށް އެބަ މަޖުބޫރުވެއެވެ. މިހާރު އުޅޭ ހަގީގީ އެޑްރެސް ނޭނގުނުކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ. ގޮތްހުސްވެގެން މާޔޫސްވެގެން ފަނޑިޔާރުގެޔަށްދާ މީހާއަށް އިންސާފު ލިބިދިނުމުގައި މި އުސޫލު ހުރަހަކަށް އެބަވެއެވެ. އަދި ނޭނގޭ މައުލޫމާތެއް އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދޮގުހަދާންވެސް މަޖުބޫރުވެއެވެ.

0%
0%
0%
0%
0%
0%