ގައުމިއްޔަތާއި ތާރީޚުގެ ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ ގައިން ތާހިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވިދާޅުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވާހަކަފުޅެއް އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް ބިންވަޅުނެގި ހަރުލާފައި ހުރެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަންވާނީވެސް ގައިން ތާހިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޒަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެކެވެ. ބުރިޖާއި ފާލަމާއި އުސް އިމާރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނީ އެންމެ އިހަށް ނަޖިހުން ތާހިރުވެވޭނޭ ގޮތާއި ހިނައި ތާހިރުވެވޭނޭ ގޮތް ހޯދައިގެން ކަމަށް މިސާލު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ވާހަކަފުޅެކެވެ.

އެއީ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައި ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީގޮތުގެ މައްޗަށް ރައީސް ނަންގަވައި ދެއްވި ފިލާވަޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް މޭރުންވާނޭހައި ތިލަބަހުންނެވެ. ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށައިފައެވެ. ގައިން ތާހިރުވެވޭނޭ ގޮތް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދީފައެވެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރައީސް ސާލިހުގެ މިވިދާޅުވުމުގެ މާނަ ގައުމީ އެހެން ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާއިރު ވެސް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނެވެ. ރައްޔިތުންނެވެ.

އެހެންވީމާ ފެނާއި ނަރުދަމާޔާއި ހިސާބުން ގައިން ތާހިރުވުމުގެ ވިސްނުން އަދި ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ދޫކޮށްލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ދައްކަންވާނީ އެވާހަކައެއް ދެކެވޭ މިންވަރަށް ގައިން ތާހިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. އެކަން ކަށަވަރުވާ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކަންކަން އެބަފެނެއެވެ. މަތީގައިއެވާ ފޮޓޯއަށް ބައްލަވާށެވެ. އެއީ ޝަހީދު އަލިރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތެވެ. ދިވެހި ގައުމަށްޓަކައި އަމިއްލަފުޅު ފުރާނަ ދޫކޮށްލެވި ޝަހީދު އަލިރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތެވެ. ހިޖުރީ ގޮތުން މީގެ 478 އަހަރު ކުރިން ޝަހީދުވި ގައުމީ އެންމެ މަތިވެރި ޝަހީދު ސުލްތާން އަލީ ސިރީ އައުދަ ސިއާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުންގެ ޒިޔާރަތެވެ. އެ ޒިޔާރަތް މިއަދު އެހެރީ ކުނިގޮނޑަކަށް ހަދައިފައެވެ.

އެއީ ކުނިބުނި ޖަމާކުރެވޭ ތަނެކެވެ. އެއީ މިއަދު ނަޖިސްތަނެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ނިސްބަތްކުރެވެނީވެސް ޝަހީދު އަލިރަސްގެފާނަށެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ އަލިރަސްގެފާނުގެ ދީނީ އަދި ގައުމީ ޖިހާދާއި ގުރުބާނީގެ ހަނދާން އައުކޮށް ފިލާވަޅު ލިބިގަތުމެވެ. ގައުމީ އެންމެހައި  ޝަހީދުންގެ ހަނދާންތައް ވެސް އައުކުރުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހަށް އިރުއަރައިފައި އިރުއޮއްސިގެން އެދިޔައީ ދުވަހުގެ ބަތަލް އަލިރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތް ފޮޓޯއިން އެފެންނަ ބީދައިން ނަޖިސްކުރެވި ދޫކޮށްލެވިފައި ހުއްޓައެވެ. މިތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކެއް ނެތީއެއް ނޫނެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއެއް އެބަހުއްޓެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު މިތަން ފެންނަ މުއައްސަސާއެއް ނެތީއެވެ. އަލިރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ދަންނަ ޖީލެއްވެސް ނެތީއެވެ. އެކަމަކު ރަސްމީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ގައުމިއްޔަތާއި ތާރީޚުގެ މައްޗަަށް އެކި ބޭފުޅުން ބޮޑެތި ބޮޑެތި ތަގުރީރުތައް ދެއްވައިފިއެވެ. އަލިރަސްގެފާނުގެ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ލޭފޮދު އޮހޮރުނު ތަން ކުނިގޮނޑަކަށް ހަދައިގެންތިބެ ދެން ގައުމިއްޔަތާއި ތާރީޚުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ގައިން ތާހިރުވެ ތިބެގެންކަމަށް ވާނޭބާވައެވެ. ވަރަށް ވިސްނައިފީމެވެ. ވާނޭ ހަމައެއްގޮތެއްވެސް ނުވިސްނުނެވެ.

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަކު ވިދާޅުވިއެވެ. ގައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެދިޔަ އަބުތާލުންގެ ގުރުބާނީއާއި ހިތްވަރުގެ ވާހަކަ ތާއަބަދު ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ގުރުބާނީއާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ނަމޫނާ ލިބިގަންނަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ތެދުފުޅެކެވެ. އެއީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭގޮތެވެ. އެކަމަކު ކަން އޮތްގޮތެއް ނޫނެވެ. ކަންއޮތްގޮތް ފެންނަނީ މަތީގައިއެވާ ފޮޓޯއިންނެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަހުވެސް އަދި އެނޫން ދުވަހަކުވެސް މިމަންޒަރަކީ ގައުމިއްޔަތުގެ ކުލުނެއް ހުރި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ދެކެން ބޭނުންވާނެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ޝަހީދުންގެ އަގުހުރި ލޭފޮދު ގައުމަށްޓަކައި އޮހޮރާލެއްވި ކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން އޮތީ މިބީދަޔަކުން ނޫނެވެ.

0%
0%
100%
0%
0%
0%