މަޖިލިސް 20

  • ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި
  • 5:30 ގައި ކިޔު ބަންދުކުރާނެ
  • 4 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 63 އިންސައްތަ މީހުން
 
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 18:17
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
5:30 ގައި ކިޔު ބަންދުކުރާނެ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 5:30 ގައި ކިޔު ބަންދުކުރާނެކަމަށެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 17:24
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
4 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 63 އިންސައްތަ މީހުން

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހަވީރު 4 ޖެހުމާ ހަމައަށް 63 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވާކަމަށް އީސީން ބުނެފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 16:52
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިގެން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 16:51
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
56 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 56 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލައިފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 16:37
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ކަމަށްވާ 08:00 ގައި ވޯޓުލާން ފެށިފައިވަނީ 77 އިންސައްތަ މަރުކަޒުގައި: އެޗްއާރްސީއެމް
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 15:15
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން އާންމުންނާއި ބައްދަލު ނުކުރުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުން އާންމުންނާއި ބައްދަލު ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އީސީން ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޖެންޓުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އާންމު ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ކެންޑިޑޭޓުން އާންމުންނާ ބައްދަލު ކުރާ ނަމަ އެކަން ބެލެވޭނީ ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުން އާންމުންނާއި ބައްދަލު ނުކުރުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާއިރު، ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އީސީން ބުނީ ކެންޕޭން ކުރުން މަނާވަގުތު ކެންޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 15:11
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށްދޭ - އެޗްއާރުސީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ ވޯޓުލުން އޮބްޒަރވްކުރުމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

‏· ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި (08:00ގައި) ވޯޓުލާން ފެށިފައިވަނީ 77%މަރުކަޒެއްގައި. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވޯޓުލާން ފެށުން ލަސްވެފައިވަނީ އޮފިޝަލުން ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން.

‏· އޮބްޒާވް ކުރި ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ލަހުން ވޯޓުލުން ފެށިފައިވަނީ 8:35 ގައި.

‏· ހުރިހާ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް މަރުކަޒު ފާހަގަވާގޮތަށް ދާންވާ މަގު އަންގައިދިނުމަށް ރަގަޅު އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.

‏· މިހާތަނަށް މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވޭ. ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށްދޭ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 13:44
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވޯޓު ލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 13:11
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
12 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 93،000 މީހުން

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 93،224 މީހުންކަމަށް އީސީން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ 32.75 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 13:08
Writer Profile Picture
ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވޯޓުލައްވައިފި

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރ އާޒިމް
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 12:10
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވޯޓު ލާފައިވަނީ 24 އިންސައްތަ މީހުން

ތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ 24 އިންސައްތަ މީހުންކަމަށް އީސީން ބުނެފިއެވެ. އެއީ 70،949 މީހުންނެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:47
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:36
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތަކުގައި އޮބްޒަރވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު ގްރޭޓާމާލޭގެ އިތުރުން 18 އަތޮޅެއްގެ 35 ރަށަކާއި، 1 ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތައް އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަތޮޅުތެރޭގެ 93 މަރުކަޒަކާއި، ގުރޭޓާ މާލޭގެ 168 މަރުކަޒަކާއި، ޖަލުގައި ބެހެއްޓޭ 2 މަރުކަޒެއް ހިމެނޭގޮތުން ޖުމްލަ 263 މަރުކަޒެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮށިތައް ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވް ކުރާނެއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:27
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޣައްޔޫމް ވޯޓު ލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޣައްޔޫމް ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ. މައުމޫން ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ހުރި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު 3 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:18
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
10 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 16 އިންސައްތަ މީހުން

މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 16.61 އިންސައްތަ މީހުންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 47،296 މީހުންނެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:05
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ. ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ގަލޮޅު އުތުރުގެ އެއް ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:02
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ: ރައީސް ޞާލިހު

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ބިރު ދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔަކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުން އިންތިހާއަށް ކުރަމުންދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔަކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:01
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންދާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި ކުދިރަށްތަކުންވެސް އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދުކުރައްވަނީ ރަނގަޅު އަގްލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންދިޔުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 10:55
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވޯޓު ލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވޯޓުލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށެވެ. ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 10:52
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ 4 އިންސައްތަ މަރުކަޒު މިދަނީ ގާތުން ބަލަމުން: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިޔަށްދާއިރު 96 އިންސައްތަ ފޮށިތަކުގެ ވޯޓުގެ ސިއްރު ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ވަނީ އަޅާފައިކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނެއެވެ. ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ 4 އިންސައްތަ މަރުކަޒު މިދަނީ ވަރަށް ގާތުންބަލަމުން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 10:36
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ފުރަތަމަ ގަޑިއިރު ވޯޓު ލާފައިވަނީ 24،703 މީހުން

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 9 ޖެހުމާ ހަމައަށް 24،703 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 10:28
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު ވޯޓު ލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ. ފައްޔާޒު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 10:26
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުނެގުން ވަނީ ފެށިފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުނެގުން ވަނީ ފެށިފައި

21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 09:22
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިނާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 09:10