ރިޔާސީ ރޭސް 2023

  • އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް %50 ލިބިވަޑައެއްނުގަތް، ރައީސް ސާލިހާއި ޑރ. މުއިއްޒު ދެވަނަ ބުރަކަށް
  • ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި
  • ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދަނީ، ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު: ފުލުހުން
 
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް %50 ލިބިވަޑައެއްނުގަތް، ރައީސް ސާލިހާއި ޑރ. މުއިއްޒު ދެވަނަ ބުރަކަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން 50 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ، ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 8:00ގައެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ކިޔު ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ ހަވީރު 4:00ގައެވެ.

ފޯރިގަދަ މި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން ދެވަނަ ބުރަކަށް ދަތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން، މިހާތަނަށް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުއިއްޒަށް 45.6 އިންސައްތަ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ސާލިހަށް 39.71 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބަށް 6.97 އިންސައްތަ، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރަށް 2.83 އިންސައްތަ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް 2.57 އިންސައްތަ، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ފާރިސް މައުމޫނަށް 1.36 އިންސައްތަ، އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް 0.82 އިންސައްތަ އަދި ހަސަން ޒަމީލަށް 0.15 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުން ކުރިއަށްދާއިރު، ދެވަނަ ބުރެއްގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30ގައެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް، މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 75 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށާއި، މިއީ އެންމެ މަދުން ވޯޓުލީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:28
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 19:50
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދަނީ، ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު: ފުލުހުން
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:59
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 މޮނިޓަރ ކުރުން (އެޗްއާރްސީއެމް)

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޖުމްލަ 188 ފޮއްޓެއް އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ހަރަކާތްތެރި ވެފައި. އެގޮތުން ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމާ ހަމައަށްވެސް އޮބްޒަރވަރުން ހަރަކާތްތެރިވެ، ހާލަތު ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނޭ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:58
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދަނީ ލިބެމުން
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:56
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި 6 މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:48
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދެ މީހުންވެސް ދޫކޮށްލައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:18
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ވޯޓުލާ ގަޑި އިތުރު ނުކުރާނެ – އީސީ
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:13
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރިސޯޓުތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބެން ފަށައިފި

މިހާތަނަށް ރިސޯޓުތަކުގައި ހުރި 14 ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވޭ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:06
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކޮށް، ގައުމާއެކު ކުރިއަށްދާންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:02
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ބޫތް ބަހައްޓާފައިވާ ގޮތުގެ މައްސަލަ

ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށް ދިއުމުން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓޫލާ ބޫތް ބަހައްޓާގައި ހުންނަ ގޮތުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭކަމަށް ބައެއް އޮބްޒާވަރުންނާއި މަންދޫބުން ބުނެފައިވޭ.

ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއެކީގައި ކުރިން ބޫތް ބެހެއްޓިގޮތް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލުކޮށްލީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާގުން. އެހެންވީމާ އެވަރުގެ އިއްތިފާގެއް އައީމަ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ބޫތް ބަހައްޓާގޮތް ބަދަލުކުރަން.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:44
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރަސްދޫ، ތުޅާދޫ އަދި ގުރައިދޫ ވޯޓުލުމުގައި ދިވާމި މައްސަލަ

އއ. ރަސްދޫ ދެ ވޯޓުފޮށީގެ ދެ އޮފިޝަލަކު އިގްރާރާ ހިލާފުވެގެން އެކަން ބަލާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. އަދި އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން އެ މަގާމްތަކަށް މީހުން ލާފައި ވޯޓުލުން ވަނީ އަލުން ފަށާފައި.

ބ. ތުޅާދޫގައި ވޯޓުލާން އައި މީހަކު ފޮޓޯ ނެގިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން، ވޯޓުލުން ހުއްޓިފައިވަނީ. ވަރަށް އަވަހަށް ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށޭނެ.

ކ. ގުރައިދޫގައި ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ މައްސަލަ އައިސްފައިވޭ. ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާނަމަ އެ ވޯޓު ފޮށްތަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ. އެހީތެރިއެއްގެ އެހީ ހޯދެނީ، ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން ދެ އަތުންކުރެ އަތަކުން އަތެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައާއި ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހުންނަށާއި އަދި މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވެ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހަން އުޒުރުވެރިވާ މީހުންނަށް.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:37
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
މެންދުރު 12:00 އާ ހަމައަށް 112,250 މީހުން ވޯޓު ލައިފި

މެންދުރު 12:00 އާ ހަމައަށް 112,250 މީހުން ވޯޓު ލައިފައިވޭ. އެއީ 39.75 ޕަސެންޓު މީހުން.

މީގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 20 އިންސައްތަ އަދި އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 19 އިންސައްތައް.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މީހުން އެބަތިބި. ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ކިއު ދިގުވެގެން ޝަކުވާ އައުމުން ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެތަންތަނަށް އިތުރު އޮފިޝަލުން ފޮނުވާ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އެބަދޭ. މެންދުރު ފަހުން ޕްރޮސެސް މިހާރަށްވުރެ ހަލުވިވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:31
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަބޫދާބީގައި ވޯޓުލާން ފެށީ އެތާގެ ގަޑިން 9:00 ގައި

އަބޫދާބީގައި ރާއްޖެ ގަޑިން 10:00 ގައި އަދި އަބޫދާބީގެ ގަޑިން 9:00 ގައި ވޯޓުލުން ވަނީ ފެށިފައި. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްއެބަދޭ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:28
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
މިހާރު ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވޯޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދޭ: އީސީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ވޯޓުލާން ފެށިފައިވަނީ ލަންޑަންގައި ކަމަށް. އެއީ ލަންޑަންގެ ގަޑިން 8:30 ގައި، މާލޭގެ ގަޑިން 12:30 ގައި.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:22
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު އުދުމާ
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓުލައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލައްވާފައި ވަނީ 11:45 ހާއިރުއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ފޮށިތައް މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 11:05 ހާއިރުއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފައި ވަނީ ކިއުގައި މަޑުކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:06
Writer Profile Picture
ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ތުޅާދޫގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިތުރު ގަލަމެއް ވެއްދި މައްސަލަ

ތުޅާދޫގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިތުރު ގަލަމެއް ވެއްދި މައްސަލަ އެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ތުޅާދޫގައި ހުރި މޮނިޓަރަކު ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ވޯޓުލަމުން ދަނިކޮށް މީހަކު އިތުރު ގަލަމެއް ވެއްދިކަން ފާހަގަވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ކަމަށެވެ. އިތުރު ގަލަމެއް ވެއްދި މީހާ އަކީ ފިރިހެނެކެވެ. އެއާއި އެކު ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭރު ގާތްގަނޑަކަށް 12:15 ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދަށް ވެއްދި އިތުރު ގަލަމަކީ ކެމެރާ ގަލަމެއް ކަމަށް ދަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ތުޅާދޫގައި ވޯޓުލުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެެ. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ތުޅާދޫގެ ތިން ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގައެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:01
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮފިސަރުން ދަނީ ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފުލުހުން

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު، އޮފިސަރުން ދަނީ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އިންތިހާބު އޮމާންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ކައިރި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:54
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވޯޓު ދެއްވައިފި

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވޯޓު ދެއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވޯޓު ދެއްވީ މެދުހެންވޭރު 3 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށްޓަށެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:46
Writer Profile Picture
ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ރަސްދޫގައި ދިމާވީ އޮފިޝަލުންނާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ އެއް - އީސީ

ރަސްދޫގައި ދިމާވީ އޮފުިޝަލުންނާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގައި ދިމާވީ އޮފިޝަލަކު އިގުރާރާއި ޚިލާފުވި މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ. ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެ އޮފިޝަލުން ބަދަލުކުރަން އުޅުމުން ކަމަށާއި މި ކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތައް 01:00ގައި އޮންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:43
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުލުން ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅަށް - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުގައި 9:00 ގައި ވޯޓްލާން ފަށާފައިވާ އިރު 85.8 އިންސައްތަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލާން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ 10 މިނެޓް ތެރޭ ވަނީ ވޯޓުލާން ފަށާފައެވެ.

ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައިގެން މަރުކަޒުގައި ތިބެންޖެހޭ އޮފިޝަލުން ހާޒިރުވެ ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަމައަށް ހުރި އިރު، ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ވޯޓުކަރުދާސް ގުނާ ހަމަކުރެވުނެވެ. އަދި ހުރިހާ ވޯޓުފޮށިތައް ހުސްކަން ޔަގީންކުރިއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުރިހާ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކެއްގައި ވެސް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވެ. އެގޮތުން 89.5 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހާޒިރުވެތިބިއިރު، ހުރިހާ ވޯޓު މަރުކަޒެއްގައި ވެސް އެންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެވެސް އެއް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުން ހާޒިރުވެތިއްބެވެ. އަދި 7.2 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ފަސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހާޒިރުވެތިއްބެވެ.

72 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ މަންދޫބުން ތިބި އިރު، 71 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި އެމްޑީޕީ/އޭޕީ/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ މަންދޫބުން އަދި 34 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް މަންދޫބުން ތިއްބެވެ.

96 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބޭރުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވޯޓުލާފޮށިތަކުގެ 97 އިންސައްތަ ފޮށި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ލާ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުވާގޮތަށްކަމުގައި އޮބްޒާވަރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 3 އިންސައްތަ ވޯޓު މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުނުވާކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ފޮށިތައް ގާތުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:35
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
85.8 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި ހުޅުވަން ޖެހޭ ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ 10 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފައިވޭ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

ހުޅުވުމުގެ ޕްރޮސެސްތައް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ހެނދުނު 9:00 އަށް ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތައް ހުޅުވާފައިވާއިރު، 85.8 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި ހުޅުވަން ޖެހޭ ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ 10 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފައިވެއެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:22
Writer Profile Picture
ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
އއ. ރަސްދޫގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި

އއ. ރަސްދޫގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެ ރަށުގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ ވޯޓުލަމުންދިޔަ މަރުކަޒުގައި އުސޫލާއި ހިލާފުވިމަކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ އެ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އއ. ރަސްދޫގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި

އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މޮނީޓަރަކު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށްމައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ ވޯޓުލުން ހުއްޓުނީ 10:00ގެ ފަހުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ލިބޭ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކީ އޮފިޝަލުންނާއި ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ އެއް ކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެެވެ. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ (U02.02.2) ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގައެވެ.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:22
Writer Profile Picture
ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވޯޓުލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވޯޓުލައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:20
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023އާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް 1 ޖަހާއިރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023އާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގެ ޕްރެސް ރޫމްގައި 1:00ގައި ޕްރެސްކޮންފަރެންސެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:18