ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު

  • ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
  • ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
  • ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދެނުކު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ޓީސީން އުފުލާލައި ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިކޮށްލައިފިއެވެ.

 

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީން ހޯދާފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން  4-2 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ.  މި ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރަންމެޑަލް ހޯދިއިރު ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި އައްސަދު އަބްދުލް ޣަނީގެ ދަރިފުޅު އަރާސް އެވެ.

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:32
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދެނުކު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ޓީސީން އުފުލާލައި ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިކޮށްލައިފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:16
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޕޮޗިއޮންގެ ހަތަރު ވަނަ ޕެނަލްޓީ ކިރަން ދިފާއު ކޮސްފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:14
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޓީސީގެ ތިން ވަނަ ޕެނަލްޓީ ޔާންބެ ކާމިޔާބު ކޮށްދީފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:13
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޕޮޗިއޮންގެ ތިން ވަނަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ކިޔޮންގް ޑިއުކް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:12
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޓީސީގެ ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ކޮނޮލިނިއަސް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:12
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޕޮޗިއޮންގެ ދެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:11
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޓީސީގެ ޕެނެލްޓީ ފޮނުވާލީ އީސާ އަލް މަޣްރަބީ، ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:10
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ޕޮޗިއަން އިން ކެޕްޓަން  ކީޕަރު ކިރަން ވަނީ ޕެނަލްޓީ ދިފާއު ކޮށްފަ

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:10
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުންވެސް ނިމިއްޖެ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފްވެސް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި، ނަތީޖާ ނެރޭނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:06
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+24' ޕޮޗިންއޮން އިން ޓީސީގެ ހާފް ތެރޭން އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި، ހުރަހަކަށްވީ ގޯލް ކީޕަރު ކިރަން

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 01:01
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+20' ޕޮޗިއޮން ކުޅުން ތެރިއަކަށް ރީނދޫ ކާނޑެއް، އަދި ޓީސީ އަރާޝްއަށްވެސް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކަައިފި، ޕޮޗިއަންގެ ކުޅުންތެރިއާއަށް ކާޑު ދެއްކީ ބޯޅަ ނެތިސް އަރާޝްއަށް ފައުލްކުރުމާ ގުޅިގެން 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:57
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިފި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:51
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި އެއްވެސް ޓީމަކަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭ

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:48
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+10' ޕޮޗިއޮންގެ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބޮޅައެއް، ޓީސީގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލް ތެރެއަށް ވަދެވަދެ އޮއްވާ ދިފާއު ކުރީ އައްޒާމް، މިއީ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ކަމާއިއެކު އައްޒާމް ދިފާއުކުރި ވަރަށް މޮޅު ސޭވެއް

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:43
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+08' ޓީސީގެ އައްޒާމަށް އަނިޔާވެގެން ދަނޑު މަތީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ،

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:40
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށީ ޓީސީން އިން،  ޓީސީއަށް ކޯނަރެއްވެސް ލިބިފައިވޭ ކޯނަރު ދިފާއުކުރީ ޕޮޗިއޮންގެ ކީޕަރު .

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:38
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

90+3 ދެވަނަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުން ހަމަވުމާއި އެކު މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ އިތުރުވަގުތުގެ 30 މިނެޓުގެ ކުޅުން

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:27
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

90+1' މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުން، އިތުރު ވަގުތަށް ދައްކާފައިވަނީ 3 މިނެޓު

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:24
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

89' މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ އެނެމް ފަހު ވަގުތު ކޮޅުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދަނީ، ޓީސީއަށް ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެގެން ގޮސްފަވޭ، އައްޔަ އަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ލިބުނު ބޯޅައެއް، ފޮނުވާލީ ގޯލު ދަނޑި ކައރިން ބޭރަށް 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:23
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

ޓީސީގެ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރީ ޔާންބެ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުމެއް، ޕޮޗިއޮންގެ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮސް އޭރިއާ ބޭރަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ، އައްޒާމް ވަރަށް ބާރަށް ގޯލާ ދިމާއަށް ފޮނުވައިލައިގެން، އައްޒާމްގެ އެހަމަލާ ވަނީ ޕޮޗިއޮންގެ ކުޅުތެރިއެއްގެ ފައިގައި ވެސް ޖެހިފައ

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:19
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޓީސީން ނަތީ ހަމަހަމަ ކޮށްފި

82' ޓީސީން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި، ޔާންބެ ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުމެއް ގޯލަކަށް ލަނޑަކަށް ބަދަލުކޮށް އައްޒާމް

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:17
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޓީސީން ނަތީ ހަމަހަމަ ކޮށްފި

82' ޓީސީން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި، ޔާންބެ ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުމެއް ގޯލަކަށް ލަނޑަކަށް ބަދަލުކޮށް އައްޒާމް

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:17
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

75' ޓީސީއަށް ބަދަލެއް، ބޮންދާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބިދޭސީ ފޯވާޑްކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:09
Writer Profile Picture
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

75' ޓީސީއަށް ބަދަލެއް، ބޮންދާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބިދޭސީ ފޯވާޑްކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 00:09