raajjemv logo

ރައީސް ސޯލިޙުގެ 3 ވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން

4,115
  • ރައީސް ސޯލިޙު މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން
  • ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުތަކުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ލުއިކޮށްދީފައިވޭ
  • ދިވެހިންނަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް، ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނީ މުޅިން ހިލޭ: ރައީސް
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ރައީސް ސޯލިޙު މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން
ރައީސް ސޯލިޙުއާއި އަނބިކަނބަލުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއެކު، މަޖިލިސް ކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:16
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުތަކުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ލުއިކޮށްދީފައިވޭ

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުތަކުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާއަ ށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ލުއިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް،

އޭގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތެރެއިން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އިތުރުން، ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، 1 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި.

އަދި ހައުސިންގ ލޯންތަކަށް ލުއި ދީ، މަތީ ތަޢުލީމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުވެސް ފަސްކޮށްދީފައިވޭ

4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:14
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ދިވެހިންނަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް، ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނީ މުޅިން ހިލޭ: ރައީސް

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންނަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް، ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނީ މުޅިން ހިލޭ ކަމަށް، ރައީސް ވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރައްޔިތުންނަށްވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެންމެހައި ދިވެހިންނަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް، އަޅުގަނޑުމެން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނީ މުޅިން ހިލޭ. ކޯވިޑްގެ ދަތިތަކަށް ފަހު، ވިޔަފާރިތައް އަލުން ހިނގައިގަނެ، ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ކިޔެވުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފެށޭނީ، އަދި ޢާންމު އުޞޫލުން ދަތުރުފަތުރުތައް ފެށޭނީވެސް، ރާއްޖޭގެ ވީހާ ގިނަ ބަޔަކު، ވެކްސިން ޖަ ހައި، މިބައްޔާ ދެކޮޅަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިގެން. އެހެންކަމުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވައި، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު
4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:13
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ރައީސް ސޯލިޙުގެ ޝުކުރު ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް

ރައީސް ސޯލިޙު ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވަމުން، އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލި، ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި، ޓެކް ނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ޓީމުން ނިންމި ހަރުދަނާ ނިންމުންތަކާއި، މިބައްޔާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި އެހެނިހެން ބޭފުޅުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވާ ކަމަށް

4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:11
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
މިބައްޔަށް ފަރުވާކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ: ރައީސް
މިބައްޔަށް ފަރުވާކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެ އްގައި، މިބައްޔަށް ފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ، 362 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީންކުރި ން. އަދި ދުވާލަކު 5600 އަށްވުރެ ގިނަ ކޯވިޑް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤާބިލްކަން ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެބަހުރި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު

ރައީސް މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން

4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:10
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
މިބައްޔަށް ފަރުވާކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ: ރައީސް
މިބައްޔަށް ފަރުވާކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެ އްގައި، މިބައްޔަށް ފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ، 362 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީންކުރި ން. އަދި ދުވާލަކު 5600 އަށްވުރެ ގިނަ ކޯވިޑް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤާބިލްކަން ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެބަހުރި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު

ރައީސް މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން

4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:10
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ރައީސް ސޯލިޙު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަން ފައްޓަވައިފި
މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނާ، މިމަޤާމުގައި އަޅުގަނޑު ބައްދަލުކުރި އިރު، ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތާ އަޅައި ބަލާއިރު، މިހާރު ރާއްޖެ މިއޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައި. މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތަޤްދީރުގެ ނިޔާގެ މަތިން، ކަންކަން ބަދަލުވެ ފުރޮޅިގެން ދިޔައީ، އަޅުގަނޑުމެން ތަދުބީރުކުރި ރޭވުމާ މުޅިން އެއްގޮތަކަށް ނޫން. ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ހުއްޓި، ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު ޙާލަތު މިވަނީ، މުޅިން ބަދަލުވެފައި. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު މިއޮތީ ވަރަށް ފުން ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި. ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، މިޙާލަތަށް ކަންތައް ދިޔައީ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް -19ގެ ސަބަބުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު
4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:08
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ޖަލްސާ ފައްޓަވައިފި، އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދަނީ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ޖަލްސާ ފައްޓަވައިފި، މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެންދަވަނީ މަޖިލީހާ ގުޅޭ ތަރީޚީ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާ ކޮށްދެއްވަމުން، އަދި އިދިކޮޅުން މިވަގުތު ގެންދަނީ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން

4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:05
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާއަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތައްޔާރުވެފައި، މިފަހަރު ތަފާތުވާނެ

މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެ، އެކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ވަނީ ބޮޑެތި ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައި.

4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:27