ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވުން

  • އެސްބީއައި އިމާރާތުގެ 8 ވަނަ ފަންގި ފިލާގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
  • އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާތީ އޭޑީކޭ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި
  • އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އެސްބީއައި އިމާރާތުގެ 8 ވަނަ ފަންގި ފިލާގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

އެސްބީއައި އިމާރާތުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެ އިމާރާތުގެ 8 ވަނަ ފަންގި ފިލާއިން އަލިފާނުގެ އަސަރު ފެނިއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ދަނީ އަލިފާން އެއްކޮށް ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:30
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާތީ އޭޑީކޭ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި
29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:27
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:25
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް އާންމުން ވަންނަން ހުއްދަ ދީފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުން މީހުން ހުސްކުރުމަށްފަހު، ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް އާންމުން ވަންނަން ހުއްދަދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވުމާއެކު ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވި އެސްބީއައި ހުންނަ އިމާރާތް
29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:21
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި
29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:06
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ރެޑްކްރެސެންޓުން ދޭން ފަށައިފި
29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:05
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ލޮކްޑައުންއަށް ނުގޮސްވޭތޯ، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރައްވަން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާނަން: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަނެއްކާ ވެސް ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފިނަމަ އެކަމުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސް ކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރައްވަން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ރައީސް
29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:04
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާމެދު ފުލުހުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދާނެ: ރައީސް

އެޗްޕީއޭގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި އެގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފުލުހުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:02
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސްގެ އިލްތިމާސް: އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތައް ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި އެކި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ގެއަށް ވަޑައިގަންނެވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އަލިފާޏުގެ ހާސިދާގެ އިތުރުން ބަލިމަޑުކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ފެތުރެން ދިމާވަނީ އެންމެން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ގައިގޯޅިވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުވެ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 00:02
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސް ސޯލިހު އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި - ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ގެންދަވަނީ އޮޅުންވިލުއްވަމުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ރައީސް ވަޑައިގެން ކަންކަން ދަނީ ބައްލަވަމުން. ރައިސްގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ހުންނެވީ އެ ސަރަހައްދުގައި.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ރައީސް
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:57
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި ހުރިި ގެތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް އިވަކުއޭޓްކޮށްފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ އެސް.ބީ.އައި އާއި އިންވެގެން ހުރި ކެފޭގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި ހުރިި ގެތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް ވަނީ އިވަކުއޭޓް ކުރެވިފައި. އިތުރު މައުލޫމާތު ކުރިއަށް އޮތް ގަޑިތަކުގައި ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:52
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަން ފަށައިފި

އަލިފާން އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރިފައިވޭތޯ، އަދި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަލިފާނުގެ އަސަރު ކުރީ ކިތައް އިމާރާތަށް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނޫން.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:51
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ރައީސް ޞާލިހު އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފި

އަލިފާންގަނޑު ރޯވި ސަރަހައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:50
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފިން: ސީޕީ

މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަލިފާން ގަނޑު މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:47
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކުޅި ބަލަން އެސަރަހައްދަށް ދިޔަ މީހުން ވަނީ ދުރުކުރެވިފައި: ސީޕީ

އަލިފާންގަނޑު ރޯވި ސަރަހައްދަށް ކުޅި ބަލަން ދިޔަ މީހުން އެސަރަހައްދުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިވްކަވަރރޭޖަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ އިތުރު ނުރައްކަލެއް މިހާރު ނެތްކަމަށާއި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:46
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު ނައިބު ރައީސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:46
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އެސްބީއައި ކައިރީގައި ހުރި ކެފޭއަކާއި އެސްބީއައި އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި ގުޅިގެން، އެ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދަށް ރައީސް ވަޑައިގެން ހާދިސާގެ ކަންކަން ބައްލަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:39
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށާއި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދަށް އެއްވާ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކުރެވި މިރޭ ކައިރި ގެތަކުގެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ގެތަކަށް ދެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:38
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ދުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާނަމަ ލަސްނުކޮށް ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ އެހީ ހޯއްދަވާ
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:38
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފި

އެސްބީއައި ކައިރީގައި ހުރި ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:32
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނެސްފިކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:30
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އެކްޓިވޭޓްކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު އެކްޓިވްވޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭންޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ. އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.

28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:29
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކަލާފާނު ސްކޫލު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މާރިޔާ
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:26
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރެޑްކްރެސެންޓުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:25
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ސަރަހައްދަށް ނުދިއުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:21