ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

965,684

ޚުލާސާ

 • ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސްކްރީންކޮށްފިން: ހެލްތު މިނިސްޓަރ
 • ކުއްޖަކަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވާނަމަ، ސްކޫލަށް ނުފޮނުވަން އިލްތިމާސް ކޮށްފި
 • ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުން 21:00 ގައި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

21:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސްކްރީންކޮށްފިން: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

މިހާރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ކުރިޔަށްދާ ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އެކަނިވެސް 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން 400 މީހުން ސްކްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:24

21:21

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކުއްޖަކަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވާނަމަ، ސްކޫލަށް ނުފޮނުވަން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

މިހާރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ކުރިޔަށްދާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އައިޖީއއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ދަރިވަރަކަށް ޖެހިފައިވާނަމަ، ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި އެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި އަދި ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާ ޙާލަތައް ނުދާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:43

20:54

ޒިހްނަތު ހަސަން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުން 21:00 ގައި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލުތުން ބާއްވާ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފަށާނެއެވެ. މި ޕްރެސް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 20:54

20:52

ޒިހްނަތު ހަސަން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މާސްކް އަޅަންޖެހެނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުން؟

* ރޯގާޖެހި ކެއްސާ، ނޭވާކުރުވެ ނޭވާލާން އުންދަގޫ ފަރާތްތައް

* ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައްހުރި ފަރާތްތަކާއި ގާތްކޮށް އުޅޭ މީހުން

* ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޢަލާމާތްތައްހުރި ފަރާތްތަކައް ފަރުވާދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުން

*ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޢާލާމާތްތައް ނުހުންނަ މީހުން މާސްކް އެޅުން މުހިންމެއް ނޫން

މަސްދަރު: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ/އެޗްޕީއޭ

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 20:52

20:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ގޮތްތައް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގައި ކުލައާއެކު ވައިރަސް ހަށިގަނޑުން ނިކުމެއެވެ. ބަލިމީހާ މިގޮތައް ކެއްސާއިރު، 3 ފޫޓު ކައިރީގައި ހުރި މީހެއްގެ އަނގަޔަށް، ނޭފަތައް ނުވަތަ ލޮލަށް މި ހިނގައްޖެނަމަ އެމީހަަކަށް މިބަލި ޖެހިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާނަމަ އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ފޭސް މާސްކް އެޅިދާނެއެެވެ.

މަސްދަރު: އެޗްޕީއޭ

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 20:47

20:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވާ ކޮންމެ މިހަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫން: ޑރ މުހައްމަދު އަލީ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރަހަށީގެ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ފެންނަ އަލާމާތްތަކަކީ އަދައިގެ ރޯގާއެއްގައި ފެންނަ އަލާމާތްތަކެއްކަމަށާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ލުއި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރޯގާއެއް ޖެހިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިަނއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވޭ ކޮންމެ ރޯގާއަކީީވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އޭ. ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުންނޭ މި އަލާމާތްތައް މި ފެންނަނީ. އެކަމަކު ކޭސްއެއް ސަސްޕެކްޓް ކުރަމަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަމަށް ބެލެވޭނީ ޗައިނާއަށް ވޭތުވެދިޔަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކޮށްފައި ހުރުން. އެ ކްރައިޓީރިއާއަށް ނުފެތެންޏާ ސަސްޕެކްޓެއް ނުވެސްކުރެވޭނެ.

~ ޑރ މުހައްމަދު އަލީ

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 20:38

20:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަލާމަތްތައް ނުފެންނަނަމަ، ޗައިނާއިން އަންނަ ދިވެހިން އައިސޮލޭޓް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްނެތް!

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެޗްޕީއޭގެ ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން އަންނަ ދިވެހިން އައިސޮލޭޓް ކުރަން ނިންމި ފަހުން އައީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކު ކަމަށެވެ.

އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަ މީހުން ކަމަށާއި، އެމީހުން އައިސޮލޭޓްކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅަނީ ހޯމް އައިސޮލޭޝަންއަށް ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

(އައިސޮލޭޓް ކުރަން ނިންމި ފަހުން) ވަރަށް މަދު ބަޔަކު އައީވެސް. އޭގެ ތެރޭގައިވެސް ހުންނާނެ ކޮމްޕްލީޓްލީ އޭސިމްޕްޓޮމަޓިކް މީސްމީހުން. އެހެން ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާވެސް މިއެދެނީ، އެބޭފުޅާ ހޯމް އައިސޮލޭޝަން އެންވަޔަރަމަންޓެއްގަ ތިބެން.

~ ޑރ. އިބްރާޙިމް އަފްޒަލް

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 20:35

20:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއާއި އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ވެސް ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ޢާންމުކުރި ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީގައި ވަނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް އެޤައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީގައިވަނީ ޗައިނާ މީހުންނަށާއި، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނުނު ފަހުން ޗައިނާައަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން ރަޝިޔާ، ޖަޕާން، ޕާކިސްތާން އަދި އިޓަލީންވެސް ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެޤައުމުތަކަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެކަން އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 20:38

15:21

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝްގެ 316 ރައްޔިތުން ބަންގްލަދޭޝަށް ގެންދިޔައީ ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައެވެ. މީގެތެރޭގައި 15 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ބަންގްލަދޭޝަށް ގެންދިޔަ ހުރިހައި އެންމެން ދެ ހަފުތާވަންދެން ކަރަންޓީންކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. 316 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުންގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 15:21

15:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، ވިއެޓްނާމުން ޗައިނާއަށް ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވިއެޓްނާމްގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބުނީ، އެޤައުމުން ޗައިނާއަށް ވައިގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންކަމަށެެވެ. ވިއެޓްނާމްގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުގެ އިތުރުން، ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ އެޤައުމުގެ ހުރިހައި ޕްރައިވެޓް އެއަރލައިންތައްވެސް ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލަން އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފައެވެ. ޗައިނާއަށް ކުރާ ސީދާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލިނަމަވެސް، ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 15:14

14:05

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކާމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން އީޔޫގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ޗައިނާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ވިލާތު އިއްތިހާދުގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި މާސްކާއި، ބައެއް އެމަރޖެންސި ޕްރޮކިއުރމެންޓް ސަޕްލައި ޗައިނާއަށް ބޭނުންވެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 14:40

13:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާ ނޫން އެހެން ޤައުމުތަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު

ތައިލޭންޑް: 19 މީހުން

ޖަޕާން: 16 މީހުން

ސިންގަޕޫރ: 13 މީހުން

ޓައިވާން: 10 މީހުން

އޮސްޓްރޭލިޔާ: 9 މީހުން

މެލޭޝިޔާ: 8 މީހުން

ސައުތު ކޮރެއާ: 7 މީހުން

ފްރާންސް: 6 މީހުން

އެމެރިކާ: 6 މީހުން

ޖަރުމަން: 5 މީހުން

ވިއެޓްނާމް: 5 މީހުން

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް: 4 މީހުން

ކެނެޑާ: 3 މީހުން

އިޓަލީ: 2 މީހުން

ރަޝިޔާ: 2 މީހުން

އިގިރޭސިވިލާތް: 2 މީހުން

ކެމްބޯޑިއާ: 1

ސްޕެއިން: 1

ފިންލޭންޑް: 1

ސްވިޑަން: 1

އިންޑިއާ: 1

ނޭޕާލް: 1

ފިލިޕީންސް: 1

ސްރީލަންކާ: 1

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 14:03

13:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 259 އަށް އަރައިފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 259 އަށް އަަރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ޗައިނާ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމަޔަށް އައިއިރު މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 259 އެކެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މި ބަލީގެ އިންފެކްޝަން ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 11،791 އެވެ. މި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެންނަ 102،000 މީހުން މިހާރުވެސް ކަރަންޓީން ކޮށް ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:24

13:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކުއާންތާސް އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

null

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:12

13:09

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިގިރޭސި ވިލާތުން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެމީހުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

މިދެމީހުންނަކީ، ޔޯކްގެ ސްޓެއި ސިޓި އެޕަރޓްމަންޓް ހޮޓަލުގައި ތިބި ޗައިނާގެ އެއްއާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ދެމީހުންކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އެދެމީހުން ތިބި އެޕާޓްމަންޓް ބަންދު ކުރިނަމަވެސް އާދައިގެ މަތިން ހޮޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީގައި މިދެމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:09

12:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެންމެ ފަހުގެ ކްރައިޓީރިއާއިން ކޮރޯނާއަށް ޝައްކު ކުރާ މިންގަނޑުތައް

 1. އެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބައްޔެއް ހުރި މީހަކު ވޭތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވުން
 2. އެމީހަކީ ހެލްތު ކެއަރ ވޯކަރަކަށް ވެފައި ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ތަނެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށްވެފައި ވޭތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސް، އެޑްމިޓް ކުރާ ޙާލުގައި އޭނާގެ ބަލި ޙާލަތު ހުރުން
 3. އެޑްމިޓް ކުރަން ނުޖެހޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ނަމަވެސް ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުރުން، އެފަދަ މީހަކު ވޭތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާގެ މަސް ވިއްކާ ތަނަކަށް ގޮސްފައިވުން، ނުވަތަ އޭނާއަށް އެނގިގެން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހުރި މީހަކާ 3 ފޫޓް ކައިރިއަށް ގޮސްފައިވުން،
 4. ކޮރޯނާއަށް ކަށަވަރު ކުރެވޭ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެވުނު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޥޭތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮސްފައިވުން، އަދި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެނުން،
 5. ވޭތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ހޫބޭއަށް ގޮސްފައިވުން ، މި ކްރައިޓީރިއާގައި އަލާމާތެއް ހުރިތޯވެސް ނުބަލާނެ، މި ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތޭނަމަ ޓެސްޓް ކުރާނެ،

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:59

12:53

ޒިހްނަތު ހަސަން

2021 އަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ވެކްސިން އުފެއްދިދާނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ޕެސްޓަރ އިންސްޓިޓިއުޓް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ވެކްސިންއެއް އުފެއްދުމަށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޓާސްފޯރސްއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޕެސްޓަރ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފިއެވެ. އެތާނގެ ސައިންޓެފިކް ޑައިރެކްޓަރ ކްރިސްޓޮފަރ ޑެ'އެންފަރޓް ވިދާޅުވީ، 20 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ވެކްސިން އުފައްދާ ބާޒާރަށް ނެރެވޭވަރުވާނެކަމަށެެވެ. އަދި މިހާރު ރޭވިފައިވާ ގޮތައް ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނަމަ، އަންނަ އޯގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭވަރުވާނެކަމަށެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:53

12:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާއިން މާސްކް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް މާސްކް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ "ފޭޝަލް މާސްކް" އާއި އެ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ފޮތި އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލިކަން އިންޑިއާއިން އިޢުލާން ކުރީ އިއްޔެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓާލީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އިންޑިއާއިންވެސް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އެކަކު ފެނިފައެވެ. އޭނާއަކީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ވޫހާން ސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުން އައި ދަރިވަރެކެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:44

12:44

ލައިޝާ އަހްމަދު

ސީޑީސީ އެމެރިކަން ގައިޑްލައިނުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް

 1. ބަލިމީހުން
 2. ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނުމުން
 3. ބަލި މީހުންގެ ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުން
 4. ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ އެހީތެރިން (ސްޕެސިފިކް މާސްކެެއް)
 5. ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރާ މީހުން، އެހެން މީހުންގެ ތެރެއަށް ދާއިރު

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:47

12:37

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދެނެގަތުމުގައި ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދެނެގަތުމުގައި ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް، އެހެން ޤައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވުން އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނާފައެއް ނުވޭ، ހިމަނާފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވުން، އެހެން ޤައުމެއް ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނައިފިނަމަ ރާއްޖެއިންވެސް އެގޮތަށް އަމަލު ކުރާނެ- ޑރ މުހައްމަދު އަލީ

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:37

12:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޯރޯނާވައިރަސް އަށް ފަރުވާދޭ "ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް" އެއް ޗައިނާއަށް ދޭން ބޭނުންވާކަން ޕާކިސްތާނުން ހާމަކޮަށްފި

ޗައިނާ ރައްޔިތުން މިހާރު ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން "ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް" އެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވޮންގ ޔީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ، ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހު މަޙްމޫދު ޤުރައިޝީ ވިދާޅުވީ، ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް އެއްގެ އެހީތެރިކަން ދޭން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާސޭ ޓީމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ގުރޫޕެއްވެސް ފޮނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޤުރައިޝީ ދެއްވިއެވެ. ޤުރައިޝީ ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ޗައިނާގެ ދަރިވަރުންނަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ދެވެން އޮތް ހުރިހައި އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެކަމަށެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:35

12:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ދުރުހެލި ވެވިދާނެ

ޑރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ރޯގާއެއް ޖެހި ކެއްސަން ފެށުމުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް، އެ ބޭނުންކުރާ ޓިޝޫއެއް ވަގުތުން އެއްލާލުމަށް ނުވަތަ "ޑިސްޕޯސްކުރުމަށް"ވެސް ޑޮކްޓަރ ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ، ޑރ ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް އަމަލު ބެހެއްޓުމަށްފަހު އާދައިގެ ސައިބޯނިން އަތް ދޮވެލުމުންވެސް ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރި ވާނެކަމަށް

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:32

12:24

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާގެ ކޮންފާރމްޑް ކޭސް އެއްވެސް އަދި ސީރިއަސް ކޭސް އެއްވެސް ނެތް

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ކޮންފާރމްޑް ކޭސް އެއްވެސް އަދި ސީރިއަސް ކޭސް އެއްވެސް ނެތް، އެފަދަ ކޭސް އެއް އޮންނަމަ ފަސޭހައިން ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ، މައިލްޑް ސިމްޕްޓޮމްސް އަދި ސީރިއަސް ސިމްޕްޓޮމްސްގައި ބަލި ފެތުރޭނެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވޭ، މިހާރު ހުރީ ހަމައެކަނި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުވާ ކޭސްއެއް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގައިޑްލައިންއަކަށްވެސް ނުފެތޭ މި ކޭސްއެއް، ނަަމަވެސް ކޮންފާރމް ވެއްޖެ ނަމަ ހަމަ އިންނަ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާނެ،- ޑރ މޫސާ ހުސައިން

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:24

12:19

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ވަކި ޚާއްސަ ފަރުވާއެެއް އަދި ނެތް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ވަކި ޚާއްސަ (ސްޕެސިފިކް ޓްރީޓްމަންޓް) އެއް ނެތް، ނަމަވެސް ސަޕޯޓިވް ޓްރީޓްމަންޓް ދީގެން މީހުން ރަނގަޅުވޭ، އެހެންވީމާ އެއް ގައިޑްލައިންއެއް ފޮލޯ ކޮށްގެން މި ޓްރީޓް ކުރަނީ، މިސާލަކަށް ނިއުމޯނިއާ ކަހަލަ ބައްޔެއް ނަމަވެސް ހަމަ އިންފުލުއެންޒާގަ މެނޭޖް ކުރާ ގޮތަށް މެނޭޖް ކުރާނީ، ރާއްޖޭގައިވެސް މި ބައްޔަށް ދޭ ފަރުވައަކީ ޗައިނާގައިވެސް އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ބަލި ދެނެގަނެ ދޭ ފަރުވާ - ޑރ މޫސާ ހުސައިން

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:19

12:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއިން 200 މިލިއަން މާސްކް ތުރުކީން ގަންނަނީ

ޗައިނާއިން، ތުރުކީވިލާތައް މާސްކް އޯޑަރުކުރީ 10 ދުވަހުގެތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެގެންނެވެ.

ޗައިނާއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން މާސްކް އުފައްދާ އެއްޤައުމެވެ. ޗައިނާއިން ތުުރުކީގެ ކުންފުންޏަކަށް 200 މިލިއަން މާސްކް ގަންނަން އޯޑަރު ދިނުމުން އެކުންފުނިން ވަނީ އެކަމާއި ހައިރާންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ތުރުކީ ވިލާތުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދަނީވެސް އެންމެ 150 މިލިއަން މާސްކެވެ. 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 މިލިއަން އުފައްދާ ޗައިނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތަކާއި މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާގެ އޯޑަރު ނެގި ކުންފުނިން އެކަން ނުވާނެކަމަކަށް އަދި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އެކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ މި ޑިމާންޑް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނީގެ ހުރިހައި ވަޞީލަތެއް ބެނުންކޮށްގެން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:14

12:04

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވަ ކޮންމެ މިހަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫން: ޑރ މުހައްމަދު އަލީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ރާއްޖެއިން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މިންވަރު ހާމަކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަހާކަ ދައްކަވަމުން ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ފެންނަ އަލާމާތްތަކަކީ އަދައިގެ ރޯގާއެއްގައި ފެންނަ އަލާމާތްތަކެއްކަމަށާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ލުއި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރޯގާއެއް ޖެހިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:04

12:02

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައިޕްރަސްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ސައިޕްރަސްގެ ވެރިރަށް ނިކޯސިއާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ފަރުވާދެމުންދަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތަކަށް ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އެޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއޤުވާމީ މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، މިމީހާއަކީ ސައިޕްރަސްގައި ދިރިއުޅުޅޭ ޗައިނާ މީހެއްކަމަށާއި، ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށިފަހުން އޭނާ ޗައިނާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ގައިން ކޮރޯނާގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ޓެސްޓު ކުރި އިރު "އިންފލުއެންޒާ-އޭ" އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ކަމަށެެވެ. އަދި ފަރުވާއަށް ފަހުވެސް ރަނގަޅުނުވާތީއާއި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށެވެ. އޭނާ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކޮށް،ސީދާ އެކަން ކަށަވަރުވަންދެން، އޭނާއަށް ހޮސްޕިޓަކުގައި ފަރުވާދެމުންދާނެކަމަށް ސައިޕްރަސްގެ ޞިއްހަތާއި ބެހޭ ޚާއްޞަ ޓާސްފޯރސްއިން ބުނެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:02

12:01

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރު އޮންނާނީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއާ 3 ފޫޓު ކައިރީގައި އުޅޭނަމަ

ކޮރޮނާ ވައިރަސް ޖެހުމުގެ ބިރު އޮންނާނީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއާ 3 ފޫޓު ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށް އެޕިޑޮމިލޮޖިސްޓް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

" އޭނަގެ ވަށައިގެން 3 ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއްގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު މި އިންނަނީ، ބައެއް ކަހަލަ ބަލިތައް ހުންނާނެ ވައިގެ ތެރޭގައި ޖަރާސީމު ހިފާފައި ވައިގެ ތެރޭގައި ފްލޯޓު ވާ ކަހަލަ ބަލިތައް، އެކަމަކު މީ އޭގެ ބައްޔެއް ނޫން، މިބަލީގައި މި ހުންނަނީ ބަލި ޖެހޭ މީހާ ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު ބުރައިގެންދާ ތިކިތައް ނޫނީ ޖަރާސީމު ދާނެ، ސްޕްރެޑް ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުވާ ދާއިރާއަކީ 3 ފޫޓް، އެހެންވީމާ 3 ފޫޓާ ހަމައަށް ގާތް ނުވާނަމަ އެއްވެސް އެހެން މީހަކަށް އޭގެ ދުރުގަ ތިބޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ"

~ ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:14

11:56

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވޫހާން ސިޓީން އެމެރިކާއަށް އަނބުރާ ގެނައި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީން ކުރަނީ

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސީޓީން އަނބުރާ އެމެރިކާއަށް ގެނައި އެޤައުމުގެ 195 ރައްޔިތުން 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި މި މީހުން ގެނައި ފްލައިޓް ޖެއްސީ ކެލިފޯރނިއާގައި ހުންނަ އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަރުކަޒެއްގައެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ޑީޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެފައިވަނީ ވޫހާން އިން ގެނައި މީހުން 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީން ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމީ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަރަންޓިން ކުރި މީހުންނަށް ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ކުއްލި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިމީހުން ކަރަންޓީންކުރާ ކަން ހާމަކުރި ނަމަވެސް، މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްްފައެއް ނުވެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:56

11:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ގެންނަން އިތުރު ފްލައިޓްތައް ފޮނުވަނީ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބުނެފައިވަނީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އެތަނުން ބޭރުކުރުމަށް އިތުރު ފްލައިޓުތައް ޗައިނާގައި ޖެއްސުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާގެ ކަމާއިގުޅޭ އޭޖެންސީތަކާއެކު ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ބޭލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޫހާންގެ ޓިއާންހޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުންނެވެ. އަދި ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިނީ ސީދާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށެވެ. ވޫހާން އިން ބާލާ ފްލައިޓަށް އެރުވުމުގެ ކުރިން މިއިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ކޮރޯނާގެ އަލާމާތެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސްކްރީންކުރާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:47

11:42

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއިން އަންނަ އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު އިރާޤަށް ނުވައްދަން އިރާޤު ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

މިކަން ހާމަކޮށް އިރާޤު ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ، އިރާޤުގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުކަމަށްވާ "ބަޞްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް" އަށް ޗައިނާއިން އަންނަ ސީދާ ފްލައިޓުތައްވެސް، އަދި ޓްރާންސިޓްކޮށްފައި އަންނަ ފްލައިޓުތައްވެސް ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ފްލައިޓުތަކުން އަންނަ ފަސިންޖަރުންގެތެރެއިން، ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނާއި، އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުންވެސް އިރާޤަށް އެތެރެ ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުންގެ "ޓްރެވެލް ހިސްޓްރީ" ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާ ޤަވާއިދުން މިހާރު އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިރާޤުގެ ދައުލަތުގެ މީޑީއާއިން ބުނެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:42

11:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެއްވެސް ބޭނުމެއް ޗައިނާއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޗައިނާގެ އެއްވެސް ޞަރޙައްދަކަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ، ޗައިނާގައި ނޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާތީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ޤައުމަކަށްވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ ސައުދީން ވަނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އަދި މިފަދައިން ނިންމީ މިދުވަސްވަރަކީ ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ދަތުރުކުރަމުންދާތީކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:34

11:30

ޒިހްނަތު ހަސަން

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީއަށްދާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް: ސައުދީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ

މި ދުވަސްވަރަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަާށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ދުވަސް ވަރަކަށް ވާތީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ދަނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ސައުދީ ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީ އަށް މިދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ފަސޭހައިން މާސްކާއި، ބޭސް ލިބޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމު ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ތައުފީޤް އަލް-ރާބިއާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އުމުރާއަށްދާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ސައުދީގެ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:30

11:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަދި ކޮރޯނާވައިރަސް ރެކޯޑުކުރެވިފައެއް ނެތް: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އެޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ތައުފީޤް އަލް-ރާބިއާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޗައިނާއިން ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް ޖައްސާ ފްލައިޓުތަކުން އަންނަ ހުރިހައި ފަސިންޖަރުން ސަވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމެއްގެ ދަށުން ސްކްރީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގުރާމުގެތެރެއިން، އެއްވެސް މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ނުވާކަމަށް ތައުފީޤް ވިދާޅުވިއެވެ. ޗައިނާއިން ސީދާ އަދި އެޤައުމުގައި ޓްރާންސިޓްކޮށްފައި އަންނަ ފްލައިޓްތަކުން ސައުދީއަށް އެތެރެވާ ފަސިންޖަރުން ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު، ޑޮކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ނޫނީ އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ސައުދީން ސަރުކާރުން ހުއްދައެއް ނުދެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:28

11:25

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 258 އަށް އަރައިފި

ޗައިނާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވަލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި 45 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މި 45 މީހުންވެސް ނިޞްބަތް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ހުބެއި ޕްރޮވިންސަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ޕްރޮވިންސިއަލް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރާގޮތުގައި، ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކުރިނަމަވެސް، ކޮންޓްރޯލްވުމެއް ނެތި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް އެޕްރޮވިންސުން 1،347 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:25

00:15

އަމަން ހަލީމް

ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހު ލިބޭނެ

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހު ލިބޭނެއެވެ. ޓެސްޓް ކުރަނީ ޕޫނޭއިންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ސާމްޕަލް ލެބޯޓަރީއަށް ދާނެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 00:15

00:09

އަމަން ހަލީމް

ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ގެއަށް ދިޔައީ ކާރެއްގައި

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައި ހުރި ޒުވާނާ، އެއަރޕޯޓުން ގެޔަށް ދިޔައީ ކާރެއްގައި ކަމަށާއި، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ދަށުން އޭނާ ދިޔަ ހުރިހާ ތަނަކާއި ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ފަރާތެއް މޮނީޓަރ ކުރެވި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާއަކީ ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްއެއް ކަމަށާއި، ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީ ހިނގާފައި ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އާއިލާގެ އެންމެން ތިބީ ބަލާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 00:12

00:07

އަމަން ހަލީމް

އައިސޮލޭޝަންގައި ހުރި ޒުވާނާގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ލިބޭނީ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން މިހާރު އައިސޮލޭޝަންގައި ހުރި ޒުވާނާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ޕޭޝަންޓުގެ ހާލަތު މޮނީޓަރ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 00:07

00:04

އަމަން ހަލީމް

އާންމުން އަދި މާސްކް އަޅާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ

އާންމު ރައްޔިތުން އަދި މާސްކު އަޅާ ހިސާބަކަށް ނުދާކަމަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޓާސްކްފޯސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައިވެސް، މާސްކު އަޅަމުން ގެންދަނީ ގިނަ ޕޭޝަންޓުންނާ މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި އެކަނިކަމަށް އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 00:04

23:55

އަމަން ހަލީމް

ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނެތަސް، އިތުރު ދެ މީހަކު މޮނިޓަރ ކުރަމުން އެބަދޭ

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އިތުރު މީހަކު ނެތަސް، ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނޭތޯ އިތުރު ދެ މީހަކު މޮނީޓަރ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ އަމިއްލައަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އައި ދެ މީހުން ކަމަށާއި، އެ މީހުންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:55

23:52

އަމަން ހަލީމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާގެ ފުށުން ކްލިނިކަލް ފަރުވާދޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުފެނޭ

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން މިހާރު އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައި ހުރި 20 އަަހަރުގެ ޒުވާނާއަށް، ކްލިނިކަލް ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ ވަރުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި، ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:52

23:48

އަމަން ހަލީމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނުފެނޭ

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އިތުރު މީހަކު ނުފެންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު އަމީން ވަނީ، އިތުރު ކޭސްއެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އިތުރު މީހަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ މައުލޫމާތު އާންމުންނާ ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:48

20:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓޯކިޔޯގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް ކެންސަލް ނުކުރާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ޓޯކިޔޯގައި މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް ކެންސަލް ނުކުރާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް ގޭމް ނުބާއްވާވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްމުން މިގޭމްސް އޯގަނައިޒް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ގޭމް ކެންސަލް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާ ނުކުރާކަމަށެވެ. އަދި އޮލިމްޕިކް ގޭމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެމީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ކުރިޔަށްދާނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި 24 ން އޮގަސްޓް 9 އަކަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:45

20:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުރިޔަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ވެކްސިން އެއް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ޖަރމަނީން ބުނެފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ކުރިޔަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން އެއް އުފެއްދޭނެކަމަށް ޖަރމަނީގެ ރިސަރޗް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިސަރޗް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވީ މިވައިރަސް އަށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ވެކްސިން އެއް އުފެެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:49

20:45

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއިން އަންނަ ސީދާ ފްލައިޓްތައް ޕާކިސްތާނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޗައިނާއިން ޕާކިސްތާނަށް ސީދާ އަންނަ ފްލައިޓްތައް ޕާކިސްތާނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

ފެބްރުއަރީ 2 އާ ހަމައަށް މިފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާއަށް ދާ ފްލައިޓްތަކާއި ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކުގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލި ސަބަބެއް އަދި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ން ފެށިގެން ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށާނެކަމެއް ޕާކިސްތާނުން ހާމައެއް ނުކުރެއެެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:45

20:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިޔާއިން ފަށައިފި

ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ މީހުން އަނބުރާ ރަޝިޔާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފި އެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ރަޝިޔާއިން ވަނީ ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފަ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:40

20:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންއިން އަންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 83 މީހުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ 27 މީހުން އަންނަ ފްލައިޓް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޖައްސައިފި

ވުހާންއިން އަންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 83 މީހުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ 27 މީހުން އަންނަ ފްލައިޓް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނީ މިމީހުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެ ކަަމަށެވެ. ސްޕެއިނުން ވަނީ ވުހާންގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:38

20:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންޑިޔާއިން މާސްކު އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރާ މާސްކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކްސްޕޯޓު ކުރުން އިންޑިޔާއިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު އިންޑިޔާއިން ވަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު އެކެއްގެ ގައިން ފެނިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން އެގައުމުން އަންނަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުގެ 400 މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:36

20:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާތަނަށް އާއިރު 62 ގައުމަކުން ޗައިނާ މީހުން އެގައުމުތަކަށް އައުމާމެދު އެކިކަހަލަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރު މިނުގައި ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެކިގައުމުތަކަށް ދިޔުމާމެދު މިހާތަނަށް އާއިރު 62 ގައުމަކުން ވަނީ އެކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފަ އެވެ.

މީގެތެރެއިން 6 ގައުމަކުން ވަނީ ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުމާމެދު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. ހަތަރު ގައުމަކުން ވަނީ އެގައުމުތަކަށް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެރުން މަނާކޮށްފަ އެވެ. ފަސް ގައުމަކުން ވަނީ ހޫބޭ އާއި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ހޫބޭ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެގައުމުތަކަށް ވަނުމާމެދު އެކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފަ އެވެ.

47 ގައުމަކުން ވަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެގައުމުތަކަށް ވަންނައިރު ސްކްރީން ކުރުމާއި އެކިކަހަލަ ސިއްހީ ޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:31

19:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އިން އެދެފި

ކޮރޯނާވައިރަހާއި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން(ބްރޯޑްކޮމް) އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

މިދެތަނުން އެގޮތަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ވަކިވަކިން ނެރުނު ބަޔާން ތަކުގަ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:37

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

21:24
ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސްކްރީންކޮށްފިން: ހެލްތު މިނިސްޓަރ
21:21
ކުއްޖަކަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވާނަމަ، ސްކޫލަށް ނުފޮނުވަން އިލްތިމާސް ކޮށްފި
20:54
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުން 21:00 ގައި
20:52
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މާސްކް އަޅަންޖެހެނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުން؟
20:47
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ގޮތްތައް
20:37
އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވާ ކޮންމެ މިހަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫން: ޑރ މުހައްމަދު އަލީ
20:35
އަލާމަތްތައް ނުފެންނަނަމަ، ޗައިނާއިން އަންނަ ދިވެހިން އައިސޮލޭޓް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްނެތް!
20:34
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއާއި އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ވެސް ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި
15:21
ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފި
15:14
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، ވިއެޓްނާމުން ޗައިނާއަށް ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި
14:05
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކާމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން އީޔޫގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ
13:45
ޗައިނާ ނޫން އެހެން ޤައުމުތަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު
13:19
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 259 އަށް އަރައިފި
13:12
ކުއާންތާސް އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި
13:09
އިގިރޭސި ވިލާތުން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ
12:59
އެންމެ ފަހުގެ ކްރައިޓީރިއާއިން ކޮރޯނާއަށް ޝައްކު ކުރާ މިންގަނޑުތައް
12:53
2021 އަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ވެކްސިން އުފެއްދިދާނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ޕެސްޓަރ އިންސްޓިޓިއުޓް
12:44
އިންޑިއާއިން މާސްކް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި
12:44
ސީޑީސީ އެމެރިކަން ގައިޑްލައިނުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް
12:37
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދެނެގަތުމުގައި ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް
12:35
ކޯރޯނާވައިރަސް އަށް ފަރުވާދޭ "ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް" އެއް ޗައިނާއަށް ދޭން ބޭނުންވާކަން ޕާކިސްތާނުން ހާމަކޮަށްފި
12:32
ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ދުރުހެލި ވެވިދާނެ
12:24
ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާގެ ކޮންފާރމްޑް ކޭސް އެއްވެސް އަދި ސީރިއަސް ކޭސް އެއްވެސް ނެތް
12:19
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ވަކި ޚާއްސަ ފަރުވާއެެއް އަދި ނެތް
12:14
ޗައިނާއިން 200 މިލިއަން މާސްކް ތުރުކީން ގަންނަނީ
12:04
އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވަ ކޮންމެ މިހަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނޫން: ޑރ މުހައްމަދު އަލީ
12:02
ސައިޕްރަސްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
12:01
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރު އޮންނާނީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއާ 3 ފޫޓު ކައިރީގައި އުޅޭނަމަ
11:56
ވޫހާން ސިޓީން އެމެރިކާއަށް އަނބުރާ ގެނައި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީން ކުރަނީ
11:47
ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ގެންނަން އިތުރު ފްލައިޓްތައް ފޮނުވަނީ
11:42
ޗައިނާއިން އަންނަ އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު އިރާޤަށް ނުވައްދަން އިރާޤު ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
11:34
އެއްވެސް ބޭނުމެއް ޗައިނާއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
11:30
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީއަށްދާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް: ސައުދީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ
11:28
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަދި ކޮރޯނާވައިރަސް ރެކޯޑުކުރެވިފައެއް ނެތް: ހެލްތު މިނިސްޓަރ
11:25
ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 258 އަށް އަރައިފި
00:15
ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހު ލިބޭނެ
00:09
ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ގެއަށް ދިޔައީ ކާރެއްގައި
00:07
އައިސޮލޭޝަންގައި ހުރި ޒުވާނާގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ލިބޭނީ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން
00:04
އާންމުން އަދި މާސްކް އަޅާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ
23:55
ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނެތަސް، އިތުރު ދެ މީހަކު މޮނިޓަރ ކުރަމުން އެބަދޭ
23:52
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާގެ ފުށުން ކްލިނިކަލް ފަރުވާދޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުފެނޭ
23:48
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނުފެނޭ
20:57
ޓޯކިޔޯގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް ކެންސަލް ނުކުރާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
20:49
ކުރިޔަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ވެކްސިން އެއް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ޖަރމަނީން ބުނެފި
20:45
ޗައިނާއިން އަންނަ ސީދާ ފްލައިޓްތައް ޕާކިސްތާނުން މެދުކަނޑާލައިފި
20:40
ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިޔާއިން ފަށައިފި
20:38
ވުހާންއިން އަންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 83 މީހުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ 27 މީހުން އަންނަ ފްލައިޓް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޖައްސައިފި
20:36
އިންޑިޔާއިން މާސްކު އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި
20:31
މިހާތަނަށް އާއިރު 62 ގައުމަކުން ޗައިނާ މީހުން އެގައުމުތަކަށް އައުމާމެދު އެކިކަހަލަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވޭ
19:37
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އިން އެދެފި