އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

  • ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޝައުނާ ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ
  • އަލިފާން ހިފި އިމާރާތުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ވެރި ފަރާތުން އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުވެއްޖެ
  • އަލިފާނުގެ ސަބަބުން 7 އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ
 
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޝައުނާ ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ
ނިޔާވި ޝައުނާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެއްލުނު އަންހެން މީހާ ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ތ. ބުރުނި 49 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ދިރިއުޅޭ އިމާރާތުގެ އެތެރެއިންނެވެ. ފެނުނު އިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 00:23
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އަލިފާން ހިފި އިމާރާތުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ވެރި ފަރާތުން އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުވެއްޖެ

އަލިފާން ހިފި އިމާރާތުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ވެރި ފަރާތުން ބިދޭސީންތަކާއި ހަވާލުވެއްޖެ. އެގޮތުން އަލިފާން ހިފި މައި އިމާރާތުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ވެރި ފަރާތް ކަމަށްވާ ހަޒާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން ވަނީ އެ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުވެފައި. ނަމަވެސް އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ބިދޭސީން އަދިވެސް ތިބިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:43
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އަލިފާނުގެ ސަބަބުން 7 އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ

އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 7 އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. އަދި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކަލާފާނު ސުކޫލަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 100 އަށްވުރެ ގިނަ

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:40
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވީ އެންމެ އަވަހަށް ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ނައިބް ރައީސް

މިހާރު ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އެސެސްމަންޓު ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވި.

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:36
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އެހީވުމަށް ސަރުކާރުގެ ހުސްކޮށް ހުރި ފްލެޓު އިމާރަތްތައް ހުރީ "ސްޓޭންޑް ބައި" ގައި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހުސްކޮށް ހުރި ފްލެޓު އިމާރަތްތައް ހުރީ "ސްޓޭންޑް ބައި" ގައި ހަމަޖައްސަވާފަ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަދިވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

އެގޮތުން ކަލާފާނު ސުކޫލުގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ގޮސް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެހިކަލްއެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:34
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު ވަނީ ކަނޑާލާފައި:ސްޓެލްކޯ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވޭ. އެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ ދަށުން ކަރަންޓު އަނބުރާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވޭ

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:25
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އިންވެގެން ހުރި ގެ އެއްގައި އަދިވެސް ދަނީ އަލިފާންގަނޑު ފެތުރެމުން

އަލިފާން ރޯވި ގެއާއި އިންވެގެން ހުރި ގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް އެ އިމާރާތުގެ ތިރީގައި އެއްކޮށް އަލިފާން ރޯވެ ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ހުރީ ދެ އިމާރާތެެއްގައި

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:18
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކަށް ހަމްދަރުދީ އަރިސްކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކަށް ހަމްދަރުދީ އަރިސްކުރައްވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. މިކަމުގައި މީހުންނަށް އެހީވަމުންދަ ފަރާތްތަކަށް، ހާއްސަކޮށް އެމްއެންޑީއެފްްއަށް ޝުކުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:13
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިންގި ސަރަހައްދުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އަންހެނެއް. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހ. ރަދުފްވާނިއާ ގޭގައި އުޅޭ ބުރުނީ އަށް ނިސްބަތްވާ 49 އަހަރުގެ ޝައުނާ ކިޔާ އަންހެނެއް. އެމްއެންޑީއެފުން ދަނީ ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަމުން

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:57
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދު ރައީސް ސޯލިހު ބައްލަވާލައްވައިފި

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ވަޑައިގަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިއީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހިނގި ހިތާވެރި ހާދިސާއެއް ކަމަށާއި، މިހެން ދިމާވަނީ މީހުން އުޅޭ ގޭތަކުގެ ތިރީގައި ގުދަން ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިއަށް ހައްލެއް ނުގެނެވި މިކަހަލަ ކަންކަމުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ގުދަންތައް ގުޅީފަޅަށް ނުވަތަ ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިރޭ ކެބިނެޓާ ބައްދަލުކުރާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:55
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި އެސްޓީއޯއިން ފޯރުކޮށްދީފި

އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ. އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާއެކު

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:49
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ތައުޒިޔާ ދަންނަވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ތައުޒިޔާ ދަންނަވައިފި. އަސަރު ކުރި ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް ވަނީ އެދިފަ

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:41
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވުމަށްފަހު އަނެއްކާ ފެތުރެންފަށައިފި

އަލިފާން ރޯވި ގެއެއްގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާންގަނޑު އިތުރަށް ދަނީ ފެތުރެމުން. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވަމުން ދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. ތިރީ ފްލޯ ތަކުގައިވެސް ވަނީ އަލިފާން ހިފާފަ. އިތުރު އިމާރަތްތަކަށްވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރު ދަނީ ކުރަމުން

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:34
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ވަނީ ކެނޑިފައި

އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ވަނީ ކެނޑިފައި. ކަރަންޓު އަންނާނެ އިރެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވޭ

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:28
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް އިތުރު އެހީތައް ބޭނުންވޭ
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:27
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެއެވެ. އެސަރަހައްދުގެ ގެތަކުގައި މީހުން ހުސްކޮށްފައިވާއިރު، އަލިފާނުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ދުމުގެ އަސަރުކޮށްގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފަރުވާ ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އަލިފާންރޯވި ގެއެއް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:27
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ދަނީ ފެން ފޯރުކޮށްދެމުން

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ދަނީ ފެން ފޯރުކޮށްދެމުން. އަދި އެންމެންވެސް ސަލާމަތުން ތިބުމަށް ދުއާ ކުރާ ކަމަށާއި ދުމާއި ދުރުގައި ތިބުމަށް އެންމެންނަށްވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ.

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:26
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
މިހާތަނަށް 56 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވޭ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭއަށް 56 މީހަކު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި އެކަކު ވަނީ އެޓްމިޓްކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ މީހަކު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދު
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:22
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރިނަމަ ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ އެދިވަޑައިގެންފި

އިތުރު އަންނައުނު، ފައިވާން ފަދަ ތަކެތި ހުރި ނަމަ، ކަލަފާނު ސްކޫލަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ އެދިވަޑައިގެންފި، އެގޮތުން، އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް.

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:20
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެހީވުމަށް ކެބްއެމްވީގެ ޑްރައިވަރުން ހިލޭ ދަތުރުތައް ކޮށްދެނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެހީވުމަށްޓަކައި ކެބްއެމްވީގެ ޑްރައިވަރުން ހިލޭ ދަތުރުތައް ކޮށްދެން ފަށައިފި. އެގޮތުން ކެބްއެމްވީގެ ފަރާތުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް އެެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން، މި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7770257 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އެދިފައިވޭ

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:20
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ނައިބް ރައީސް އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދަށް ދެންމެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:15
Writer Profile Picture
ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
އިތުރު އަންނައުނު، ފައިވާން ފަދަ ތަކެތި ހުރި ނަމަ، ކަލަފާނު ސްކޫލަށް ޑޮނޭޓް ކޮށްދެއްވާ: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް

އިތުރު އަންނައުނު، ފައިވާން ފަދަ ތަކެތި ހުރި ނަމަ، ކަލަފާނު ސްކޫލަށް ޑޮނޭޓް ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް އެދިވަޑައިގެންފި، އެގޮތުން، އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް.

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:15
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އަލިފާން އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުވޭ

ކުރިން ރޯވެފައިވާ ގެތަކުގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޯވެއްޖެއެވެ. އަލިފާން ދާދި ދެންމެ ކޮންޓްރޯލްވި ނަމަވެސް މިހާރު އަނެއްކާ ވަނީ ފެތުރެންފަށާފައެވެ. މުޅި ސަރަހައްދު ވަނީ ކަޅު ދުމުން ފުރިފައެވެ.

އަލިފާން ރޯވެ އަދަނީ
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:13
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އެއާޕޯރޓުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ވަސީލަތްތައްވެސް ބޭނުންކުރަމުންދޭ

އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އެމްއެންޑީއެފްއާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެއާޕޯރޓުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ވަސީލަތްތައްވެސް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމު ރައްޔިތުން މަޑުކޮށްގެން ނުތިބުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:10
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ސިއްހީ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކޮންމެ ހިދުމަތަށް އޮތީ ތައްޔާރަށް: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:06