ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ވަގުތުން

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ( 4 އޯގަަސްޓް 2019)

4,993

ޚުލާސާ

  • މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ނިންމަވާލައްވައިފި
  • ޝަރީއަތުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން
  • އޭސީސީން ފުރަތަމަ ކުރި ތަހުޤީޤަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހުރަސްއެޅި: މުއައްވިޒް

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 09:32

13:57

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ނިންމަވާލައްވައިފި

ފޯލިއޯ ނަންބަރު 56 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭސީސީގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް އަދިވެސް ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް ރަޝީދް ހާޒިރުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ނިންމަވާލައްވައިފި. އެއީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ރިޕޯރޓަކާއި އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:57

13:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޝަރީއަތުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން

ކިހިނެއްތޯ އާންމު އުސޫލުން މުއާމަލާތް ކުރަނީ ؟

އާންމު އުސޫލަކީ ލިއެކިއުމުން މުއާމަލާތް ކުރުން، ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި ތަހުޤީޤަށް ބަޔާނެއް ހޯދުމަށް ފުުރަތަމަ ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ، އަދި އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަނގަބަހުން އެކަން އަންގާފައިވާނެ

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:51

13:47

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޭސީސީން ފުރަތަމަ ކުރި ތަހުޤީޤަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހުރަސްއެޅި: މުއައްވިޒް

ޝަރީއަތުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިވަގުތު އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާ ގެންދަވަނީ ސުވާލު ކުރައްވަމުން. އެގޮތުން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ގާޒީ ހައިލަމް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން 2 ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށް މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި. އެގޮތުން 2 ވަނަ ސިޓީ ފޮނުވީ މައުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުުނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި، އަދި އޭރު ރައީސް އޮފީހުން ސްޓޭޓްމަންޓް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އިސްލާމިކް ބޭންކުންވެސް ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ ފަހުން ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:49

13:41

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް:

އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް އިޝާރާތެއް ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވީ، ކީއްވެތޯ ދައުލަތުން ސުވާލު ކުރުމުން މުއައްވިޒް ވިދާޅުވީ، އިޝާރާތެކޭ ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިނުވާތީ ކަމަށް އަދި އެއީ އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާތީ ކަމަށް، އެގޮތުން އެއީ ރައީިސް ޔާމީން އެގޮތް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވެފައިވާތީކަން މުއައްވިޒް ފާހަގަކުރެއްވި

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:42

13:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެކިވެރިޔާއާ ކުރެއްވި ސުވާލުތައް

- ތަހުޤީޤު ކުރައްވަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަވި ތޯ ؟

ސީދާ ކިހާ ވަގުތެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި.

- ބައްދަލުކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮން ފްލޯއެއްގައިތޯ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް: 2 ނުވަތަ 3 ގެ ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި

- އެ ފައިސާއަކީ އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާއަށް ވެދާނެ ކަމަށް ނުދެކެވޭތޯ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް: ތަފްސީލުތަކާއި ބެއްލެވި ތަހުޤީޤުތަކުން އެނގިގެން ދިޔަކަން އެއީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭކަން. އެގޮތަށް ނިންމެވީ ފައިސާ ދައުރުވެފައިވާ ގޮތަށް ބައްލަވާފައިކަން.

- އެމްއައިބީގެ ފައިސާާގައި އަތް ނުލުމަށް 2018 ފެބްރުއަރީގައި އޭސީސީން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވޭ ލިއުމުން،

ބީއެމްއެލްއިން އަންގާފައިނުވޭތޯ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން/ ނޫންކަން ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް: ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން، އަދި ފަހުން ވެރިފައިކޮށްފައި ނުވާނެކަން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:34

13:27

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުގެ ބައެއް ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިވެރިޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަތައް

- މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެންވެސް ނޫސްްތަކަށް މައުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެ ކަމަށް މުއައްވިިޒް ވިދާޅުވި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:27

13:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން ދަނީ ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިވެރިޔާއާއި ސުވާލުކޮށް ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވަމުން

ދިފާއީ ވަކީލުން ގެންދަވަނީ ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިވެރިޔާ އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއި ސުވާލު ކުރައްވަމުން، މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހާޒިރުވީ ހަމައެކަނި އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:10

13:04

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން އޭސީސީގެ ރައީސާއި ކުރެއްވި އިތުރު ބައެއް ސުވާލުތައް

- މި މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ބަޔާނުގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހާފައި ނުވަނީ ކީއްވެ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް : ރައީސް ޔާމީން އިންކާާރު ކުރެއްވިކަން މުއައްވިޒް ފާހަގަކުރެއްވި.

- އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހެދުމަށް ޤާނޫނުން ލިބޭ ހުއްދައަކީ ކޮބާ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް : ޤާނޫނުން އެކަން މަނާކުރާ ހުއްޖަތެއް ނުފެނޭ. އަދި އެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދައެއްވެސް ނެގިން،

- އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓް އެއްބަސްވުން ހަދާ ސޮއިކުރި އިރު މި މައްސަލައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރ ރައީސް ޔާމީނުގެ އެމްއައިބީ އެކައުންޓުގައި ހުރިތޯ އެ ދުވަހު ވެރިފައި ކުރިންތޯ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް : އެ ދުވަހު ސީދާ އެކަން ވެރިފައި ކޮށްފައެއް ނުވާނެ، ވެރިފައި ކުރެއްވީ އޭގެ ކުރިން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:04

13:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއި ސުވާލުކުރުން:

ދިފާއުން ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް ރަޝީދާ ސުވާލުކުރުން: (ދިފާއުގެ ދެވަނަ ވަކީލު ކުރެއްވި ބައެއް ސުވާލުތައް)

- އޭސީސީގައި މަނީ ލޯންޑަރިން ފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ މި މައްސަލައިގައިވެސް އަމަލުކުރީ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް : އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައިވެސް އަމަލުކުރަނީ

- ރައީސް ޔާމީންގެ ބަޔާން ނެގިއިރު ހުރިހާ ހައްޤަކާއި ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަވާނެތޯ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް :ބަޔާން ނެގީ މައުލޫމާތެއް ސާފު ކުރުމަށް، އޯޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނެތް ސަބަބަކީ އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު ވެއްދުން މަނާ ކޮށްފައިވާތީ.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:03

12:48

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއި ސުވާލުކުރުން:

ދިފާއުން ވަކީލު އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ހެކިވެރިޔާއާއި ކުރެއްވި ސުވާލުތައް :

1- އޭސީސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ ފުލުހުންނަށް ބަޔާންދިނުމުގެ ފަހުންތޯ/ކުރިންތޯ ؟

2- މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައިތޯ ؟

ހެކިވެރިޔާ މުއައްވިޒް : 2016 ވަނަ އަހަރު އަދި 2017 ގެ ކުރީކޮޅު. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ލުތުފީވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް، ބައްދަލުވުން އޮތީ ރައީސް އޮފީހުގައި.

3- އޭސީސީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯރޓްގަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މި ބަޔާންކުރާ 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތޯ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވޭތޯ ؟

މުއައްވިޒް: ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެއީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް،

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:48

12:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ޝަރީއަތުން އިޒްނަ ނުދެއްވަނިސް ވާހަކަދައްކަވާތީ އެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސް ޔާމީނު ފާހަގަކުރައްވައިފި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:39

12:37

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް

- އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް ބެލިއިރު ފާހަގަވި ކަމަށް ދެ ޓްރާންސެކްޝަނަކުން ރައީސް ޔާމީނުގެ އެމްއައިބީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން. އަދި އެއީ އޭސީސީން ރައީސް ޔާމީނާ ސުވާލުކުރި ފަހުންކަންވެސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް ފާހަގަކުރެއްވި.

- އޭސީސީގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުންތޯ ނުވަތަ ކިހާ ހިސާބެއްގައި ކޮން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިތޯ ދައުލަތުން ސުވާލުކުރުމުން މުއައްވިޒް ވިދާޅުވީ:

މިހާދިސާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މުޅި ހާދިސާގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށް ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލީ.

-

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:37

12:09

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެ ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ދެކިލައްވާކަން ރައީސް ޔާމީނަށް އަންގާފައިވާނެ: މުއައްވިޒް

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް

- ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވި ކަމަށް އެއީ ސިޔާސީ އެކި ކަންކަމުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން. އަދި އެ ފައިސާ އަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފް ފައިސާކަން އަދި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ދެކިލައްވާކަމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް އަންގާފައިވާނެ ކަން.

ޖަވާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ކަމަށް އެއީ އަހުމަދު އަދީބުގެ އަތުގައި ހުންނެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން.

- ރައީސް ޔާމީނުގެ ބަޔާނަށް ފަހު ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ތިބިކަން ފާހަގަވިކަން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 13:08

12:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް

9 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 އިން ފެށިގެން 4 ޖުލައި 2019 އަށް އޭސީސީގެ ނައިބް ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދައުލަތުން އަހާފައިވޭ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މުއާމަލާތްތައް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވީ ކޮންއިރަކުތޯ :

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒްގެ ހެކިބަސް :

- ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ފައިސާ އެސްއޯއެފަށް ޖަމާވިގޮތް ތަހުޤީޤު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެސްއޯއެފަށް ޖަމާވި ފައިސާގެ 2 ޗެކަކުން 2015 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް 1 މިލިއަން ޖަމާވެފައިވާކަން 2016 ވަނަ އަހަރު ގައި ޔަޤީންކުރެވިފައިވޭ.

- އެހިސާބުން އެކަން ވެރިފައި ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިން، އިސްލާމިކް ބޭންކުން ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީއެއް އަރުވާފައިވޭ،

- އެކި ފަރާތްތަކާ ސުވާލު ކުރިން ، 2016 ގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރިން ނަމަވެސް ބަޔާން ނެގިފައިވަނީ 2017 ގައި

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:10

11:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ދިފާއުން ދެކޮޅުހަދައިފި

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ދިފާއުން ދެކޮޅު ހަދައިފި.

އޭގެ އިތުރުން ވިދާޅުވީ، އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީގެ ހެކިބަސް ނެތުމުން މައްސަލައަށް ފުށުއަރާކަމަށް.

ދައުލަތުން އެކަމާ ވިދާޅުވީ: ހެކިވެރިން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވެ ހެކިބަސް ދެނީ ތަހުޤީޤުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ކަމަށް، އެ ބަޔާން ދިފާއަށްވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު، ހެކިބަސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:53

11:47

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން ފާހަގަކުރި ހެކިން ޝަރީއަތުން ބަަލައިގެންފި

ދިފާއުން ފާހަގަކުރި 1 ޝަފައީ ހެއްކާއި 2 ކިތާބީ ހެކި ޝަރީއަތުން ބަލައިގެންފި

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:47

11:46

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން ފާހަގަކުރި ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން

ކިތާބީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އެމްއެމްއޭގެ ނޫސްބަޔާން ހުށައަޅާފައިވާތީ ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، ސްޓީލިންގެ ޕެރަޑައިސްއާ ގުޅޭގޮޮތުން ނެރިފައިވާ ނޫސްބަޔާނަކީ ހަމައެކަނި މި މައްސަލައިގެ މުއާމަލާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއް ނޫންކަން. ސަބަބަކީ ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސްގައި ދައްކަނީ ހަމައެކަނި މި މުއާމަލާތުގެ ވާހަކަ ނޫންކަން.

ދެވަނަ ކިތާބީ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ:

އެސްއޯއެފްގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް ޢައިރު ޤާނޫނީ ކަމަށް ވިދާޅުނުވަން، ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މި ފައިސާތައް އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް ހިނގާފައިވާތީ އެއީ ސައްހަ ފައިސާކަން ދައުލަތުން ޤަބޫލު ނުކުރަން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:46

11:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދައުލަތުގެ ހެކިން އެއްފަހަރާ ހާޒިރު ކުރުމަށް ދިފާއުން އެދިއްޖެ

ދިފާއުން އެހެން އެދުނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ. އަދި ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކުޑަކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ގާާޒީ ހައިލަމް: ދައުލަތުން އެދެނީ ދެ ދުވަހަކަށް ބަހާލުމަށް. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުންވެސް ވިސްނަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ހެކިން ހާޒިރުކުުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް. ނަމަވެސް ހުރިހާ ހެކިން އެއް ދުވަހު ހާޒިރު ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:39

11:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން ހެކިން ހުށައެޅުން : ޝަފަވީ 1 ހެކި ، ކިތާބީ 2 ހެކި ހުށައެޅުއްވި

ޝަފަވީ ހެކި:

1- އަޒީމާ އާދަމް (އެމްއެމްއޭ ކުރީގެ ގަވަރނަރ)

ކިތާބީ ހެކި: ( 2 ހެއްކެއް)

1- ނޫސްބަޔާން (އެމްއެމްއޭގެ)

ނޫސް ބަޔާނުގެ ދެވަނަަ ޕެރެގްރާފާ ހަވާލާދީފައިވޭ

2- އެމްއެމްޕީއާރސީ އާއި އެސްއޯއެފާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއްގެ ގަޟިއްޔާ

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:36

11:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން ފާހަގަކުރި އިތުރު ކަންކަން

ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރޭ. ތަހުޤީޤު މަރުހަލާއާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައިވެސް. މި މައްސަލާގައި ދައުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސަަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަވާ ބައެއް ކަންކަން ހުރިކަން :

- ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނިޔަތާއި އަމަލު ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭއިރު ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެނގޭކަން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދެންޖެހޭކަން ދިފާއުން ފާހަގަކުރިި

ދައުލަތުން: ދިފާއު ހުށައެޅުމަށް ދިން ފުރުސަތު ނިމިފައި ވަނިކޮށް ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އަލުން ތަކުރާރު ކުރަމުންދާާކަން ޝަރީއަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ ކަމަށް.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:29

11:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއުން ފާހަގަކުރި މައުޟޫއީ ކަންކަން

2- މި ދައުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިއިރު އިތުރު ފައިސާއެއް ހުރިތޯ ؟

ދައުލަތުން : މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ވާނީ ހިއްސާކޮށްފައި.

3- ބީއެމްއެލްގެ ޗެކްތައް ޖަމާވެފަވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެމްއެމްއޭ އިން އެއްވެސް އިރަކު ބުނިތޯ އެމްއެމްއޭ މެދުވެރިކޮށް މަނީ ލޯންޑަރކޮށްފައިވެއޭ ؟

ދައުލަތުން : ރައީސް ޔާމީން އެކައުންޓަށް ވަތް 1 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެފަދައިން ޖަމާވި ލާރިއޭ އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައެއް ނުވޭ.

4- އެމްއެމްޕީއާރްސީން ނަގާފައިވާ ޕްރޮމިސަރީ/ލޯނު ފައިސާ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެެސް ހުކުމެއްވޭތޯ

ދައުލަތުން : އެފަދަ ހުކުމެއް އޮތްކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވޭ.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:20

11:20

ލައިޝާ އަހްމަދު

މައުޟޫއީ ދިފާއުގެ ގޮތުން ދިފާއުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން

ދިފާއުން މައުޟޫއީ ގޮތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން:

1- ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދަރާއަކުން ނުވަތަ ކޯޓަކުން ވޭތޯ އެސްއޯއެފުންް ހިންގާ މުއާމަލާތްތައް އަދި އެސްއޯއެފަކީ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރާ ކުންފުންޏެއްތޯ ؟

ދައުލަތުން: ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސާފުކޮށް އެކަން ކިޔާދީފައިވާނެ ކަން އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަން ލާޒިމެއް ނޫން އެއީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:19

11:11

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ ދިފާއުގެ ކަންކަން

ހަތަރު ވަނަ އިޖުރާއީ ދިފާއެއްގެ ގޮތުން މި މައްސަލައަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:11

11:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ ދިފާއުގެ ކަންކަން

ތިން ވަނަ އިޖުރާއީ ދިފާއެއްގެ ގޮތުން ދިފާއުން ކުރިން ހުށައެޅި ސިޓީއަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ގާޒީ ހައިލަމް ބައްލަވާނަމަ ނުކުމެދާނެ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް. އެގޮތުން މަސްލަހަތު ފުށުއަރަނީ ކިހިނެއްތޯ ގާޒީ ހައިލަމް ސުވާލު ކޮށްފައިވޭ. އެގޮތުން ޖޭއެސްސީން ގާޒީ ހައިލަމްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން ދިފާއުން ފާހަގަކުރި އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލަން އެދިފައިވޭ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ލިބޭ އިހުތިޔާރެއް ކަމަށާއި، އެ އިހުތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރަން ނުވިސްނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި. އެއީ އަދުލު އިންސާފަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:10

11:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

ގާޒީ ހައިލަމް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން

މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރުމަކީ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ގެނައުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:06

11:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އިިޖުރާއީ ދިފާއުގެ ކަންކަން

ދެވަނަ ދިފާއު:

ޝަރީއަތްތައް ދުރަށް ދައްކާނަމަ ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޮތް ނަމަވެސް އެ އުސޫލު އަދި ފެންނަން ނެތްކަން އިޖުރާއީ ދިފާއެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.

މިއީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި ހަމަހަމަ ނުކުރުމުުގެ ހައްޤާއި ޚިލާފުވުންކަން ފާހަގަކުރެއްވި.

އަދި އެ މާއްދާ އޮންނަނީ ޤަވާއިދުގެ ކޮން ބައެއްގައިކަން ގާޒީ ހައިލަމް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އެފަދަ އުސޫލެއް ނެތް ކަމަށް ވަކީލުން އިއުތިރާފުވި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 11:11

11:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން

އިޖުރާއީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދިފާއެއްގެ ގޮތުން ދައުވާ ހުށައަޅާފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަޔާންކުރެއްވި.

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން : ދައުވާ ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި

އެގޮތުން

-ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއާއި ރިފަރެންސް ނަންބަރު އިތުރުކޮށްފައިވާކަން

-އިޤްރާރު ކިޔާ ބައެއް ފޯމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަން

-ރައްދުވާ ކޯޓުގެ ނަން ނެތްކަން

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 12:17

10:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި. ޝަރީއަތުގެ މަންޒަރުތައް ޓީވީތަކުން ދަނީ ލައިވް ކުރަމުން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:58

10:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ޔާމީނުވެސް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ.

ރައީސް ޔާމީނުވެސް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ. އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ވަކީލުންގެ ޓީމާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންދޭ.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:55

10:54

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ދިފާއީ ވަކީލުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލާ އައިޝަތު މުހައްމަދުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ ދެ ވަކީލަކު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ.

ދިފާއީ ވަކީލުންވެސް ވަނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެފައި،

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައެއް ނޫސްވެރިންނާއި ޝަރީއަތް ބަލަން ހާޒިރުވެ ތިބި ބައެއް ފަރާތްތައް ތިބިކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:54

10:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ޔާމީނުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއީ ވަކީލުންވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:41

10:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:45

10:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ޝަފަވީ ހެއްކެއް ކަމަށްވާ އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު ދާދި ދެންމެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:29

10:27

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް ބައެއް އާންމުން އެއްވަން ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި އާންމުންގެ ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:27

10:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 10:18

09:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އޮތީ 21 ޖުލައި 2019 ގައި

އޭރު ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ފަސްކަމެއް ހުށައެޅި، އަދި ކޮންމެ ނުކުތާއަކާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުސަތު ދެއްވި

އެ 5 ހުށައެޅުންވެސް ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވަނީ ނިންމަވާފައި.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 09:52

09:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދައުލަތުން ޝަފަވީ ހެކީގެ ގޮތުގައި 8 ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައިވޭ

1- އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ

2- އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު

3- ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު

4- ކުރީގެ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު

5- އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު

6- ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރު މުހައްމަދު ލުވެއިޒް

7- ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް

8- މުހައްމަދު ވަސީމް އިސްމާއިލް

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 09:35

09:33

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޝަރީއަތް ފެށޭނީ މިއަދު 10:30 ގައި

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ އަޑުއެހުން.

4 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 09:33

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

13:57
މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ނިންމަވާލައްވައިފި
13:51
ޝަރީއަތުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން
13:47
އޭސީސީން ފުރަތަމަ ކުރި ތަހުޤީޤަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހުރަސްއެޅި: މުއައްވިޒް
13:41
އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް:
13:34
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެކިވެރިޔާއާ ކުރެއްވި ސުވާލުތައް
13:27
ދިފާއުގެ ބައެއް ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިވެރިޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަތައް
13:10
ދިފާއުން ދަނީ ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިވެރިޔާއާއި ސުވާލުކޮށް ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވަމުން
13:04
ދިފާއުން އޭސީސީގެ ރައީސާއި ކުރެއްވި އިތުރު ބައެއް ސުވާލުތައް
13:02
ދިފާއުން އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއި ސުވާލުކުރުން:
12:48
ދިފާއުން އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއި ސުވާލުކުރުން:
12:39
ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
12:37
އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް
12:09
އެ ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ދެކިލައްވާކަން ރައީސް ޔާމީނަށް އަންގާފައިވާނެ: މުއައްވިޒް
12:00
އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް
11:53
މުއައްވިޒް ރަޝީދްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ދިފާއުން ދެކޮޅުހަދައިފި
11:47
ދިފާއުން ފާހަގަކުރި ހެކިން ޝަރީއަތުން ބަަލައިގެންފި
11:46
ދިފާއުން ފާހަގަކުރި ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން
11:39
ދައުލަތުގެ ހެކިން އެއްފަހަރާ ހާޒިރު ކުރުމަށް ދިފާއުން އެދިއްޖެ
11:36
ދިފާއުން ހެކިން ހުށައެޅުން : ޝަފަވީ 1 ހެކި ، ކިތާބީ 2 ހެކި ހުށައެޅުއްވި
11:29
ދިފާއުން ފާހަގަކުރި އިތުރު ކަންކަން
11:23
ދިފާއުން ފާހަގަކުރި މައުޟޫއީ ކަންކަން
11:20
މައުޟޫއީ ދިފާއުގެ ގޮތުން ދިފާއުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން
11:11
ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ ދިފާއުގެ ކަންކަން
11:10
ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ ދިފާއުގެ ކަންކަން
11:06
ގާޒީ ހައިލަމް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން
11:05
ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އިިޖުރާއީ ދިފާއުގެ ކަންކަން
11:02
ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން
10:58
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
10:55
ރައީސް ޔާމީނުވެސް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ.
10:54
ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ދިފާއީ ވަކީލުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ.
10:39
ރައީސް ޔާމީނުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި
10:32
އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން
10:29
އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި
10:27
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް ބައެއް އާންމުން އެއްވަން ފަށައިފި
10:18
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
09:52
މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އޮތީ 21 ޖުލައި 2019 ގައި
09:35
ދައުލަތުން ޝަފަވީ ހެކީގެ ގޮތުގައި 8 ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައިވޭ
09:33
ޝަރީއަތް ފެށޭނީ މިއަދު 10:30 ގައި