އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ވަގުތުން

މަޖިލިސް 19

34,054

ޚުލާސާ

  • ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު-ފުލުހުން
  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަކްރަމް
  • އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑް

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 06:33

08:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު-ފުލުހުން

ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:30

08:22

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަކްރަމް

މިހާތަނަށް ވޯޓުލުން ފެށިފައި ނުވަނީ ހަމައެކަނި ތިލަފުށީގައި ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި. އަދި ވޯޓުލުން ލަސްވަމުންދަނީ ވޯޓުލާ ތަކެތި ވެއްދުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކެއްގެ ސަަބަބުން ކަމަށާއި، އެކަން ހައްލުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވި

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:22

08:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑް

އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކައި އަދި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ "އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ފަށާފައި. އެގޮތުން އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ތަމްރީނުތައްދީ، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން އެތަންތަނަށް ގޮސް ނިމިފައިވާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަމުންއައި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:18

08:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގައާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފުލުހުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ.- ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑް

 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:15

08:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

 ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެ ދައިރާއަށް 2 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު، ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވަނީ 3423 މީހުންނަށް

ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:07

08:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް 2019 ގެ ކޯޑިނޭޓަރުން

މަޖިލިސް 2019ގެ ކޯޑިނޭޓަރުން އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ  

އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:08

08:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކ.ކާށިދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ

Caption

 

 

ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް 6 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭ. އަދި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 2615 މީހުން ކާށިދޫ ދާއިރާގައި ވޭ

 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:00

07:54

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލު ތެރޭގައި ވޯޓުލާން ކިއޫ ހަދާފައި

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި 7 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރ އަތޮޅާއި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:54

07:50

އަމްނާ އިމާދު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019

އަމާންއޮމާން ކަމާއެކު އިންތިޚާބީ އެންމެހައި މަސައްކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މައްސަލައެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ގާނޫނާ ގަވާއިދާއެއް ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 08:30 އިން ހަވީރު 4:30 އަށެވެ. މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން 11:00 އިން ރޭގަނޑު 7:00އަށް އަދިއިނގިރޭސީވިލާތުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން ރޭގަނޑު ހަވީރު 5:30 އަށެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:50

07:44

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކިއޫގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭ މީހުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

ދޮށީއުމުރުގެ މީހުން

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ފުލުހުން

މާބަނޑު އަންެހެނުން

އުރާވަރުގެ ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ގޮސް ތިބޭ މީހުންނެވެ

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:55

07:40

އަމްނާ އިމާދު

ވޯޓުލާން ކިޔުގައި

ފޭދޫގައި ވޯޓުލުމަށް ކިޔުގައި ޖެހިފައި 

މަޖިިލިސް އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީން 85 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ 27 އަދި ޕީއެންސީގެ 20 ކެންޑިޑޭޓުން ނުކުންނައިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 41 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެ އެވެ. އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ޖުމްލަ 386 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެ އެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވައެވެ.

މިއިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކާއެކު 501 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:40

07:33

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޮފިޝަލުންނާއި ސެކިއުރިޓީ ފޮށިތައް މާލޭ ސިޓީ ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވުން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:33

07:18

އަމްނާ އިމާދު

ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ

19 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ވޯޓުލުން ފަށާނެ. 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:18

06:46

އަލީ ސަމާޚް

ވޯޓުލާން ކިޔުގައި

އަދ. ހިމަންދޫ ސްކޫލުގައި ވޯޓުލަން ބަޔަކު ކިޔުގައި ޖެހިގެން 

Caption

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 06:46

06:43

އަލީ ސަމާޚް

ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ

 މާލޭގެ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ގެންދިޔުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި  

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 06:43

06:35

އަލީ ސަމާޚް

މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވެފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި މީހުން ކިޔު ޖެހެން ފަށައިފި

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 06:35

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

08:30
ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު-ފުލުހުން
08:22
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަކްރަމް
08:18
އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑް
08:14
ވޯޓުލާ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
08:07
ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
08:03
މަޖިލިސް 2019 ގެ ކޯޑިނޭޓަރުން
08:00
ކ.ކާށިދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ
07:54
މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލު ތެރޭގައި ވޯޓުލާން ކިއޫ ހަދާފައި
07:50
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019
07:44
ކިއޫގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭ މީހުން
07:40
ވޯޓުލާން ކިޔުގައި
07:33
އޮފިޝަލުންނާއި ސެކިއުރިޓީ ފޮށިތައް މާލޭ ސިޓީ ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވުން
07:18
ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ
06:46
ވޯޓުލާން ކިޔުގައި
06:43
ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ
06:35
މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވެފައި