ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

މަޖިލިސް 19

34,345

ޚުލާސާ

  • ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދަނީ އިއުލާނުކުރަމުން
  • ވޯޓު ކަރުދާހެއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އޭދަފުށީ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދު ނުކުރެވިފައި
  • ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 06:33

19:12

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދަނީ އިއުލާނުކުރަމުން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 19:12

19:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ކަރުދާހެއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އޭދަފުށީ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދު ނުކުރެވިފައި

އޭދަފުށީ 2 ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށި

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 19:03

18:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

ވޯޓު ލުމުގެ ކިއޫ 18:00 ގައި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:35

18:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 207360 މީހުން - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:26

18:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު- ފުލުހުން

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް އާންމު ހާލަތު ރަަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ. އެގޮތުން އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރޭ

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:14

18:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކިއޫ ބަންދު ކޮށްފި، ރައީސް ޔާމީނު ވޯޓުލާން ވަޑައިނުގަންނަވައި

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ ކިއޫތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވޯޓުލާން ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އެނގިއްޖެއެވެ. 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:10

17:41

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ވަގުތު ނިމެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 17:42

17:38

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު ދެލައްކައަށް އަރައިފި

 މިހާތަނަށް 200464 މީހުން ވޯޓުލައިފި. އެއާއެކު ވޯޓު ނުލާ މީހުންގެ އިންސައްތައަކީ 24.19. 

ވޯޓުލީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 100673 އަދި އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 99791 

މަޖިލިސް 2019 އަޕްޑޭޓްސް

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 17:38

16:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުރިއަށްމިދާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި 60 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 16:23

16:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާން

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 16:18

16:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން

ކުރިއަށް މި އޮތް 2 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ބޭނުން ކުރެވޭނެ. އީސީން ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމީ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަކްރަމް ވިދާޅުވި. އަދި ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް 2 ގަޑިއިރު ތެރޭގައިވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި. 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 16:05

15:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ވަގުތު 18:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި

މި ދުވަސްވަރު މޫސުންހުރި ގޮތުން، ހޫނު ގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓު ލުމަށް އަންނަ މީހުން މަދުވެދާނެ ކަަމަށްޓަކައިި، މިއަދު 18:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 15:31

15:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ދެއްކުން

ގދ. މަޑަވެލިގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯނެގި މީހަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވޭ އަދި ވޯޓު ކަރުދާސް ދައްކައިގެން ގދ. ރަތަފަންދޫއިން 2 މީހަކު، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއން އެކަކު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވިފައި- ފުލުހުން

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 15:16

15:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާން ބާކީ 1 ގަޑިއިރު، ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން

ވޯޓުލާން ބާކީ 1 ގަޑިއިރަށް ވެފައިވާއިރު، އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތައް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން. 

ވޯޓުލުމަށް ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 15:02

14:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާއިރު ފުލުހުން ދަނީ ޓްރެފިކް ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 14:58

14:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާންދާން އީސީން އެދިފައިވޭ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް 140،900 މީހުން ވޯޓުލައިފި.ފަހު ވަގުތު ވޯޓުލާން ދިއުމުން ކިއޫގައި ގިނައިރު މަޑުކުރަން ޖެހިދާނެތީ، ވޯޓު ލުމަށް ވީހާވެސް ގިިނަ ބަޔަކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދިއުމަށް އީސީން އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ .

މަޖިލިސް 2019 ގެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 14:55

14:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާތަނަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު 50 އިންސައްތައަށް އަރައިފި

ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  މިހާތަނަށް 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި. 

މަޖިލިސް 19 ގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 14:29

14:25

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ބާކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ގަޑިއިރު

ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ވެފައިވާ އިރު ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް ވަނީ އަރާފައި. 

މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 264442 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދޭ. ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ހިލާފަށް މެންދުރާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެ

 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 14:25

13:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޔޫކޭގައިވެސް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:59

13:48

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ- ޝަރީފް

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:49

13:44

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:44

13:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ސަރަަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:16

13:11

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިފި

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:11

13:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނަގައިގެން ފޭދޫ ސުކޫލުންވެސް 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލަށް ވޯޓުލާންދިޔަ ތިން މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓް ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ގުޅިގެން އެތިން މީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި- ފުލުހުން

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:07

13:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދޭ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:02

12:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާތަނަށް 95422 މީހުން ވޯޓުލައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް 95،422 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 51،281 ފިރިހެނުންނާއި، 44،141 އަންހެނުން. ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ 264442 މީހުން އެބަތިބި. 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 12:53

12:43

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 12:43

12:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓުކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގި ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ

 މިކަން ހިނގާަފައިވަނީ ގއ ވިލިނގިލީގައި. ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ.

ވިލިނގިލީ ވޯޓުލާ ސަރަަހއްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 12:32

12:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 12:21

12:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 12:15

12:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެޗްއާރްސީއެމުން ވެސް ދަނީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އޮބްޒާރވް ކުރަމުން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 12:06

11:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑްގެ ތެރެއިން - އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަހައްޓަނީ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:51

11:47

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް 2019 ވޯޓުލުން

‏އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން މިހާތަނަށް 43،074 މީހަކު ވަނީ ވޯޓުލާފައި. މީގެތެރެއިން 26،513 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން. 16،561 މީހުންނަކީ އަންހެނުން.

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:47

11:43

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓުލެއްވުން

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓުލެއްވުން

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:43

11:38

ލައިޝާ އަހްމަދު

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު. ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ކިއޫގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައި. 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު

 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:38

11:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނައިބު ރައީސް ވޯޓު ލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް އަމާންކަމާއެކު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާކަމާ އެކަމުން ދޭހަވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:26

11:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅޭ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް

އިންތިހާބާ ގުޅޭ 2 ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، ތަފްސީލު ފަހުން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއްވާ

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:23

11:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމުވެސް ދާދި ދެންމެ ވޯޓުލައްވައިފި.  

ރައީސް މައުމޫނު ވޯޓުލެއްވުން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:21

11:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި

މިއީ އެމަނިކުފާނު ހުވާކުރެއްވި ފަހުން އާންމު އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓު ލެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެމަނިިކުފާނު ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި.  

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

 

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 11:18

10:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިލައްވާފައިވޭ

ރައީސް ސޯލިހުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވީީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވުމަށް .  . އެދިވަޑައިިގެންފައި. އަދި ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަަށްދަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވި

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 10:18

10:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލެއްވުމަށް ވަޑައިގެންފި

ވޯޓުލެއްވުމަށްޓަކައި ދާދި ދެންމެއަކު ރައީސް ސޯލިހު ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލަށް ވަޑައިގެންފި. ރައީސް ވޯޓުލައްވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް، އެ ދާއިރާއަށް 3 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭ

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވަން ވަޑައިގަތުން

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 10:15

10:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ފައްޓަވާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 10:03

09:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުގެ އިންޓަރވިއު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 500 އަށް ވުރެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި، މި އޮޕްރޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އަމާން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވި، އަދި މި އޮޕްރޭޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އިތުރުން ވެސް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 1200 އެއްހާ ފުލުހުން މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވެފައިވޭ.   

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 09:55

09:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 09:26

09:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ރާއްޖޭގެ ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި. އެކަމަނާ ވޯޓުލެއްވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ވޯޓުފޮއްޓަށް، 

ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ވޯޓުލައްވާ މަންޒަރު

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 09:21

09:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓުލެއްވި މަންޒަރު

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 09:05

08:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިފި. 

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިިފި. ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓުލައްވާފައިވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް. 

ރައީސް ނަޝީީދުު ވޯޓުލެއްވުން

 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 09:01

08:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފްގެ އިންޓަރވިއު

ބޮޑެތި މަރުކަރުތައް ބަލަމުން މިދަނީ އަދި މަސައްކަތްތައްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ޤަބޫލުކުރަނީ އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދާނެ ކަމަށް. މިހާރު ޑީޕީއާރްއެސްއާ މަޝްވަރާކޮށް ތިލަފުށީގައިވެސް ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން : ޝަރީފް 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:56

08:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ދަނީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް މޮނިޓަރ ކުރަމުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ދަނީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް މޮނިޓަރ ކުރަމުން. އެގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި، ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަކްރަމް އަދި އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް ދާދި ދެންމެއަކު އިސްކަންދަރު ސުކޫލަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރައްވަމުން އެބަދޭ. 

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:53

08:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

އީސީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމްގެ އިންޓަރވިއު

މިއަދު 8:30 އާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ވޯޓުލުން ފެށިފައި ނުވާ ކަމުގެ މައުލުމާތު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ތިލަފުށިން އެކަނި. ތިލަފުށީގައިވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލުން ފެށޭނެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްދާއިރު މިއަދު އިންތިހާބާ ބެހޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 9:00 އަށް ވަނީ ތާވަލު ކުރެވިފައި، އެ މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރާނެ- އަކްރަމް

6 އޭޕްރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 08:35

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

19:12
ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދަނީ އިއުލާނުކުރަމުން
19:03
ވޯޓު ކަރުދާހެއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އޭދަފުށީ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދު ނުކުރެވިފައި
18:35
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި
18:26
ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 207360 މީހުން - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
18:14
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު- ފުލުހުން
18:06
ކިއޫ ބަންދު ކޮށްފި، ރައީސް ޔާމީނު ވޯޓުލާން ވަޑައިނުގަންނަވައި
17:41
ވޯޓުލާ ވަގުތު ނިމެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު
17:38
ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު ދެލައްކައަށް އަރައިފި
16:23
ކުރިއަށްމިދާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި 60 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި
16:18
މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި
16:05
ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން
15:30
ވޯޓުލާ ވަގުތު 18:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި
15:16
ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ދެއްކުން
15:02
ވޯޓުލާން ބާކީ 1 ގަޑިއިރު، ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން
14:58
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާއިރު ފުލުހުން ދަނީ ޓްރެފިކް ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން
14:55
ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާންދާން އީސީން އެދިފައިވޭ
14:29
މިހާތަނަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު 50 އިންސައްތައަށް އަރައިފި
14:25
ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ބާކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ގަޑިއިރު
13:59
ޔޫކޭގައިވެސް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ
13:48
ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ- ޝަރީފް
13:44
ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
13:16
ވޯޓުލާ ސަރަަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
13:11
ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިފި
13:07
ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނަގައިގެން ފޭދޫ ސުކޫލުންވެސް 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
13:02
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދޭ
12:53
މިހާތަނަށް 95422 މީހުން ވޯޓުލައިފި
12:43
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި
12:32
ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓުކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގި ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ
12:21
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ
12:15
އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
12:06
އެޗްއާރްސީއެމުން ވެސް ދަނީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އޮބްޒާރވް ކުރަމުން
11:51
އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑްގެ ތެރެއިން - އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަހައްޓަނީ
11:47
މަޖިލިސް 2019 ވޯޓުލުން
11:43
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓުލެއްވުން
11:38
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު
11:26
ނައިބު ރައީސް ވޯޓު ލައްވައިފި
11:23
ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅޭ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް
11:21
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި
11:18
ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި
10:18
ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިލައްވާފައިވޭ
10:15
ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލެއްވުމަށް ވަޑައިގެންފި
10:03
އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ފައްޓަވާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން
09:55
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުގެ އިންޓަރވިއު
09:26
އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ
09:21
ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި
09:05
ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓުލެއްވި މަންޒަރު
08:59
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިފި. 
08:56
އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފްގެ އިންޓަރވިއު
08:53
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ދަނީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް މޮނިޓަރ ކުރަމުން
08:35
އީސީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމްގެ އިންޓަރވިއު