24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

މަޖިލިސް 19

25621


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަމްނާ އިމާދު

އަލީ ސަމާޚް

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޚުލާސާ

ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދަނީ އިއުލާނުކުރަމުން

ވޯޓު ކަރުދާހެއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އޭދަފުށީ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދު ނުކުރެވިފައި

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 207360 މީހުން - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު- ފުލުހުން

6 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 06:33

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދަނީ އިއުލާނުކުރަމުން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:12

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ކަރުދާހެއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އޭދަފުށީ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދު ނުކުރެވިފައި

ކ. މާލެ


އޭދަފުށީ 2 ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ވޯޓު ލުމުގެ ކިއޫ 18:00 ގައި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 207360 މީހުން - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު- ފުލުހުން

ކ. މާލެ


ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް އާންމު ހާލަތު ރަަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ. އެގޮތުން އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކިއޫ ބަންދު ކޮށްފި، ރައީސް ޔާމީނު ވޯޓުލާން ވަޑައިނުގަންނަވައި

ކ. މާލެ


ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ ކިއޫތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވޯޓުލާން ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އެނގިއްޖެއެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ވަގުތު ނިމެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:41

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު ދެލައްކައަށް އަރައިފި

ކ. މާލެ


 މިހާތަނަށް 200464 މީހުން ވޯޓުލައިފި. އެއާއެކު ވޯޓު ނުލާ މީހުންގެ އިންސައްތައަކީ 24.19. 

ވޯޓުލީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 100673 އަދި އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 99791 

މަޖިލިސް 2019 އަޕްޑޭޓްސް

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:38

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުރިއަށްމިދާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި 60 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި

ކ. މާލެ


ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން

ކ. މާލެ


ކުރިއަށް މި އޮތް 2 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ބޭނުން ކުރެވޭނެ. އީސީން ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމީ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަކްރަމް ވިދާޅުވި. އަދި ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް 2 ގަޑިއިރު ތެރޭގައިވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ވަގުތު 18:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


މި ދުވަސްވަރު މޫސުންހުރި ގޮތުން، ހޫނު ގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓު ލުމަށް އަންނަ މީހުން މަދުވެދާނެ ކަަމަށްޓަކައިި، މިއަދު 18:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ދެއްކުން

ކ. މާލެ


ގދ. މަޑަވެލިގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯނެގި މީހަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވޭ އަދި ވޯޓު ކަރުދާސް ދައްކައިގެން ގދ. ރަތަފަންދޫއިން 2 މީހަކު، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއން އެކަކު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވިފައި- ފުލުހުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާން ބާކީ 1 ގަޑިއިރު، ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން

ކ. މާލެ


ވޯޓުލާން ބާކީ 1 ގަޑިއިރަށް ވެފައިވާއިރު، އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތައް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން. 

ވޯޓުލުމަށް ކިއޫގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާއިރު ފުލުހުން ދަނީ ޓްރެފިކް ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާންދާން އީސީން އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ


މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް 140،900 މީހުން ވޯޓުލައިފި.ފަހު ވަގުތު ވޯޓުލާން ދިއުމުން ކިއޫގައި ގިނައިރު މަޑުކުރަން ޖެހިދާނެތީ، ވޯޓު ލުމަށް ވީހާވެސް ގިިނަ ބަޔަކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދިއުމަށް އީސީން އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ .

މަޖިލިސް 2019 ގެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާތަނަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު 50 އިންސައްތައަށް އަރައިފި

ކ. މާލެ


ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  މިހާތަނަށް 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި. 

މަޖިލިސް 19 ގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ބާކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ގަޑިއިރު

ކ. މާލެ


ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ވެފައިވާ އިރު ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް ވަނީ އަރާފައި. 

މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 264442 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދޭ. ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ހިލާފަށް މެންދުރާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެ

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:25

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޔޫކޭގައިވެސް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ- ޝަރީފް

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:48

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:44

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ސަރަަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނަގައިގެން ފޭދޫ ސުކޫލުންވެސް 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ކ. މާލެ


އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލަށް ވޯޓުލާންދިޔަ ތިން މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓް ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ގުޅިގެން އެތިން މީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި- ފުލުހުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދޭ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާތަނަށް 95422 މީހުން ވޯޓުލައިފި

ކ. މާލެ


މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް 95،422 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 51،281 ފިރިހެނުންނާއި، 44،141 އަންހެނުން. ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ 264442 މީހުން އެބަތިބި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:43

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓުކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގި ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ

ކ. މާލެ


 މިކަން ހިނގާަފައިވަނީ ގއ ވިލިނގިލީގައި. ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ.

ވިލިނގިލީ ވޯޓުލާ ސަރަަހއްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެޗްއާރްސީއެމުން ވެސް ދަނީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އޮބްޒާރވް ކުރަމުން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑްގެ ތެރެއިން - އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަހައްޓަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް 2019 ވޯޓުލުން

ކ. މާލެ


‏އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން މިހާތަނަށް 43،074 މީހަކު ވަނީ ވޯޓުލާފައި. މީގެތެރެއިން 26،513 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން. 16،561 މީހުންނަކީ އަންހެނުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:47

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓުލެއްވުން

ކ. މާލެ


ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓުލެއްވުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:43

ލައިޝާ އަހްމަދު

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު

ކ. މާލެ


 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު. ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ކިއޫގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައި. 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން އަންނަ މަންޒަރު

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:38

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނައިބު ރައީސް ވޯޓު ލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް އަމާންކަމާއެކު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާކަމާ އެކަމުން ދޭހަވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅޭ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް

ކ. މާލެ


އިންތިހާބާ ގުޅޭ 2 ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، ތަފްސީލު ފަހުން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއްވާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމުވެސް ދާދި ދެންމެ ވޯޓުލައްވައިފި.  

ރައީސް މައުމޫނު ވޯޓުލެއްވުން

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި

ކ. މާލެ


މިއީ އެމަނިކުފާނު ހުވާކުރެއްވި ފަހުން އާންމު އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓު ލެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެމަނިިކުފާނު ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި.  

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިލައްވާފައިވޭ

ކ. މާލެ


ރައީސް ސޯލިހުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވީީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވުމަށް .  . އެދިވަޑައިިގެންފައި. އަދި ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަަށްދަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވި

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލެއްވުމަށް ވަޑައިގެންފި

ކ. މާލެ


ވޯޓުލެއްވުމަށްޓަކައި ދާދި ދެންމެއަކު ރައީސް ސޯލިހު ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލަށް ވަޑައިގެންފި. ރައީސް ވޯޓުލައްވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް، އެ ދާއިރާއަށް 3 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭ

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވަން ވަޑައިގަތުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ފައްޓަވާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުގެ އިންޓަރވިއު

ކ. މާލެ


މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 500 އަށް ވުރެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި، މި އޮޕްރޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އަމާން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވި، އަދި މި އޮޕްރޭޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އިތުރުން ވެސް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 1200 އެއްހާ ފުލުހުން މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވެފައިވޭ.   


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ވޯޓުލައްވައިފި

ކ. މާލެ


ރައީސް ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ރާއްޖޭގެ ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި. އެކަމަނާ ވޯޓުލެއްވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ވޯޓުފޮއްޓަށް، 

ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ވޯޓުލައްވާ މަންޒަރު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓުލެއްވި މަންޒަރު

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިފި. 

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިިފި. ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓުލައްވާފައިވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް. 

ރައީސް ނަޝީީދުު ވޯޓުލެއްވުން

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފްގެ އިންޓަރވިއު

ކ. މާލެ


ބޮޑެތި މަރުކަރުތައް ބަލަމުން މިދަނީ އަދި މަސައްކަތްތައްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ޤަބޫލުކުރަނީ އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދާނެ ކަމަށް. މިހާރު ޑީޕީއާރްއެސްއާ މަޝްވަރާކޮށް ތިލަފުށީގައިވެސް ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން : ޝަރީފް 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ދަނީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް މޮނިޓަރ ކުރަމުން

ކ. މާލެ


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ދަނީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް މޮނިޓަރ ކުރަމުން. އެގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި، ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަކްރަމް އަދި އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް ދާދި ދެންމެއަކު އިސްކަންދަރު ސުކޫލަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރައްވަމުން އެބަދޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

އީސީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމްގެ އިންޓަރވިއު

ކ. މާލެ


މިއަދު 8:30 އާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ވޯޓުލުން ފެށިފައި ނުވާ ކަމުގެ މައުލުމާތު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ތިލަފުށިން އެކަނި. ތިލަފުށީގައިވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލުން ފެށޭނެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްދާއިރު މިއަދު އިންތިހާބާ ބެހޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 9:00 އަށް ވަނީ ތާވަލު ކުރެވިފައި، އެ މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރާނެ- އަކްރަމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު-ފުލުހުން

ކ. މާލެ


ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަކްރަމް

ކ. މާލެ


މިހާތަނަށް ވޯޓުލުން ފެށިފައި ނުވަނީ ހަމައެކަނި ތިލަފުށީގައި ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި. އަދި ވޯޓުލުން ލަސްވަމުންދަނީ ވޯޓުލާ ތަކެތި ވެއްދުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކެއްގެ ސަަބަބުން ކަމަށާއި، އެކަން ހައްލުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:22

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑް

ކ. މާލެ


އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކައި އަދި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ "އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ފަށާފައި. އެގޮތުން އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ތަމްރީނުތައްދީ، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން އެތަންތަނަށް ގޮސް ނިމިފައިވާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަމުންއައި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވޯޓުލާ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ކ. މާލެ


 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގައާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފުލުހުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ.- ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ޓައިޑް

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 ހއ ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެ ދައިރާއަށް 2 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު، ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވަނީ 3423 މީހުންނަށް

ހޯރަފުށީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލިސް 2019 ގެ ކޯޑިނޭޓަރުން

ކ. މާލެ


މަޖިލިސް 2019ގެ ކޯޑިނޭޓަރުން އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ  

އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކ.ކާށިދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


Caption

 

 

ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް 6 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭ. އަދި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 2615 މީހުން ކާށިދޫ ދާއިރާގައި ވޭ

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލު ތެރޭގައި ވޯޓުލާން ކިއޫ ހަދާފައި

ކ. މާލެ


މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި 7 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރ އަތޮޅާއި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:54

އަމްނާ އިމާދު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019

ކ. މާލެ


އަމާންއޮމާން ކަމާއެކު އިންތިޚާބީ އެންމެހައި މަސައްކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މައްސަލައެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ގާނޫނާ ގަވާއިދާއެއް ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 08:30 އިން ހަވީރު 4:30 އަށެވެ. މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން 11:00 އިން ރޭގަނޑު 7:00އަށް އަދިއިނގިރޭސީވިލާތުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން ރޭގަނޑު ހަވީރު 5:30 އަށެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކިއޫގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭ މީހުން

ކ. މާލެ


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

ދޮށީއުމުރުގެ މީހުން

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ފުލުހުން

މާބަނޑު އަންެހެނުން

އުރާވަރުގެ ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ގޮސް ތިބޭ މީހުންނެވެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:44

އަމްނާ އިމާދު

ވޯޓުލާން ކިޔުގައި

ކ. މާލެ


ފޭދޫގައި ވޯޓުލުމަށް ކިޔުގައި ޖެހިފައި 

މަޖިިލިސް އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީން 85 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ 27 އަދި ޕީއެންސީގެ 20 ކެންޑިޑޭޓުން ނުކުންނައިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 41 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެ އެވެ. އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ޖުމްލަ 386 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެ އެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވައެވެ.

މިއިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކާއެކު 501 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

އޮފިޝަލުންނާއި ސެކިއުރިޓީ ފޮށިތައް މާލޭ ސިޓީ ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވުން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:33

އަމްނާ އިމާދު

ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ

ކ. މާލެ


19 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ވޯޓުލުން ފަށާނެ. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:18

އަލީ ސަމާޚް

ވޯޓުލާން ކިޔުގައި

ކ. މާލެ


އަދ. ހިމަންދޫ ސްކޫލުގައި ވޯޓުލަން ބަޔަކު ކިޔުގައި ޖެހިގެން 

Caption


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:46

އަލީ ސަމާޚް

ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ

ކ. މާލެ


 މާލޭގެ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ގެންދިޔުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި  

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:43

އަލީ ސަމާޚް

މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވެފައި

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި މީހުން ކިޔު ޖެހެން ފަށައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

06:35

ކޮމެންޓް