ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

14,656

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި
  • ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ނިންމަވާލައްވައިފި

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:03

11:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި

 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:03

10:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ނިންމަަވާލައްވައިފި. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާފައި. 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:58

10:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ނިންމަވާލައްވައިފި

އަޅުގަނޑު މަގާމުގެ ހުވައި ކުރި ދުވަހެކޭ އެއްފަދައިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވި ގޮތުގެ ތަފާތަށް ބެލުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު ދެމިހުންނާނެކަން މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑު ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ޔަގީންކޮށް އަރުވަން. ގުދުރަތުގެ މަތިވެރތި ނިޔާގެ މަތިން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެހައި ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަތިވެރި އަމާނާތާއި މިވަގުތު ހަވާލުވެ ހުރި މީހަކީ އަޅުގަނޑު. މި މަތިވެރި އަމާނަތް އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް މަދަދާއި ވާގިވެރިކަން ދެއްވުން އެދި ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ﷲާގެ ހަޟްރަތުގައި އިބްތިހާލުވެ ދަންނަވަން. އެކަލާންގެ މަތިވެތި ރަހްމަތްފުޅާއެކު އެ ޒިންމާ ދަާކުރުމުގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރަން.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:55

10:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާލޭގެ ހުސް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއް މާލޭގައި ނުހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން ނައްތާލައި މާލޭއަކީ މާލޭގައި ދިރިއޫޅޭ މީހުންނަށާއި މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ހިތްފަސޭހަ އަމާން މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައި. އެގޮތުން މާލޭގައި ހުސް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިތުރު އެއްވެސް އިމާރާތެއް ނުހެދުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި. އަދި މާލޭގައި މިހާރު ހުރި ބައެއް ބިންތައް ހުސްކޮށް ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް އަމާންކަމާއެކީގައި އުޅެވޭ ފަދަ ޖަޒީރާ މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ. - ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:52

10:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ މުހިއްމު އަމާޒެއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގަިއ ހިނގްާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ސށުން ހިންގުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ހައުސިން ކޯޕަރޝޭޝަންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ މީގެ ކުރިން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަގަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:50

10:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން ކުރިއަށްދަނީ

 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:49

10:48

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވާނެ

 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:48

10:46

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެވޭނެ

ގައުމީ އާމްދަނީން ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް ކިތަނެމް މަތީގައި ހުއްޓަސް އެ އާމްދަނީން ސީދާ ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީނަށް ވަންނަ މިންވަރު އަދިވެސް އިތުރެއް ނުވޭ. ގިނަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ވެސް މަހްރޫމުވެފައި. އެފަދަ ރަށްރަށުގައި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެވިއްޔާ މި އަހަރުތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ. އަދި މި ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުތެރޭގައި ރަށުގެ އާބާދީގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމެއް ނެތި އެއް އުސޫލަތުން ހުރިހާ ރަށެގައި އެ ޚިދުމަތް ތައް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:46

10:42

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ބިލް މި އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާނެ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އުފައްދާ ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު އިރާދަކުރެވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވި އެފަދަ ބަލިތަކަށް އާސަންދަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އިންދިރަގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު އަންނަނީ ގާއިމުކުރަމުން. އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ މެންޓަލް ހެލްތު ބިލް ވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:42

10:41

ލައިޝާ އަހްމަދު

ސިއްހީ ދާއިރާއަށްވެސް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައި

ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ކާބޯތަކެއްޗާއި ނުރަނގަޅު އާދަތަކުން ދިވެހިން ހަލާކުވަމުން ދަނީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް. މިފަދަ ބަލިތަކަށް މީހާ ވާސިލުކުރާ އެކައްޗަކީ ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް. ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ދުވަސްކަމަށްވާ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ވަކިވަކިން ބިޑު، ސިނގިރޭޓް ސުއްޓާ ވިއްކުން މަނާވާނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:41

10:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން ކުރިއަށްދަނީ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:40

10:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓް ކުޑަކޮށް ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ތިން ސައްތައަށް ކުޑަކޮށް ލޯން ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު މިހާރު ވާނީ 25 އިން ސައްތަ އިތުރުކޮށްދީފައި. މި ބަދަލު އައުމުން އެންމެ މަތިން ލޯނު ނަގާ ދަރިވަރުން މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުން ގާތްގަނޑަކަށް 4000 ރުފިޔާ އުނިވެގެންދާނެ. މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި ލޯން ސްކީމްގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ދެންނެވި އިންޓްރެސްޓް ކުޑަ ލީން ސްކީމުގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަދި އިތުރު ފުރުސަތުތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލެވޭނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:39

10:37

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިއެވޭ ގޮތް މިމަސް ނިމުމު ކުރިން ހަމަޖެހޭނެ

ތަރައްގީގެ ރަސްމަގު ހޯދުމަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކީ ތައުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުން. އެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ޒުވާނުން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ގޮތް މި މަސް ނިމުގެ ކުރުިން ހަމަޖެހޭނެ. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ހޭދަކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅީވެސް ގައުމީ ތަރައްގީގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި. އެއީ 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީކުގައި ވެސް ބަޖެޓްގެ މިހާ މަތީ މިންވަރެއް ތައުލީމަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރު. - ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:37

10:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަންނަ އަހަރު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނެ

ޓެކްސް ނިޒާޟު މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަދަދުކުރަނީ އަމްދނަި ލިބޭ ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށް އިމްކަމް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ބިލެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އެ ބިލް ފާސްވުމުން އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށޭނެ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީގެ ހިތްފަސޭހަކަން ލިބެންފަށާނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:36

10:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްރާބުކުރެވިފަ ވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި

 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:35

10:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެއާޕޯރޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަލުވިކމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާނެ

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އަންނަ މިންވަރަށް އެއާޕޯޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީނުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް. އެއާޕޮޓްގެ އައު ރަންވޭގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވިޔަސް، އައު ޓާމިނަލް ހަދައިގެން ނޫނީ އެ ރަންވޭގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ހިފޭކަށް ނެތް. އެހެންކަމުން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި އަންނަނީ ކުރަމުން.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:32

10:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މިސަރުކަރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ރާވާފައިވޭ

ައްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސޯދުގެ 70 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަފަތު މަންޒިލްތަކެއް ރާއްޖެއަށް 1.4 މިލިއަން ފަރުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި 145 ރިސޯޓާއި 521 ގެސްޓްހައުސްގައި 44،860 އެނދު ހުރި. މި އަހަރު ތެރޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ 20 ރިސޯޓާއެކު ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ އަދަދު 47،000 އަށްވުރެ އިތުރުވެގެންދާނެ. އެ ރިސޯޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެންދާއިރު، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުން. ދުނިޔޭގެ އިތުރު މާކެޓްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރޮށް މި ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު، 2.5 ބިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ އަމަޒު ހިފާފައި. - ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:30

10:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައްކުގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލް ގާއިމުކުރުމަކީ މި ސަރުކަރުން އެންމެ އިސް އެއް ސިޔާސަތު އެ ގޮތުން މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ރައްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއގައި ވެސް އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑު އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ. އޭރުން މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގަންނަން ލިބޭނެ.- ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:29

10:28

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޓެކްސް ރިފޯރމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި

ރާއްޖެ ތަރައްގީކޮށްދޭނެ މަޝްރޫއުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރާވަފައި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް މިހާރު ވާނީ ގާއިމުކުރެވިފައި. ގައުމީ ތަރައްގީގައި އަމިއްލަ ފަރާތްޔަކުގެ ދަުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ފަހި އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ިދނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް. މިގޮތުން ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކީ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވަން ބާރުއަޅާ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމަށް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމު ރިފޯމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:28

10:27

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރާނެ

ކޯޕަރޭޓް ގަވާނަންސްގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތައް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކަކަށް ބޭނުންވެފައި. އަތް ނުފޯރާ ވަރަށް ހަރަދުތައް މައްޗަށް ގޮސް އިންތިހާއަށް ދަރިނި އިތުރުވެ، މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓި، ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންނަވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ދަށްވެފައި. މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ނުވަދެ، އެ ކުންފުނިތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އަދި ބޮޑެތި މަޝްރޫއތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކަކަށް ހެދުން.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:27

10:25

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަމާޒަކީ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން

މިއަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް ވަނީ 308 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރެވިފައި. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް މިހާ މައްޗަށް ޖެއްސުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު. ސަރުކަރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އިގުތިސޯދީ ގޮތުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި މިވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު، ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އެއްބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން. މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ހާސިލުކުރެވޭނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:25

10:24

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިއަދު މިނިވަން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް އަމާން މާހައުލެއް ތަނަވަސްވެއްޖެ

 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:24

10:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން ކުރިއަށްދަނީ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:23

10:22

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިތުރު 3 ޤައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ޤާއިމުކުރަނީ

ލާމެހިފައިވާ ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައަަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ބަދަލުވެފައިވާއިރު، ވީހާ ގިނަ ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެގޮތުން ދެކުނު އެފްރިކާގަ އާއި އެމެރިކާގެ ވޮޝިންތަން އަދި ރަޝޘިއާގައި ދިވެހި އެމްބަސީއެއް ގާއިމުކުރުމަށް މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އޭގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއުމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:22

10:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ

އަޅުގަނޑު މި މަގާމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއިލާގެ ލޯތްބާއި ރަހްމަތްތެރިކަން އަނބުރާ ލިބިފައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސޯދާއި ތައުލީމީ ކުރިއެރުމުގައި ގިނަ އެހީތަކެއް ދެމުން އަންނަ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް މިހާރު ވާނީ އެ ޖަމާއަތަށް ހުށަހަޅާފައި- ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:21

10:20

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރާނަން

ރާއްޖޭގެ މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ވެސް ތަހުޒީބީ ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައުތަކުގައި އޮންނަ ފަދަ ލުއިފަސޭހަ ހަރުދަނާ އުސޫލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލެއް އެކުލަވާލައި މި އަހަރުތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަން. -ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:20

10:19

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލާނަން

އަޅުުގަނޑުމެންގެ އަންހެން ކުދިން ބޮޑެތި ކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ މާހައުލެއްގައި. އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސޯދީ ބައިވެރިވުމާއި މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި އިންސާފު ލިބިދިނުމުގައި ވެސް އަންހެނުންނަށް ވީތީ ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާނަން. ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:19

10:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާލީ ފުދުންތެރިކަންވެސް ލާމަރުކަޒީ ކުރެވިގެންދާނެ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ބާރާއި އިހްތިޔާރުތައް ލިބޭއިރު، މާލީ ބާރުވެރިކަމާއި މާލީ ފުދުންތެރިކަން ވެސް ލާމަރުކަޒީ ކުރެވިގެންދާނެ. ހަމައެއާއެކު ރަށު ތަރައްގީގައި އަންހެނުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ.- ރައީސް

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:18

10:17

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލް އަވަހަށް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 14 ބިލެއް ހުށަހަޅައި އޭގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި 10 ބިލެއް އަޅުގަނޑު މިހާރު ތަސްދީގުކޮށްފިން. އަދި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލު ވެސް ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. - ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:17

10:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް މިސަރުކާރުގައި އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް

ދައުލަތުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު މިހާރު ވާނީ މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ގާނޫނުތަކުގެ ދެލިކޮޕީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި. ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އެ ކުށް އިތުރުކުރުމުގެ ބިލް މިހާރު އޮންނާނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި. ސަރުކާރުން މި ބިލް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން، އެ ކުށްކުރާ ހާލަތުގައި ލިބޭ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިކުރެވޭ ގޮތަށް. - ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:15

10:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް މިދަނީ ގެންނަމުން

އަމާން ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މިހާރު މި އަންނަނީ ގެންނަމުން. - ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:13

10:12

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ އެހީ ހޯދާނަން

ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ތަހްގީގުތައް ފަށާފައިވާއިރު ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން މި އަންނަނީ ހޯދަމުން. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ހަގީގަތާ ހަމައަށް ވާސިލުވެ އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މި އަންނަނީ ކުރަމުން.- ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:14

10:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ވާހަކަފުޅު

އެ ހާލަތަށް ގައުމު ދިޔައިރު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވާނެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ނެތީއެއް ނޫން. އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަހްގީގުކޮށް ދައުވާކުރާނެ އިދާރާތައް ވެސް ހުރީ އާންމު އުސޫލުން ހިނގަހިނގާ. ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ މޫތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔައީ ހިޔާނާތާއި ފަސާދައިގެން ކުރިމަތީގައި އެ މުއައްސަސާތައް ކުޑަކަކޫ ޖެހުމުން. - ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:10

10:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ވާހަކަފުޅު

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސްވެސް އޮތީ ގާނޫނު އަސާސީން މި މަޖިލީހަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރިޔަ ނުދީ ކަސްތޮޅު އަޅުވާފައި. އެހެންކަމުން ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގެ ރޫފަ ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ- ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:10

10:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ވާހަކަފުޅު

އަޅުގަނޑު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެ، ތަޣައްޔަރުވެފައި އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި. އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އޮތީ ވީދި ހަސްވެފައި. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރި ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ނުހައްގު ހުކުމްތަކެއްގައި ކަސްތޮޅު އެޅުވިފައި- ރައީސް 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:07

10:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފައްޓަވައިފި

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ 67 މެމްބަރުން. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި. 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:05

10:02

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވައިފި. މި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރވިވެ ވަޑައިގެންފައިވޭ. ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވޭ. 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:02

09:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުވެސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާވެސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގެއަށް ވަޑައިގެންފި. 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:51

09:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި. އެމަނިކުފާނަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު މަރުހަބާ ދެންނެވި. ގިނަ ވަޒީރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންވެސް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންފި.

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:49

09:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ޖަލްސާ 10:00 ގައި ފެށޭނެ

 

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:36

09:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބައިވެރިން ހާޒިރުވާން ފައްޓަވައިފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ދަރުބަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އޮފިޝަލުން ހާޒިރުވާން ފައްޓަވައިފި.

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:39

09:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މިއަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެންދާނީ މިއަދު (ބުރާސްފަތި ދުވަހު) ހެނދުނު 10:00 ގައި

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:26

09:08

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މިއަދު

މި ޖަލްސާގައި އޮންނާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން. ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، މި އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޔާން ކޮށްދެއްވާނެ.

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:08

09:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ވަނީ ނިންމާފަ.

7 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

11:00
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި
10:58
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި
10:55
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ނިންމަވާލައްވައިފި
10:52
މާލޭގެ ހުސް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއް މާލޭގައި ނުހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
10:50
ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ މުހިއްމު އަމާޒެއް
10:49
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން ކުރިއަށްދަނީ
10:48
އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވާނެ
10:46
ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެވޭނެ
10:42
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ބިލް މި އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާނެ
10:41
ސިއްހީ ދާއިރާއަށްވެސް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައި
10:40
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން ކުރިއަށްދަނީ
10:39
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓް ކުޑަކޮށް ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
10:37
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިއެވޭ ގޮތް މިމަސް ނިމުމު ކުރިން ހަމަޖެހޭނެ
10:36
އަންނަ އަހަރު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނެ
10:35
ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްރާބުކުރެވިފަ ވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި
10:32
އެއާޕޯރޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަލުވިކމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާނެ
10:30
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މިސަރުކަރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ރާވާފައިވޭ
10:29
މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ
10:28
ޓެކްސް ރިފޯރމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
10:27
ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރާނެ
10:25
އަމާޒަކީ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން
10:24
މިއަދު މިނިވަން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް އަމާން މާހައުލެއް ތަނަވަސްވެއްޖެ
10:23
ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން ކުރިއަށްދަނީ
10:22
އިތުރު 3 ޤައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ޤާއިމުކުރަނީ
10:21
ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ
10:20
މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރާނަން
10:19
އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލާނަން
10:18
މާލީ ފުދުންތެރިކަންވެސް ލާމަރުކަޒީ ކުރެވިގެންދާނެ
10:17
ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލް އަވަހަށް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދެން
10:15
ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް މިސަރުކާރުގައި އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް
10:13
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް މިދަނީ ގެންނަމުން
10:12
ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ އެހީ ހޯދާނަން
10:10
ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ވާހަކަފުޅު
10:10
ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ވާހަކަފުޅު
10:07
ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ވާހަކަފުޅު
10:05
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފައްޓަވައިފި
10:02
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ
09:51
ރައީސް ސޯލިހުވެސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި
09:49
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި
09:36
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ ޖަލްސާ 10:00 ގައި ފެށޭނެ
09:34
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބައިވެރިން ހާޒިރުވާން ފައްޓަވައިފި
09:26
ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މިއަދު
09:08
ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މިއަދު
09:05
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން