ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

15,631

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު
  • ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
  • ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސާނީ މެންދުރުފަހު 2:20 ގައި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:16

17:16

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި. ތަރައްގީގެ ނާރެހަކީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަންނަ އެއްޗެއް. ތަރައްގީއަކީ މީހާއަށް އަންނަ ބަދަލެއް.

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:16

17:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުން. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުން.

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:14

17:12

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ހުދުމުހުތާރު ކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަން ދައްކުވައިދީފި. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނަން. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވހި ކަމަށް ދަރާފައިި. 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:12

17:10

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު

"ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފި. ދިވެހިން ދައްކައިދީފި ދިވެހިންނަކީ ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ބައެެއް ނޫންކަން.

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:10

17:06

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުނުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަދާތަލު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހު އިމްރާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:06

17:04

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:04

17:03

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ދޮޅު ގަޑިއިރު ހިންގެވުމަށްފަހު އާޓިފިޝަން ބީޗު ސަރަހައްދު ވަޑައިގަންނަވައިފި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:03

16:51

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މުޅި މަޖީދީ މަގު ވަނީ މަރުހަބާ ދެއްނެވުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުނުން ފުރިފަ. ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ތަފާތު ބެނާތަކުން.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:51

16:46

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:46

16:22

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:22

16:19

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:19

16:15

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ޗާންދަނީ މަގުން ހިންގަވާފައި ހަރުގެއަށް ހިންގަވަނީ. ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަރުހަބާ ދެއްނެވުމަށް އެއްވެފައި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:15

16:13

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަރުގެއާ ދިމާލަށް ހިންގަން ފަށައިފި. 

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:13

15:16

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:16

15:15

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސާއި ރައީސް ނަޝިދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:15

15:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:14

15:12

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އިންތިހާބީ ރައީސާއި ރައީސް ނަޝީދު

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:12

15:10

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

"މިއަދަކީ އަނެއްކާވެސް ގައުމު އާ ހަރުފަތަކަށް އެރުނު ދުވަހެއް، މުސްތަގްބަލު ނުގެއްލޭކަން އެނގިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް" ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

 

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:10

14:45

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އިތުރުންވެސް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ  އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި.

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:45

14:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:41

14:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ސަފުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހުންނެވީ މަންމާފުޅު

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:41

14:36

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޖަލުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 10 މަސް ދުވަހު ހޭދަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ބޭސްފަރުވާ އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ރައީސް ނަޝީދު ފުރާވަޑައިގަތީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނުގެ މައިބަދައާއި ގުޅިފައިވާ ނާރެއް ފިތޭތީ އެމަނިކުފާނަށް ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާތީއެވެ.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:36

14:35

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ފްލައިޓެއްގައި މެންދުރު ފަހު 02:25 ގައެވެ.

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:35

14:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:32

13:21

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާ ފްލައިޓް ކޮލަމްބޯ އެއަރޕޯޓުން ފުރައިފި

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:21

13:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު އަދި އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފްލައިތަރށް އަރާވަޑައިގެންފި.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:14

13:11

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެއް ނަންބަރު ފާލަން ބަންދުކޮށްފި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:11

12:31

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދާއެކު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކާއި އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލަންކާ އެއަރޕޯޓުގައި.

 

 

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:31

12:25

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެން ދަތުރު ކުރައްވާނެ މަގުތަކުގެ ތަފްސީލު 

ދަތުރު ފައްޓަވަނީ އެއް ނަންބަރު ޖެޓީއިން

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:25

12:20

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު އިންނެވީ ލަންކާ އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖު ގައި.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:20

12:15

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސާނީ މެންދުރުފަހު 2:20 ގައި

ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސާނީ މެންދުރުފަހު 2:20 ގައި. އެމަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު. ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އިރުއޮއްސި 6:00 ޖަހާއިރު އޮންނާނެ. 

 އެމްޑީޕީގެ 85 ދާއިރާތަކުގެ މީހުން ދާއިރާތައް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ހަވީރު ގަޑީގައި ނިކުތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:15

12:11

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މާލެ އަންނަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން ވަނީ މާލެ އަންނަން ފަށާފައި. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ރީނދޫ ކުލައިގެ ދިދަފަތި ދަމައި ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ލޯންޗުތަކުގައި މީހުން އަންނަނީ މާލެ އަށް ޖަމާވަމުން. ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށޭނީ ކަނޑުމަތިން. 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:11

12:05

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ކޮލަމްބޯ އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުގައި

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:05

12:02

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:02

11:57

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ތޮއްޑޫ އިން އަންނަ ދޯނި

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 11:57

11:50

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަވައިފި

 

 ރައީސް ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ 

 

ރައީސް ނަޝީދާއި އެކު ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވަނީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގެން ފައި.  އެމަނިކުފާނާއި އެކު ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމް ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ.އެމަނިކުފާނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެމްޑީޕީން ބާއްވާ މަރުހަބާ ހަރަކާތްތައް ޗާންދަނީމަގު ރީފްސައިޑް ކަންމަތިން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ގޮސް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައި.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:14

11:33

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 11:33

11:29

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 11:29

11:28

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު ފުރާ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުފައްޓަވައިފި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 11:28

08:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދު 2005 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:43

08:42

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:42

08:23

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:23

08:16

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:16

08:15

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:15

07:49

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބ.ހިތާދޫގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް ވަނީ މާލެ އައިސްފައި. 

"ރައީސް ނަޝީދު ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ފުން މިނުން ބަލައިގަންނަން."ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރެއް

ބ އަތޮޅުން މާލެއާއި ދޯނި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 07:49

07:46

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބ.ތުޅާދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް. ތުޅާދޫ އިން 160 މީހުން ވަނީ އައިސްފައި. އެރަށުން އިތުރު ދެ ދޯނި އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

"ރައީސް ނަޝީދު ދެކިލުމަށް މިތިބީ ކެންމަދުވެފައި" ތުޅާދޫ ރައްޔިތަކު ބުނި.

ތުޅާދޫ އިން މާލެ އާއި ދޯނި
ތުޅާދޫ އިން މާލެ އާއި ދޯނި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 07:46

06:56

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ އެމަނިކުފާނު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ގޮވާލައްވާފައިވޭ.

އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ޝަރީއަތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ އުނިކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނި. އަދި ކުރި ދައުވާއިން ސަލާމަތްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި ހެކިން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނި.

މީގެ އިތުރުން އދ. ވޯކިންގ ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވި.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:56

06:52

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކޮށް ކ.ގިރިފުށީގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި.

ނަޝީދަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު. އޭގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުކުމަށް ޗެލެންޖު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 07:01

06:51

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ މުރާޖައާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވި ހުކުމަކީ އާންމު މައްސަލަހަތު މަތީ ދަރަޖައަކަށް ހިމެނިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:58

06:49

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު. އެކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ،  ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ނަޝީދާ މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރަތަކުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާ ކަމަށް.

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 07:01

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

17:10
ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު
14:32
ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
12:15
ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސާނީ މެންދުރުފަހު 2:20 ގައި
12:11
ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މާލެ އަންނަނީ
11:50
ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަވައިފި