ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް

  • އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް އިންތހާބްކޮށްފި
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން 4:41 ގައި
  • ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު މަޤާމުތައް
 
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް އިންތހާބްކޮށްފި

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލީ ވަހީދު އިންތިހާބްކޮށްފި އެވެ. އޭނާ އިންތިހާބްކޮށްފައިވަނީ 154 ވޯޓުންނެވެ. 

 

ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އިންތިހާބްކޮށްފި އެވެ. އޭނާ އިންތިހާބްކޮށްފައިވަނީ 240 ވޯޓުންނެވެ. 

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރުންގެ މަޤާމަށް އިންތިހާބްކޮށްފައިވަނީ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދާއި، އަމީން އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ އަމީން އަދި މުހައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ) އެވެ. 

23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 04:57
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން 4:41 ގައި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން 4:41 ގައި އޮންނާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިހާރުވެސް ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކުރައަށްގެންދާއިރު، އިންތިހާބުގެ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ވޯޓު ގަޑިއަށް ގުނާ ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 04:16
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު މަޤާމުތައް

ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު:

  • އަލީ ވަހީދު

ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު:

  • ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަޤާމު:

  • އަމީން އިބްރާހިމް
  • ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު
  • އަބްދުﷲ އަމީން
  • އަބްދުﷲ ކަމާލުދީދް
  • މުހައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ)
23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 03:04
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފި އެވެ.

 

އެކި ހުރަސްތަށް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމާލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ވޯޓެއް ގުނައި ނިމުމުން އެކުއކީގަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަނީ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 02:56
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
މެދުކަނޑާލާފައ އޮތުމަށްފަހު، ވޯޓުލުން އަލުން ފަށައިފި

މައްސަލަޖެހިގެން ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލާފައޮ އޮތުމަށްފަހު، ވޯޓުލުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ. ވޯޓުލުން އަލުން ފެށިކަމުގައިވިނަމަވެސް މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ މަޤާމުގެ އިންތިހާބެއް ކުރިޔަކަށް ނުގެންދެ އެވެ. އޭގެބަދަލުގައި އަލުން ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ ލީގެގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން ފެށިގެނެވެ. މައްސަލަ ޖެހުނީ ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސްގެ އިންތިހާބުގައި އާއި، ނައިބް ލީޑަރުުގެ އިންތިހާބުގަ އެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 23:44
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ނައިބް ރައީސްގެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައްވެސް ހުރީ ނުބައިކޮށް

ނައިބް ލީޑަރުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނުބައިކޮށް ހުރުމާއެކު، ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބްކުރުމަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ވޯޓުވެސް ފެށުމާއެކު، ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނުބައިކޮށް ހުރުމުން ވޯޓުލުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އެކަނި އެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 23:31
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި މައްސަލަޖެހި، ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ވޯޓް ކަރުދާސް ކޮޅުތަކުގައި މައްސަލަޖެހި، ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރުގެ މަޤާމަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވެ، ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ބަހަން ފެށިއިރު، ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައިި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީންގެ ނަމެއް ނެތެވެ. ބަދަލުގައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އޮތީ އަލީ ވަހީދުގެ ނަމެވެ. 

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކޮށްފައިވަނީ އެމްސެވަން އިން ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ މަތީގައި އޮތް ކަރުދާސްކޮޅުގައި ރަނގަޅަށް އޮތުމުން ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ހުރިހާ ކަރުދާސްކޮޅުތައްވެސް ރަނގަަޅަށް ހުންނާނެކަން ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

ސަމީރު ވިދާޅުވީ އަލުން ވޯޓް ކަރުދާކޮޅުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓްކޮށް ކަމަށެވެ. 

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 23:28
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 22:07
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިިފި އެވެ. 

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 32 މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އިންތިހާބްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ޕާޓީގެ ރައީސްކަމާއި، ނައިބް ރައީސް ކަމާއި، ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އިްނތިހާބްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެއިތުރުން ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބްކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:45
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޕްރައިމަރީ ބޭއްވި ނަމަވެސް އެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް އެކަނި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެ ޕްރައިމަރީގައި ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެނެއްނުވެ އެވެ. ހަމައެކަނި އެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނެވެ. އެކަން ވަނީ އިސްލާހްކޮށް، ފާސްކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:39
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޔާމިން ބަލިކުރަން ކޯލިޝަނުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ބޭނުންވޭ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ދާނީ އެކީގައި ތިބެ: އިބޫ
22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:26
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވީޑިއޯ: ކޮންގްރެސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ދަންފަޅީ އެސްޖީ ސަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:22
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ނުކުރެވޭގޮތަށް ޤަރާރު ފާސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ނުކުރެވޭގޮތަށް ޤަރާރު ފާސްކޮށްފި އެވެ. 

 

އެ ޤަރާރުގައިވާގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބް ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާސިމްގެ މައްސަލާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. ނުވަތަ ޤާސިމްގެ ސިޓީފުޅަކުން ބޭފުޅަކު އިންތިހާބްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަނި އެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ލީޑަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބަރުތައްވެސް ޤައުމީ ކޮންގްރެސްއިން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 19:57
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 19:41
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ބާރުތައް ހަނިކޮށް، ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދު އިސްލާހްކޮށްފި

ޕްރައިމަރީއަކުން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅާގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް، އިތުރު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަސާސީ ގަވައިދަށް ގެނެސްފި އެވެ. 

މީގެކުރިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އޮޓޮމެޓިކުން ލިބެނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށެވެ. ނަމަވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް ގެެނައި ބަދަލުގައި ވަނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ލިބޭނީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށެވެ. 

 

އޭގެއިތުރުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ ރައީސަކާއި، ނައިބް ރައީސަކު އިންތިހާބްކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އަސާސީ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގައިވާގޮތުން ޕާޓީގެ ރައީސަކީ އިދާރީ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ލީޑަރަކު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ރައީސަށް ބައެއް ބާރުތައްދީފައިވާއިރު، އޭނާގެ ނައިބް ރައީސަކު އިންތިހާބްކުރުމަށްވެސް އަސާސީ ގަވައިދަށް ވަނީ އިސްލާހް ގެނެސްފަ އެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް ހުށައެޅި އިސްލާހުތަކުގެ އިތުރުން އިބްރާހިމް ހަނީފް ހުށައެޅި އިސްލާހުތައްވެސް ވަނީ ކޮންގްރެސްގައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެ ފާސްކުރި އިސްލާހްގައިވާގޮތުން ޕާޓީގެ ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ވަނީ ހަނިކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރަށް ބާރުތައް ލިބިދޭގޮތަށެވެ. އެ އިސްލާހް ފާސްވެފައިވަނީ 195 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 

 

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމުގައިވާގޮތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރު ނެތް ހާލަތެއްގައި ބަރުތައް ލިބިދެނީ ޕާޓީގެ ރައީސަށެވެ. ނަމަވެސް ހަނީފް ހުށައެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ދަށުން އެ ބަރު ލިބެނީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބްކުރާ މީހަކަށެވެ. އެ މީހަކު އިންތިހާބްކުރަންޖެހޭނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުންނެވެ. 

 

ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ގެނައި އިސްލާހްތަކާއި، ކޮންގްރެސްއިން ފާސްކުރި އިސްލާހްތަކާއެކު މުޅި އަސާސީ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 303 ވޯޓާއެކުގަ އެވެ. 

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 19:36
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އައު ލޯގޯ އާއި ދިދަ ފާސްކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އައު ލޯގޯ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އައު ލޯގޯ އާއި ދިދަ ފާސްކޮށްފި އެވެ. 

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އައު ލޯގާއަކާއި ދިދައެއް ތައްޔާރުކުރީީ އެ ޕާޓީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ ބޭނުންކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިމުނު އަހަރު މަނާކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޕާޓީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރީ، އެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

 

އެ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ސިވިލް ކޯޓަަށް މައްސަލަވެސް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހުށައެޅި އެ މައްސަލާގައި މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ހުކުމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. 

 

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކުރިއަށްދާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއިން ފާސްކުރި އެ ލޯގޯއާއި ދިދައިގައި ހިމެނޭ ހަނދުފަޅި ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ. ހަނދުފަޅީގެ ބަދަލުގައި ވަށް ބޮޅެއްލާފައިވުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ އެ ލޯގޯ އާއި ދިދައަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ލޯގޯއެއް ކަމަށެވެ. 

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:55
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވީޑިއޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެ ވަނަ ދަންފަޅި
22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:46
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް އަލީ ހުސެއިން އިންތިހާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް އަލީ ހުސެއިން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އޭނާ އިންތިހާބްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓަށް އެހުމެއް ނެތި އެވެ. އެއީ އިތުރު ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށައަޅާފައިނެތުމުންނެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:45
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ދަންފަޅި ފަށައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ދަންފަޅި ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:41
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ދަންފަޅި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެ ވަނަ ދަންފަޅި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. 

ދެވަނަ ދަންފަޅިއަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ ފާސްކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން އަސާސީ ގަވައިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުންވެސް މި ދަންފަޅިއަށް ތާވަލްކޮށްފައިވެއެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:39
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ، އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެވޭނެ: އަލީ ހުސެއިން

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވިި އިންޓަވިއުގައި ވާހާކަދައްކަވަމުން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ފާޅުކުރެއްވީ އަމިއްލަ ހިޔަލެއްކަމަށާއި، އެ ހިޔާލުގެ ސަބަބުން ޕާޓީތަކުގެ ގުޅުމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީތައް ތިބީ އެކުގައި ކަމަށާއި، ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. 

 

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ފުރުސަތެއް ނެތްއިރު، ޕާޓީތަކާއި، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ނިގުޅައިގަންނައިރު، އެ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަންނަތަން ބަލަން ނުތިބެވޭނެކަމަށްވެސް އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓްކުރުމަކީ ޗޮއިސެއް ނޫނެވެ. އަދި ކޮންމެ ފަދަގޮތަކަށް އިންތިހާބު ބޭއްވި ނަމަވެސް އުނދަގުލާއެކު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، އަދި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފޮނިކަމަށްވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:22
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު
22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:08
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ސަމީރުގެ ވާހަކަ ނިންމާލިއިރު، އޭނާ ވަނީ ޖޭޕީއިން ކުރި މަސައްކަތަށް ލިބުނީ ކޯއްޗެއްތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައި
ޖޭޕީގެ ތިން ވަަނަ ކޮންގްރެސްގައި ޕާޓީގެ އެސްޖީ ސަމީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ
22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 16:04
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެކުގައި އެންމެ ފަހު ވަގުތާއި ހަމައަށްވެސް ހުންނާނަން: ސަމީރު

އެންމެ ފަހު ވަގުތާއި ހަމައަށްވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮންނާނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކާއެކުގައި. ނަމަވެސް ޕާޓީތަކަށް އިތުރު ކެނޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވެނަމަ ބޭނުންކުރާނެ އިތުރު ފޯމިއުލާވެސް އެބަހުރު. އެ ފޯމިއުލާތައް ބޭނުންކުރާނީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި. އެންމެ ފަހު ވަގުތައްވެސް ޖޭޕީން ކެތްކުރާނެ. 

ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަކީ ޖޭޕީ ނިމުނު އިންތިހާބުތަކުގައި ޑިސައިޑިން ޕާޓީކަން. ޖޭޕީން ނިންމި ނިންމުމެއް ކާމިޔާބުވެފައި އޮތީ. އެކުގައި ތިބި ކަމުގައިވާނަމަ ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަގުތަށް އުނދަގޫތަކެއް އެބަހުރި. ނަމަވެސް، އެކަންތައްތައް ހުރަސްކޮށް، ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަން.

22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 16:00
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވިޑިއޯ: ޖޭޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް
22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 15:50