ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

  • ވޯޓަށް އެހުން
  • އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން
  • ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން
 
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ވޯޓަށް އެހުން

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން މެމްބަރުން އިތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށްބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައި ނުގަތުމަށް 38 މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފި، އެ ގަރާރު މަޖިލީޙަށް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 20 މެމްބަރުން. ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވަން ބޭނުންނުވާ ތިން މެމްބަރުން ތިއްބެވި. 

 

އެވޯޓަށްފަހު މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި.

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:39
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން

މި ގަރާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަން. މިހާރު އޮފީހަށް ވަދެވެން އޮތީވެސް ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފަ. މޭޒުމަތީގައި އޮންނަނީ ޕީޕީއެމްގެ ފޯމް. މިއީ ކަންކަން ހުރި ހާލަތު މިހާރު.

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:54
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން

މިކަލަ ކިތައްމެ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ވެއްދިޔަސް ފަރުވާލެއްނެތް. ރައީސް ޔާމީނަކީ މި ކަހަލަ ގަރާރުތަކަށް ޖެހިލުންވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. ފ. އަތޮޅު ތަރައްގީއަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަންކަން އެގޮތުގައި ކުރިއަށްދާނެ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:50
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ  މުވައްޒަފުން ވައްދާކަމީ ހަގީގަތެއް. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެެއް. އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕާޓީއަކަށް ވެއްދިގެންނުވާނެ. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް މީހުން ވައްދަމުން ވައްދަމުންގޮސް މުވައްޒަފުން އިށީންނާނެ ތަނެއްވެސް ނެތް ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ގެއަށް ދާ މުވައްޒަފުންވެސް އެބައުޅޭ. މިއީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް. މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައި އެބައޮތް، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް. އެމްޕީއެލްއަށް އިންތިހާއަށް މުވައްޒަފުން ވައްދާ އެތަން ބޮއްސުންލާފައިވާތީ. މިއީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:46
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މާފަންނު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ ރަޝީދު

ޕީޕީއެމުން މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ބުނެގެނެއް ނޫން ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމަށް ވަންނަނީ. ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމަށް ރުހޭތީ، މި ސަރުކާރަށް ރުހޭތީ ވައްނަނީ.

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:40
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ވާޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތި ކިހިނެއްތީ މަސައްކަތް ކުރާނީ. ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރާނީ. ދައުކަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ތަޖުރިބާ ހުރި ތައުލީމީ ބޭފުޅުން ވަޒީފާތަކުން ވަނީ ވަކިކޮށްފަ. މިސަރުކާރާ ފުކުރުތަފާތު ވުމުން ކަމަށްވާތީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:37
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލު

މިއަދު މިފެންނަ މަންޒަރަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަހަތުން ދުވެގެންވެސް އަތު ނުޖެހިގެން އުޅޭތަން. އެމްޑީޕީ ޗެއާރޕާސަން ވޯޓްގައި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ވޯޓެއް ދީފައެއް ނުވޭ. މިއަދު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދާއިރާތަކުގެ ތާއީދު ނެތިގެންދާތަން. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:31
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

ޝަހުގެ އެލިސްޓަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަން ހިމަނާލި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް. ޕީޕީއެމް އެތެރޭގައި އިންތިހާބެއް ބޭއްވިޔަސް މީހުންނެއް ނުވޭ. ވޯޓުވެސް ދެނީ ފުޓްބޯލަ މެޗަކުން ނިކުންނަ އަދަދެއް ސްކޯއެއް. ހޮސްޕިޓަލްގެ އެމްބިއުލެންސް ޑްރައިވަރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ނުކުރުމުން ވަޒީފާއިން ކަނޑަލި، އެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާފަ. މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުންދަނީ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:26
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސަކަށް ނެތް ތަރުކޭސް ކުޅޭނެ ވަގުތެއް. ޑައިވިނަށް ދާކަށް ވަގުތެއްނެތް. ރައީސް އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްގީ ހޯދާދިނުމުގައި ބުރަކޮށް. އެކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން އެފެންނަނީ. ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި ބިންތަކާއި އެކިއެކި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ނިންމާފައިވޭ، މިހާރުވެސް އެދަނީ އެމަސައްކަތްތައް ކުރަމުން. ރައްޔިތުން ހިތުން ރުހުމުން ޕީޕީއެމަށް ވަންނަނީ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:21
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މިގަރާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަން. މިސަރުކާރަށް އެނގެންޖެހޭ ކަމަކީ ގަދަ ބާރުން ލޯތްބެއް ނުހީދޭނެކަން. ޖަލްސާއޮންނަތައް ވަށައިގެން ދާ ޖެހިނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ. ޖަލްސާގެ ދާގަނޑު މަތިން މީހުން ނިކުތީމަ ގޮނޑިޔާލާ ބިޑި އަޅުަން ދެން އަންގާތަން ފެންނާނީ. މިއީ ގަދަބާރު ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:16
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މުޅީ ރާއްޖެއިން މިފެންނަނީ ރައީސް ޔާމިން ގެންނެވި ތަރައްގީ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން މިސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާނެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓިއަށް ސޮއިވެސް ކުރާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާލިބި ތަރައްގީ ލިބޭތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ހިތްހަމަ ޖެހިފަ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ތިޔަބޭފުޅުންނާ ވާދަ ކުރައްވާފަ. ވައުދުތައް ވެވަޑައިގެން. އެވައުދުތައް ފުއްދަމުން ރައީސް ޔާމީން އެގެންދަވަނީ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:12
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މުޅީ ރާއްޖެއިން މިފެންނަނީ ރައީސް ޔާމިން ގެންނެވި ތަރައްގީ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން މިސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާނެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓިއަށް ސޮއިވެސް ކުރާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާލިބި ތަރައްގީ ލިބޭތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ހިތްހަމަ ޖެހިފަ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ތިޔަބޭފުޅުންނާ ވާދަ ކުރައްވާފަ. ވައުދުތައް ވެވަޑައިގެން. އެވައުދުތައް ފުއްދަމުން ރައީސް ޔާމީން އެގެންދަވަނީ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:11
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފި

މުހައްމަދު އިސްލާމާއީލް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދަނިކޮށް މަޖިލީޙުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އަޑުގަދަވެ، ހަމަނުޖެހުން ހިނގުމުން މަޖިލީހުގެ ލައިވް ފީޑް ކަނޑާލައިފި. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:25
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް

މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަނީ ރަނގަޅަށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންވީ އަނިޔާ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމަށް ވަންނާނެ. ހުރިހާ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން.

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:22
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު

ފުލުހުންނާ ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ބަޣާވާތެއް ހިންގާ މުޅި ރާއްޖެ މިވަނީ ހަލާކުކޮށްފަ. ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލުމާއި ފެންފޯއްރުއްތަށް ކެނޑިއިރު ވީކަމެއް ނެތް. ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމް ކޮށް، އަނިޔާ ކުރަމުން އެދަނީ. ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު މުޅި ޖުޑިޝަރީގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްބޭފުޅަކަށް މިވަނި ހަމަޖައްސާފަ. ފަޅުތަކާއި ރަށްތަށް ވިއްކަމުން އެދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާވެސް އަންގާނުލާ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް މިސަރުކާރުން އެދަނީ ކުރަމުން. މިއީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:18
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

މިއީ ވަރަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ގަބޫލު ކޮށްފި. އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ގުނަ މެމްބަރުން ތިބީ ޕީޕީއެމްގަ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ގަބޫލް ކޮށްފި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓިއަކީ ހުޅުވިފައިވާ ޕާޓީއެއް. މެޑަމް ފާތުން އަކީ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް. ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ކަނބަލެއް. މިސަރަހައްދުގަ ވެސް ނެތް އެވަރުގެ ފަސްޓްލޭޑީއެއް. ކޮށްޓެއްގައި ޖަލްސާ ބާއްވަނީ ކޮންބައެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ. އާރޓިފިޝަލް ބީޗްކައިރީ ކޮށްޓެއްގެ ތެރޭގައި ޖަލްސާ ބާއްވަމުންދަނީ އެމްޑީޕީން. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:01
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ވެއްދުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އެކަން އެއްވެސް ބަޔަކު އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިއަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެ. މި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންވެސް ހީވަނީ އެހެންފަދަ ކަމެއްހެން. ޒުވާބުކޮށް އެކަކު އަނެކަކު ގަޔައް އަތްލާ ހިސާބަށް ކަންކަން އެބަދޭ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:53
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން މުފީދު އަބްދުލްގާދިރު

މިސަރުކާރުން އަދި ޕީޕީއެމުން މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމަށް ނުވައްދާނެ، ރައްޔިތުން ހިތުން ރުހުމުން ޕީޕީއެމަށް ވަނުމަކީ އެއީ ސަރުޚާރުގެ އަދި ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލައެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރަނީ އެ މީހުން ބޭނުންވެގެން. މަޖުބުރު ކޮށްގެންނެއް ނޫން. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:50
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މިސަރުކާރުން ދަނީ އިންތިހާއަށް ވަޒީފާއަށް ބިރު ދައްކަމުން. ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކަމުން. މިއީ ސަރުކާރަށް ތާއިދު ނެތީމާ، ތާއީދު އޮތްކަން ދައްކަން ކުރާމެއް. ނުރުހިއްޖިއްޔާ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފާނެ، ވަޒީފާއެއް މީހަކަށް ދޭން ބޭނުމިއްޔާ އަލަށް މަގާމެއް އުފައްދާފަނަމަވެސް ވަޒީފަ ދީފާނެ. ނުރުހެއްޏާ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެ. ޖަލްސާތައްވެސް ބާއްވަނީ ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އެޖަލްސާއަށް ދިއުމަށް މަޖުބުރު ކޮށްގެން. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:48
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މިސަރުކާރުން ދަނީ އިންތިހާއަށް ވަޒީފާއަށް ބިރު ދައްކަމުން. ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކަމުން. މިއީ ސަރުކާރަށް ތާއިދު ނެތީމާ، ތާއީދު އޮތްކަން ދައްކަން ކުރާމެއް. ނުރުހިއްޖިއްޔާ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފާނެ، ވަޒީފާއެއް މީހަކަށް ދޭން ބޭނުމިއްޔާ އަލަށް މަގާމެއް އުފައްދާފަނަމަވެސް ވަޒީފަ ދީފާނެ. ނުރުހެއްޏާ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެ. ޖަލްސާތައްވެސް ބާއްވަނީ ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އެޖަލްސާއަށް ދިއުމަށް މަޖުބުރު ކޮށްގެން. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:47
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިއާ އަހުމަދުދީދީ

މިގަރާރަށް ތާއީދު ކުރަން. ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ އިންތިހާއަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކަމުން. އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ގިނަ ވާހަކަފުޅުތައް ވެސް ދައްކަވަމުން. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އެކަހެރިކޮށްފަ، މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް އެވަނީ ބިރު ދައްކާފަ. ޕީޕީއެމް މަޖިލީސް މެމްބަރުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީން ކޯފާވެދާނެ ވާހަކައެއް ދެއްކިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ބިރުން. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:44
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު

މިއީ އެމްޑީޕީ މިކިޔާ ބައިގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބޮޑު ޖޯކެއް. ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވަންނަނީ ރުހުމުން. ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ބުނަމުންއެދަނީ މިހުރިއްޔޭ ފޯމުތައް. ރައްޔިތުން ތިބީ ޕީޕީއެމަށް ވަންނަން ކެތްމަދުވެފަ. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ މިސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަމުންދާކަން. އެއޮޓީ ބްރިޖް ކުރިއަތް އޮތްތާނގައި ރައްޔިތުން ހުޅުލެއަށް ދާނީ ހިނގާލާފަ.

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:40
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްހާސް މެމްބަރުން ސޮއި ކުރާ ކަމަށްބުނާއިރު، މެމްބަރުންގެ އަދަދެއް ވެސް ނޭނގޭ. މިފެންނަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްގެން މެމްބަރުން އިތުރުކުރާތަން. މިސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ.

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:35
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
އައްޑޫ މީދޫ ދާއީރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

މިނިވަން މުއައްސާތައް ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެއަށްލާ، ސުޕްރީޕްކޯޓު ވެސް މުށުތެރެއަށްލައިގެން ވެސް ނުފުދިގެން އުޅޭތަން މިފެންނަނީ. ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިޔަސް ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް، ނުވިތާކަށް ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރާތަން. ޖަލްސާ ކުރާތަނުގެ ވަށައިގެން ދާޖަހައިގެން ބޭއްވިއިރުވެސް ވީކަމެއް ނެތް. 

މިއީ މިނިވަންކަން އޮތް ރާއްޖެއެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ތިބީ އަޅުވެތިކަމެއްގަ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:32
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖަމީލު އުސްމާނު

މި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމަށް ވަންނާނެ. އެމްޑީޕީން މެމްބަރުން ވެސް މަދުވާނެ. އެއީ ސަރުކާރުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ވާކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ގަބޫލް ކުރޭ މިސަރުކާރު. ޕީޕީއެމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަންނަނީ އެމީހުން ބޭނުންވާތީ. ތަރައްގީ ބޭނުންވާތީ. 

މިސަރުކާރުންވަނީ ގިނަ ވަޒީފާތައް ޒުވާނުންނަށް ހޯދާދީފަ. ގިނަ ބިޔަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެކި ރަށްރަށުގައި ދަނީ ހިންގަމުން. ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ގނަ ކަންކަން މިސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން. މެޑަމް ފާތުން އަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެންމެ ހީވާގި ބޭފުޅާ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:26