ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

6,198

ޚުލާސާ

  • މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރި ވީޑިއޯ
  • އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދާ ދިމާލަށް
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިހާރު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ މަޖީދީ މަގުގައި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:51

00:23

ސިމާހާ ނަސީމް

މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރި ވީޑިއޯ

މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރި ވީޑިއޯ

 

18 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:23

00:15

ސިމާހާ ނަސީމް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދާ ދިމާލަށް

 އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދާ ދިމާލަށް ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހީމް މައުލޫމާތުދޭ  

18 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:15

00:11

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިހާރު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ މަޖީދީ މަގުގައި 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިހާރު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ މަޖީދީ މަގުގައި 

18 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:11

00:10

ސިމާހާ ނަސީމް

މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި 

18 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:10

00:09

ސިމާހާ ނަސީމް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ގަޔަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

 

18 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:09

23:50

ސިމާހާ ނަސީމް

އެސްއޯ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީސް މެމްބަަރުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި

އެސްއޯ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީސް މެމްބަަރުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:50

23:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފި

ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:49

23:49

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:49

23:21

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފޯރިގަދަ ކަމާއެކު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:21

23:10

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:10

23:07

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:07

23:02

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:02

22:56

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:56

22:45

ސިމާހާ ނަސީމް

އަލީ ޝާހުގެ ވާހަަކަފުޅު

އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ އިސްލާހަށް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ އިސްލާހަށް. ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަސާސީ އެކުލެވިގެންވަނީ އެތަކެއް ބާބެއްގެ މައްޗަށް އޭގެ ބޭރުން އަމަލުނުކުރުމަށް ގޮވާލަން. ގައުމެއްގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެންދާނީ އެ ގައުމެއްގައި ދިިރިއުޅޭ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަަމަށް  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު މުޒާހަރާގައި ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި  

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:57

22:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން މިނިވަން ކުުރުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލައިފި

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:40

22:37

ސިމާހާ ނަސީމް

ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ކޮށްފައި

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:41

22:36

ސިމާހާ ނަސީމް

އަނިޔާވި ނޫސްވެރިންނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ހުސެއިން އަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން. މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމުގައި އަނިޔާވި ހުރިހާ މީޑިއާތަކުގެ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރު ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:36

22:34

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:34

22:30

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:30

22:30

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:30

22:28

ސިމާހާ ނަސީމް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަ

އެއްވެސް ގައުމަކަށް ތާ އަބަދު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި ނޯވެވޭނެ. މިއީ ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އަށް ގޮވާލަން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ހުޅުވުމަށްވެސް ގޮވާލަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުޒާހަރާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:28

22:23

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށް ފަރުވާދެނީ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށް ފަރުވާދެނީ

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:23

22:18

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ހާލަތު

ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަމުންދޭ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހީމް މައުލޫމާތުދޭ  

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:18

22:16

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:16

22:13

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހާރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:13

22:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން ހުވާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން ގައުމު ނުބައި ދިމާލަކަށް ނުދާނެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނީ. ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރައްވާ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާކަށް ނުޖެހޭނެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ސަގާފަތެެއް އެއީ ވެރިމީހާ އަމުރުކުރުން އެކަމަކަށް ތަބާވުން. އެކަން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ލިބިފައި އޮތް "ނޯ ސަރ" ގެ ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ތަން. ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ބުނާއިރަށް "ޔެސް ސަރ" އޭ ބުނާކަށް ނުޖެހޭ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި 

  

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:08

22:03

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން ކައިރީގައި ހުރެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް އުންމީދެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ

ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު އަންނާނެ ކަމަށް އެކަކުވެސް ނުވިސްނާނެ. ނިހާން އާއި އަބްދުއް ރަހީމް އަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އަނދަވަޅަށް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތްވާށޭ. ރައީސް ޔާމީން ކައިރީގައި ހުރެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް އުންމީދެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:03

21:57

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:57

21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފި

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

00:23
މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރި ވީޑިއޯ
00:15
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދާ ދިމާލަށް
00:11
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިހާރު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ މަޖީދީ މަގުގައި 
00:10
މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި
00:09
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ގަޔަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި
23:50
އެސްއޯ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީސް މެމްބަަރުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި
23:49
ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފި
23:49
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފި
23:21
މުޒާހަރާ ފޯރިގަދަ ކަމާއެކު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
23:10
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
23:07
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
23:02
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:56
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:45
އަލީ ޝާހުގެ ވާހަަކަފުޅު
22:40
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން މިނިވަން ކުުރުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލައިފި
22:37
ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ކޮށްފައި
22:36
އަނިޔާވި ނޫސްވެރިންނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން
22:34
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:30
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:30
މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން
22:28
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަ
22:23
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށް ފަރުވާދެނީ
22:18
މުޒާހަރާގެ ހާލަތު
22:16
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:13
މުޒާހާރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި
22:08
ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން
22:03
ރައީސް ޔާމީން ކައިރީގައި ހުރެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް އުންމީދެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ
21:57
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
21:52
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ