ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

  • ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން
  • ރައީސް ޔާމީން ކައިރީގައި ހުރެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް އުންމީދެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ
  • މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން ހުވާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން ގައުމު ނުބައި ދިމާލަކަށް ނުދާނެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނީ. ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރައްވާ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާކަށް ނުޖެހޭނެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ސަގާފަތެެއް އެއީ ވެރިމީހާ އަމުރުކުރުން އެކަމަކަށް ތަބާވުން. އެކަން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ލިބިފައި އޮތް "ނޯ ސަރ" ގެ ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ތަން. ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ބުނާއިރަށް "ޔެސް ސަރ" އޭ ބުނާކަށް ނުޖެހޭ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި 

  

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:08
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން ކައިރީގައި ހުރެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް އުންމީދެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ

ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު އަންނާނެ ކަމަށް އެކަކުވެސް ނުވިސްނާނެ. ނިހާން އާއި އަބްދުއް ރަހީމް އަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އަނދަވަޅަށް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތްވާށޭ. ރައީސް ޔާމީން ކައިރީގައި ހުރެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް އުންމީދެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި 

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:03
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:57
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފި

17 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:52