ގެރިގުއި ބޭނުންކުރުން
ގެރިގުޔަކީ ކޮވިޑުގެ ފަރުވާއެއް ނޫން: ޑޮކްޓަރުން
 
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ބައެއް މީހުން ގެރީގެ ނަޖިހުން ފެންވަރާ
 
ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެށިދާނެ ކަމަށް
ކ. މާލެ |
އިންޑިޔާގެ ފްރަންޓް ލައިން ސިއްހީ އެހީތެރިޔަކު ގެރީގެ ނަޖިހުން ފަރުވާ ލިބިގަންނަނީ: ގެރިގުޔަކީ ހުރިހާ ބައްޔެއްގެ ޝިފާއެއް ކަމަށް ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރޭ
ރޮއިޓަރސް

ގެރިގުޔަކީ ކޮވިޑު ބަލީގެ ބޭހެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެތަކެއްޗާ ގާތް ނުވުމަށް އިންޑިޔާގެ ޑޮކްޓަރުން އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ގެރިގުޔަކީ ކޮވިޑަށްވެސް އަދި އެހެން ބައްޔަކަށްވެސް ޝިފާލިބޭ ކަހަލަ ތާސީރެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެއްކަން ސައިންސުގެ ހޯދުމަކުން ސާބިތުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވުމުގެ ނަމުގައި ގެރިގުއި ބޭނުން ކުރުމަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ޒާތުގެ އެހެން ބަލިބަލި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިގެން ދިއުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލިން ޝިފާ ހޯދުމަށާއި ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެގެން ހުރުމަށްޓަކައި ގެރިގުޔާއި ގެރީގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ގައިގައި އުނގުޅުމާއި އެއިން ފެންވެރުމުގެ އާދަ އިންޑިޔާގައި މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑީ ގުޖަރާތު ސްޓޭޓްގައެވެ. އެއީ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ސްޓޭޓެވެ. ހިންދޫންގެ ދީނުގައި ގެރިޔަކީ ދިރުންތަކާއި ސިއްހަތުގެ ރަމްޒެވެ. އެހެންވެގެން ހެޔޮނަސީބާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގެރިގުޔާއި ގެރީގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ގެދޮރާއި ގައިގައި އުނގުޅުމަކީ ހިންދޫންގެ ތެރޭގައި އެތައް ހާސް އަހަރަކަށް ދެމިގެން އައިސްފައިވާ އީމާނެކެވެ.

ގެރިގުޔާއި ގެރީގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތިން ފެންވެރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަބަޔަކު މިހާރު ތިބެނީ ގެރިކޮށިކޮށީގެ ވަށައިގެން ކިޔޫގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގެރީގެ ދެ ވައްތަރުގެ ނަޖިސް ގައިގައި އުނގުޅުމަށްފަހު އެތަކެތި ހިކެންދެން ތިބެނީ އަވީގައެވެ. އެއަށްފަހު ގެރީގެ ކިރުން އެތަކެތި ދޮވެލަނީއެވެ. އެކަން ކުރެވުނީމާ ކޮވިޑުންވެސް ސަލާމަތްވީއެވެ. ވައިރަހަކަށް ދެން އެމީހަކާ ގާތެއް ނުވެވޭނެއެވެ. މިއީ މިކަމަށް އީމާންވާ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތެވެ.

މިއާދަ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގެ އެތެރެއާއި ބޭރުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ އިންޒާރުތަކެއް ދީފައެވެ. އެ އިންޒާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސަކީ ނަގުލީ އިހުސާސެއް ކަމަށާއި އެއީ ކޮވިޑު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތަށް މަގުފަހިވާ އިހުސާސެއް ކަމަށެވެ. ގެރީގެ ނަޖިހަކީ ގަސްކާނާގެ ގޮތުގައި ނޫނީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން އެދެވިގެންވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި މި ނަޖިސް ބޭނުން ކުރާނަމަ ކޮރޯނާޔަށް ވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި ބަލިބަލިވެސް ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން އިންސާނުންނަށް ނަގުލުވުމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކަމާއިބެހޭ މާހިރުން މިގޮތަށް އިންޒާރު ދިނަސް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓެކްނީޝަނުންނާއި ފާމަސިސްޓުން ކަހަލަ މީހުންވެސް ގެރީގެ ދެ ވައްތަރު ނަޖިސް ގިރައިގެން އެއިން ފެންވަރައިގެން ރައްކާތެރިކަން ލިބިއްޖެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން އުޅެތެވެ. އެކަހަލަ ބައެއް މީހުންނަށް އަލުން ކޮވިޑު ޖެހިގެން ފުރާނަވެސް ގެއްލިފައިވެއެވެ. އެކަމަކުވެސް އާއްމުންގެ ތެރެއިން މިއާދަ ހުއްޓޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved