އިންޑިއާގެ ކޮވިޑު ހާލަތު
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑު ހާލަތު: ބައްޕައަށް އެހީވުމަށް އެދި ކުރި އާދޭސް
 
އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އިންކާރުކުރި
 
5 ލީޓަރުގެ 2 ފުޅި އޮކްސިޖަން ގަނެ އޮކްސިޖަން މާސްކް އެޅުވުމަށްފަހު ފަރުވާ ހޯދަން 36 ގަޑިއިރު ދަތުރުކުރި
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ސުޝިލް ކުމާރު 70، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކުރާނެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހޯދުމަށް 36 ގަޑިއިރު އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދުއްވަން ޖެހުނު
އަލްޖަޒީރާ

އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން އަޝިޝް ޝްރިވާސްތަވް 39، އޭނާގެ 70 އަހަރުގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާކަމަށް ބައްޕަ ބުނަން ފެށުމުންނެވެ. އަޝިޝްގެ ކުޑަ ކާރުގައި ފުރަތަމަ ދިޔައީ ލަކްނޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ވިވެކަނަންދު ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި ހެދި ޓެސްޓުން ސުޝިލްކުމާރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކިއެވެ. އެހެންނަަމަވެސް އެޑްމިޓްކުރާނެ އެނދެއް ނެތުމުން އެޑްމިޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

ބައްޕަ އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހަކަށްވާތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޮނުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރިއެވެ. އަޝިސްގެ އާދޭހަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދިޔުމަށެވެ. އެހިސާބުން 5 ލީޓަރުގެ 2 ފުޅި އޮކްސިޖަން ގަނެގެން ބައްޕަ ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި ބޭންދުމަށްފަހު އަޝިސް މިސްރާބު ޖެހީ އެޑްމިޓްކުރާނެ ހޮސްޕިޓަލެއް ލިބޭތޯއެވެ.

"އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު ފަހަތު ސީޓުގައި ބަހައްޓައި ބައްޕަ އޮކްސިޖަން މާސްކު އެޅުވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ދިޔައީ ލާލްބާގް ގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ސެންޓަރަށް. ބައްޕަ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ފުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފޯމްތަކާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ފުރައިގެން ދިޔައީ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުންވެސް އެޑްމިޓްކުރަން އެއްބަހެނުވި" އަޝިސް ބުންޏެވެ.

އެޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަކޮޅު ލަކްނޫގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އެޑްމިޓް ކުރުމަށް ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ އޮފީހުން ރެފަރެންސް ލެޓަރ ބޭނުންވެއެވެ. ޕީސީއާރް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާވެސް ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެ ޝަކުވާ ގިނަވުމުން ރިފަރެންސް ލެޓަރ ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އުއްތަރުޕްރަދޭޝްގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުން ނިންމިއެވެ.

ސުޝިލް ކުމާރު އޭނެ ދަރިފުޅު އަޝިޝްގެ ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި އޮކްސިޖަން މާސް އަޅައިގެން

"ސަލާންޖަހާ މީހެއްހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކަށް ގޮސް އާދޭސްކުރިން. އޭރު ބައްޕަ ބުނަމުންދޭ ރަނގަޅުވާނެއޭ ގެއަށް ދާން ހިނގާށޭ. އެކަމަކު އަހަންނަށް ފެނޭ ބައްޕައަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތް. ނޭވާލާން އުނދަގޫވާކާން" އަޝިޝް ބުންޏެވެ.

އެއް ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރި ދަތުރުގައި ބައްޕަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ދެ ފަހަރު އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު ރިފިލް ކުރަން ޖެހުނެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 36 ގަޑިއިރު އެތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ރައްޓެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ ކްލިނިކެއްގައި ބައްޕަ އެޑްމިޓްކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު މާލަސް ވެއްޖެއެވެ. އެޕްރީލް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބައްޕަ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ހިގައްޖެއެވެ.

ބައްޕަ މަރުވިތާ އެއްދުވަސްފަހުން ކޮވިޑް ކޮމާންޑް ސެންޓަރުން ލަކްނޫގެ ހޮސްޕިޓަލުން އެނދު ހުސްވިކަމަށް އަޝިޝްއަށް ފޯނު ކޯލު އައެވެ. އޭރު މާލަސްވެއްޖެއެވެ. އޭގެފަހުން އަޝިޝްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުންވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން އެ ދެމަފިރިން އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
81%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް