ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2017 | ހުކުރު 15:39
މި އަހަރުގެ ޖަނުއަރީ މަހު އާސްތާނާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ތެރެއިން
މި އަހަރުގެ ޖަނުއަރީ މަހު އާސްތާނާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ސީރިއާ-އީރާން
އީރާނު ބައްސާ އެއްބަސްވުމެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ސީރިއާގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތައް
 
ލޯ-ޓެންޝަން ހިސާބުތައް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވަނީ، އިދްލިބާއި، އުތުރު ހުމްސް، އަލް ގޫތާ އަދި އަލް ޝަރްޤިޔާގެ ޕްރޮވިންސްތަކުގަ
 
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އީރާނުގެ ބައިވެރިވުން ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ އަދި އިރާނުން ވަނީ ލޯ-ޓެންޝަން ހިސާބުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފަ

ގެރެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އީރާނު ބައްސަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް އެއްބަސްނުވާނެ ކަމަށް ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ސީރިއާގެ ލޯ-ޓެންޝަން ހިސާބުގެ ގޮތުގައި 4 ހިސާބެއް ކަނޑައަޅައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޒަކިސްތާނުގެ އާސްތާނާގައި ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ސްޕޮންސަރކުރާ ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ އަދި އިރާންއިން ވި އެއްބަސްވުމަށް އިޝާރާތްކޮށް، ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނީ، އީރާނުން ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތުގައި އީރާނުގެ އެއްވެސް ރޯލެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ މިއާ އެކު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއާހަދާތަކަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭނަކަށް ނޫނީ އެއްބަސްނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ސީރިއާ ބައިބައި ކުރުމާ އަހަރުމެން ދެކޮޅު، އަހަރުމެންނަކީ މި އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއް ނޫން"، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ތަރުޖަމާނު، އުސާމާ އަބޫ ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުސާމާ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ރަޝިއާއިން ކުއްލިއަކަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީ އަސްކަރިއްޔާތައް އެ ޤައުމުން ފައިބާނެ ގޮތުގެ ޓައިމް ޓޭބަލެއް އެކުލަވާލުމަށް ވެސް އުސާމާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އާސްތާނާގައި ކުރިއަށްދާ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން، ވާހަކަތައް ފެސިލިޓޭޓްކުރާ ކަޒަކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޚައިރާތު އަބްދުރަހްމަނޯވް ވިދާޅުވީ، ސީރިއާގެ މައްސަލައަށް އަސްކަރީ ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އާސްތާނާގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު ނުވެ، ޖެނީވާގައި ހުއްޓުނު ވާހަކަތައް އަލުން ފެށުމަށް ކުރިމަގެއް ފެނިދާނެކަމަށްވެސް ޤަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތައް ދެން ބާއްވާނީ ރަމަޟާން މަހަށް ފަހު، ޖުލައި މަހުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.

ސީރިއާގެ ލޯ-ޓެންޝަން ހިސާބު، ނުވަތަ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާން ހިސާބުތަކުގެ ގޮތުގައި 4 ހިސާބެއް ކަނޑައަޅަން ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ އަދި އިރާނުން އެއްބަސްވި އެއްބސްވުމަކީ ބުދަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަކަށް ބިނާކޮށް ވީ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މި އެއްބސްވުމުގައި ވާގޮތުން ލޯ-ޓެންޝަން ހިސާބުތައް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވަނީ، އިދްލިބާއި، އުތުރު ހުމްސް، އަލް ގޫތާ އަދި އަލް ޝަރްޤިޔާގެ ޕްރޮވިންސްތަކުގައެވެ.

ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ އަދި އިރާނުން ބުނާ ގޮތުގައި ލޯ-ޓެންޝަން ހިސާބުތަކެއް ކަނޑައެލުމުގެ ބޭނުމަކީ، ހަމަނުޖެހުން މައިތިރިކޮށް، އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީ، އަދި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް