raajjemv logo
އެޗްޓޫއޯ ރީބްރޭންޑްކޮށް ހުޅުވުން
މިޝެލިއަން ސްޓަރ ޝެފަކާއެކު "އެޗްޓޫއޯ" ރީބްރޭންޑްކޮށް ހުޅުވައިފި
 
އެޗްޓޫއޯއަކީ ކަނޑުގެ ހަ މީޓަރު އަޑީގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރެންޓެއް
 
އެޗްޓޫއޯ ހިންގާނީ މިޝެލިއަން ސްޓަރ ޝެފެއް ކަމަށްވާ އެންޑްރިއާ ބަރޓަން
 
އެޗްޓޫއޯ ރީބްރޭންޑްކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް އެއްވަނަ ދުވަހު
ފާތިމަތު އުދުމާ
6,577
ކ. މާލެ |
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 20:03
ޔޫ އެންޑް މީގެ އެޗްޓޫއޯ ރެސްޓޯރެންޓް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު

ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫންގައި ހިންގާ ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓް "އެޗްޓޫއޯ" ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު ހުޅުވައިފިއެވެ.

‎މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މި ރެސްޓޯރެންޓް ރީބްރޭންޑްކުރުމަށްފަހު ހުޅުވަން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެޗްޓޫއޯ އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުުޅުވާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މިޝެލިއަން ސްޓަރ ޝެފެއް ކަމަށްވާ، އެންޑްރިއާ ބަރޓަންނާއެކުއެވެ. ޔޫ އެންޑް މީން ވަނީ މި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޝފް ބަރޓަންނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ ރެސްޓޯރެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އާ ވާހަކަދައްކަމުން ޝެފް ބަރޓަން ވަނީ އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ވިޔަސް އަދި ވަޒީފާއަދާކުރަން ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު މާހައުލުކަމަށް ޝެފް ބަރޓަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫ އެންޑް މީގެ ކޯޕަރޭޓް ޝެފް ޖިއޮވާނީ ޑި އެމްބްރޮސިސް ވިދާޅުވީ މިޝެލައިން ސްޓަރ ޝެފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ރެސްޓޯރެންޓަކުން ލިބެން ހުންނަ މެނޫއަކީ ކަސްޓަމަރުން އެއާ މެދު ޝަކުވާކުރުމުގެ ޖާގައެއް އޮންނާނެ މެނޫއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެޗްޓޫއޯއަށް އަންނަ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރެއްވެސް ދާނީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ޝެފް އެންޑްރިއާ ބަރޓަން، ޝެފް ޖިއޮވާނީ ޑި އެމްބްރޮސިސް އަދި ޝެފް އަލެސެންޑްރޯ ސަރޯނީ - ޔޫ އެންޑް މީ

އެޗްޓޫއޯ ރީބްރޭންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އާ ވާހަކަދައްކަމުން ޔޫ އެންޑް މީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެލެކްސް އަޒޯލާ ވަނީ މިއީ މިފަދަ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިޝެލިއަން ޝެފަކާއި ރާއްޖޭގައި ހަވާލުކުރެވުުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެޗްޓޫއޯއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެލެކްސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެލެކްސް ވަނީ ރެސްޓޯރެންޓުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަނަވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ޔޫ އެންޑް މީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އެލެކްސް އަޒޯލާ އަދި ޗެފް އެންޑްރިއާ ބަރޓަން - ޔޫ އެންޑް މީ

މީގެއިތުރުން ޔޫ އެންޑް މީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޖިހާދު (ޖޭ) އަޙްމަދު ވަނީ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެޗްޓޫއޯ އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށާއި، ތަނުގެ ޑިޒައިނަށް ބަލާލުމުންވެސް އެކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޝެފް ބަރޓަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭނާގެ ޝެފެއް ކަމަށްވާ އަލެސެންޑްރޯ ސަރޯނީ، ރެސްޓޯރެންޓުން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެޗްޓޫއޯއިން ފޯރުކޯށްދެނީ ހަމައެކަނި ތަފާތު މޮޅު ކެއުން ނޫން ކަމަށާއި، އެޗްޓޫއޯއިން ފޯރުކޮށްދޭނީ "ލައިފްޓައިމް އެކްސްޕީރިއެންސް" އެއް ކަމަށްވެސް ޖޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

‎ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޔޫ އެންޑް މީ ރިސޯޓް ހުޅުވިތާ މިހާރު ދެ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އެޗްޓޫއޯ ހުޅުވައިގެން މިވީ ދުވަސްތަކުގައި ރީބްރޭންޑް ކުުރުުމުގެ ކުރިންވެސް ރެސްޓޯރެންޓަށް ވަނީ ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައެވެ. އެޗްޓޫއޯ ރެސްޓޯރެންޓާކީ ޔޫ އެންޑް މީގެ ފަޅުތެރޭގައި ކަނޑުއަޑީގައި ވަކިން އޮންނަ ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ ކަނޑުގެ ހަ މީޓަރު އަޑީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް