ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 18:31
އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތް
ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި
ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން
ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެ
އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތާއެކު އަވަސްވާނެ

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މި ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމަށް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދައި، އެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީންއެވެ.

މިޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން އިސްމާއީލް ނަވީން ވިދާޅުވީ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތް، އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތާއެކު އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ސަމީރު ދެެއްކެވި ވާހަކައިގައި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަގުސަދުގައި ތައާރަފު ކުރެވިގެންދިޔަ ޚިދުމަތެކެވެ. ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3333835 އަށް ގުޅައި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނެގުމުން ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތެއް މިހާރު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 04:10
މީ ޚަބަރެއް
ޚަބަރުކިޔާ ނިމުނުއިރުވެސް އެއީ ކިހިނެތް ވާކަމެއް ނޭނގުނު.
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 18:55
ސާހިލް
ހަބަރު ކިޔާ ނިމުމުއިރު ވެސް އޮޓޯ އެޓެންޑެންޓް އެއީ ކޯއްޗެއްކަން ނުކިޔާދެވުނު. އެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާ އެއްޗހި ކިޔާދިނުމާ ލުއިފަސޭހަވި ގޮތެއް ބުނެ ނުދެވުނު