raajjemv logo
މޯލްޑިވިއަންގެ ޚިދުމަތް
މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދުކޮށް، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް
 
ކޯލް ސެންޓަރ އަދި ވައިބަރ ޕްލެޓްފޯމްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭނެ
 
ކޮވިޑާ ހުރެ މީގެ ކުރިން ވަނީ ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތުތައް މަދުކޮށްފައި
 
މިއީ މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު
އިސްމާއިލް އާޒިމް
6,789
ކ. މާލެ |
7 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 13:34
މޯލްޑިވިއަންގެ އާ ޓިކެޓް އޮފީސް
މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދުކޮށް، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ކުރި އިޢުލާނެއްގައިވަނީ 06 ފެބްރުއަރީ 2021ން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ބަންދުވާނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00ން 17:00ށް ކޯލް ސެންޓަރ އަދި ވައިބަރ ޕްލެޓްފޯމްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓިކެޓް ގަތުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މޯބައިލް އެޕް ބޭނުންކުރުމަށް ޤައުމީ އެއާލަނުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން އެ ކުންފުނީގެ އާ ޓިކެޓް އޮފީހެއް އެސްޓީއޯ ސިޓީ ސްކެޔާގައި ހުޅުވައި، ދިޔައީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހު ވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތުތައް މަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޭރުވެސް ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދުކޮށް، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަނެއްކާވެސް ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން މީހުން އެއްވެ ނޫޅުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާ ވަރަށް ބަލާއިރު ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން ވެސް ރާއްޖެއަކީ މިހާރު ހައި ރިސްކު ގައުމެއްކަމަށް އެޗް.އީ.އޯ.ސީ.އިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ކުރިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ ވޭރިއަންޓަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައިން ވެސް އިތުރު ދެމީހަކަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ވޭރިއެންޓެއްކަމުގައިވިޔަސް، އައު ވޭރިއަންޓް އެކަކު ގައިން ފަސް މީހުންނަށް ޖެހޭނެކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެ އިތުރަށް އައު ވޭރިއަންޓްއިން ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަވަރު އިތުރު ކަމަށާއި، އަދި ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭވަރު ގިނަވާނެކަމަށް ވެސް އެޗް.އީ.އޯ.ސީ.އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް