raajjemv logo
10،000 ކާޓަނުގެ ބިސް ޕޯޓުގައި ތާށިވުން
ލިޔެކިއުންތައް ހުށައެޅުމަށް ގެނައި ކުއްލި ބަދަލާއި އެކު 10،000 ކާޓަންގެ ބިސް ޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި
 
ބޭނުން ވަނީ ބިސްތައް އަވަހަށް މާކެޓަށް ނެރެވޭނެ ގޮތެއް
 
ޗެންނާއީގައި ހުންނަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ލިޔުމުގެ އަސްލު އެފްޑީއޭއަށް މެއިލް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވޭ
 
ބިސް އެތެރެކުރެވޭނީ ލިޔުމުގެ އަސްލު އެފްޑީއޭއަށް ހުށައެޅުމުން ކަމަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަނީ އަންގާފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
15,145
ކ. މާލެ |
4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 00:58
ރާއްޖެ ގެންސްފައިވާ ބިސްތަކެއް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިތީ (އެފްޑީއޭ) އަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށައެޅުމަށް ގެނައި ކުއްލި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 10،000 ކާޓަންގެ ބިސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ޕޯޓުގައި ތާށިވެފައިވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދިން ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެފްޑީއޭ އަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށައެޅުމަށް ލުއިތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް އެލުއިތަކަށް މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނަސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބިސް އެތެރެކުރާ އިރު، ޕޯޓުން ބިސް ނެރެވޭނީ އެފްޑީއޭ އަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިއުމުގެ އަސްލު ހުށައަޅައިގެން ކަމަށް ބުނުމުން ބިސްތައް ޕޯޓުން ނުނެރެވި ތާށިވެފައިވާތާ ތިން ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް އެވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންގެ ބަނދަރުން ބިސް ބަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ބިސް ގެންނަ އިރު، އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބޭނީ ޗެންނާއީގައި ހުންނަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިންނެވެ. އަދި ޓުޓިކޮރިން ބަނދަރުން ބިސް ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ކާގޯ ބޯޓު ނައްޓާލުމުން ލިޔެކިއުންތައް ޗެންނާއީގެ އޮފީހުން، ރާއްޖެއާއި ހިސާބަށް ގެންނަނީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އައި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު މިލިޔެކިއުންތައް ގެނައުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުމުން އެފްޑީއޭއިން ވަނީ ލިޔެކިއުންތައް ރާއްޖެ ގެނެވުމުން ހުށައަޅާގޮތަށް، ބިސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދީފައިވެއެވެ.

މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ބިސް އެތެރެކުރެވޭނީ ލިޔުމުގެ އަސްލު އެފްޑީއޭއަށް ހުށައެޅުމުން ކަމަށް އެންގުމުން، ލިޔެކިއުންތައް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާތީ ޗެންނާއީގައި ހުންނަ އިދާރާއަށް ގުޅައި އެލިޔެކިއުންތައް މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެފްޑީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ޗެންނާއީގައި ހުންނަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އެކަން ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާތީ ލިޔެކިއުންތައް މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް އެފްޑީއޭއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިޔަފާރިވެރިން އެފްޑީއޭއާއި ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ދުވަސް މަތިން އައި ހަތަރު ބޯޓުން ރާއްޖެ ގެނައި 10،000 ކާޓަންގެ ބިސް ވަނީ އެމްޕީއެލްގެ ޕޯޓުން ނުނެރެވި ތާށިވެފައެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ މިލިޔެކިއުންތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ލިޔެކިއުންތައް ލިބުނުހާ އަވަހަށް އެލިޔުން އެފްޑީއޭއަށް ހުށައަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު ބޭނުން ވަނީ ބިސްތައް އަވަހަށް މާކެޓަށް ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބިހަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ޒަރޫރީ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިސް ނުނެރެވި ތާށިވެފައި ހުރުމުން އޭގެ އަސަރު މާކެޓުން ވެސް ފެންނަން ފަށާނެއެވެ. މާކެޓަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ބިސް ސަޕްލައި ނުކުރެވޭ ނަމަ ބިހުގެ އަގު އުފުލި އޭގެ އަސަރު އާންމު ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބަށް ކުރާނެއެވެ. އަދި ބިހަކީ އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ އެއްޗަކަށް ވުމުން 25 ދުވަހާއި 30 ދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ބިސް ރައްކާކޮށްފައި ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
18%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
9%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
64%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް