ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު
މަރުހޫމް ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ގައުމީ ޚިދުމަތުގެ ހަނދާންތައް އައުކުރުން
 
އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ މަރްހޫމް ނާސިރުގެ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާ
 
ދައުލަތުގެ އެންމެ އާދައިގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން އެތައް އެތައް ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުކަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރެއްވި
 
ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުގެ ދެ ޚާންދާނަކުން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް
ކ. މާލެ |
މަރުހޫމް ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

2 ސެޕްޓެމްބަރު 1926 ގައި ވެލާނާގޭ އަހުމަދުދީދީއަށް ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. އެދަރިކަލުންގެ ނަންފުޅަކީ އިބްރާހިމް ނާސިރެވެ. ނާސިރު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންނެވިރޭ ވެލާނާގޭގައި ދަމަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކީ ލާމިގަސްދޮށުގޭ ގޮމައެވެ. ނޫމަރާގަނޑުވަރު ގޮމަޔޭވެސް ކިޔައެވެ. އެރޭ ގަޑިބައްލަވައިފައި ބޭރަށްވެސް ނުކުމެވަޑައިގެން ހަނދާއި ތަރިތަކުގެ ބުރުޖުތައްވެސް ބައްލަވައިފައި އެތެރެޔަަށް ވެދެވަޑައިގެންފައި މިދެންނެވި ގޮމާ ވިދާޅުވިކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮވެއެވެ. މިކުއްޖާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަން ކުރާނެއެވެ. ދިވެހި ތާރީޚުގައި ކުލަގަދައަކުރުން ނަންފެވިގެންދާނެއެވެ.

ލާމިގަސްދޮށުގޭ ގޮމާ އެރޭ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު ހަގީގަތަކަށްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންވެސް ނާސިރު ކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންކަންވެސް ހޯއްދަވައިދެއްވީ ނާސިރެވެ. އޭނާގެ ނަން ދިވެހި ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންވަނީ ރަންއަކުރުންނެވެ. ނާސިރުގެ ރާހި ބައްލަވައިފައި ލާމިގަސްދޮށުގޭ ގޮމާ އެވިދާޅުވި އެއްޗެއް ވިދާޅުވިއިރު ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ކުލަޖެއްސުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާނީ ތިމަންނާގެ މާމަދަރިޔެކޭ ވިދާޅެއް ނުވެއެއެވެ. އެބައި މިއަދު ލިޔާން މިޖެހުނީ އަޅުގަޑުމެންނަށެވެ. މިއަދު އެބޭފުޅަކު އަވަހާރަވެގެން ގައުމީ ހިތާމައެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގެނބިފައިވާ ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދަކީ މިދެންނެވި ލާމިގަސްދޮށުގޭ ގޮމާއަށް މާމަވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދަކީ ލާމިގަސްދޮށުގޭ ގޮމާގެ ނޫރާނީގޭ އާމިނާދީގެ ބޭފުޅެކެވެ. ބައްޕާފުޅަކީ މަލިމް މުހައްމަދު ދީދީއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އަދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ގެންނަވައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ ހަރުފަތްތަކުން ކުރިއަރައިގެންދާ ގައުމަކަށް ހެއްދެވުމަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އަރިހުގައި ހުންނަވައިގެން އެންމެ ގިނަ މަޝްވަރާ ދެއްވައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކީ މިދެންނެވި އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ. މަޝްހޫރު ނަންފުޅުން ނަމަ ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަގަބު އެރުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުގެ ދެ ޚާންދާނަކުން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ހުރަވީ ޚާންދާނާއި ދިޔަމިގިލީ ޚާންދާނެވެ. އިބްރާހިމް ނާސިރުވެސް ފަދައިންނެވެ. ނާސިރަކީ މާގިނަ ރަހުމަތްތެރިން ގެންގުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. މާގިނަ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާވެސް ހޯއްދެވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ނާސިރުގެ މަދު ރަހުމަތްތެރީންގެ ތެރޭގައި އަދި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވި މަދުބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް އެއްބޭފުޅަކީ ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ. އެދުވަސްވަރު ދިވެހީންގެ ގިނަ ބަޔަކު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ދަންނަނީވެސް ސާދުސީނު ރަޝީދުގެ ނަންފުޅުންނެވެ. ސާދުސީނަކީ ސާހިބުއްސައާދާގެ ކުރުގޮތެވެ.

ނާސިރާއި އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ބިންގަލަކީ އާއިލީ ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. ނަތީޖާނެރެ ދެއްކުމާއި ހީވާގިކަމުގައި ދެބޭފުޅުންގެ މިޒާޖުގެ އެއްގޮތް ކަމަކީ މި ގުޅުންތަކުގެ ބިންގަލެވެ. އެހެންވީމާ ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެގެންނެވި ގިނަގުނަ ބަދަލުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގައި ނާސިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާ ކުރެއްވި އެއްބޭފުޅަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައުލީމުގެ އިންގިލާބެއް ގެނައުންކަމަށްވިޔަސް، މުވާސަލާތީ ވިޔުގައަކުން ދުނިޔެއާ ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅައިލުން ކަމަށްވިޔަސް، ހުޅުލޭގައި އެއަރޕޯޓް އެޅުންކަމަށްވިޔަސް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުން ކަމަށްވިޔަސް އެންމެ އަރިހުގައި ނުގުޑާފަދަ ސާބިތުކަންމަތީގައި ހުންނެވި އެކުވެރިޔަކީ އަދި ބައިވެެރިޔަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ.

ދައުލަތުގެ އެންމެ އާދައިގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން އެތައް އެތައް ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުކަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވުޒާރާއަކީ ހޯމްއެފެއަރޒް އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއެވެ. ގިނަބަޔަކަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރެވެނީވެސް އެ ވުޒާރާއާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ނާސިރުގެ ދައުރުގެ ވާހަކަ ދެކެވެންޏާ އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. މިއީ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދެހަނދާނެވެ.

ކަރަންކާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ދިވެހި ގައުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު 2011 ގައި އެމަނިކުފާނަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ ޝަރަފު އަރުވާފައިވެއެވެ. މިއީ ދޮންބަންޑާރައިންގެ ނަންފުޅާ ގުޅިފައިވާ ޝަރަފެކެވެ. މިއަދު ދިވެހީންނާއި އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއަސް އެމަނިކުފާނުގެ ޒިކުރާތަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. ނާސިރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއެކުއެކީގައި އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވަނަވަރުވެސް ތާރީޚުގައި ވަނީ ލިޔެވިގެންނެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ލޮބުވެތި މާމާފުޅު ލާމިގަސްދޮށުގޭ ގޮމާ ނާސިރާމެދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުންތައް ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދިޔައީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަދަ ހީވާގި މުރާލި އިޚުލާސްތެރި ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ސަބަބުންނެވެ. ގައުމު ދެމިއޮތްހައި ދުވަހަކު އެއީ އައުކުރަންޖެހޭ ޒިކުރާއެކެވެ. އެ ޒިކުރާއަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. އެއީ އެއްހަރުފަތަކުން އަނެއް ހަރުފަތަކަށް ގައުމު ގެންގޮސްދިނުމާއި ގައުމު އާރާސްތުކުރުމުގެ ހަރުފަތުގެ ހަނދާންތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved