raajjemv logo
ޓެކްސްދައްކާ ސުންގަނޑިތައް ކައިރިވުން
ޓެކުހުގެ ސުންގަނޑިތަކަށް ސަމާލުވުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
31 ޖެނުއަރީ އަކީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި
 
28 ޖެނުއަރީ އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަސް އަދި ފަހު ކުއާޓަރގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި
 
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހު ހަފުތާއަކީ ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތަކެއް ހިމެނޭ ހަފުތާއެއް
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,970
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 14:46
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މީރާއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކާއެކު
ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ޓެކުހުގެ ސުންގަނޑިތަކަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ގިނަވަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ޓެކުހުގެ ސުންގަޑިތަކުގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މީރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހު ހަފުތާއަކީ ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތަކެއް ހިމެނޭ ހަފުތާއެއް ކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން، 28 ޖެނުއަރީ އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަސް އަދި ފަހު ކުއާޓަރގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއެވެ. އަދި 31 ޖެނުއަރީއަކީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު، މި ފަދަ ސުންގަޑިތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މީރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސުންގަޑިތަކެއްކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ދުވަސްވަރު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކައުންޓަރުތައް މަދުވާނެ ކަން ފާހަގަކޮށް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފަހު ވަގުތަށް މަޑު ނުކުރައްވައި ދުރާލާ ޓެކްސް ބަޔާންހުށަހަޅައި ފައިސާދެއްކުމަށް މީރާއިން އެދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއި އިންކަމް ޓެކްސް އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އޮންލައިކޮށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެފައި، ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީރާ ކަނެކްޓް އެކައުންޓް ދޫކޮށްފައިވާތީ، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި ޓެކުހާ ގުޅޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މީރާއަށް އައުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އޮންލައިން ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށް މީރާއިން އެދެއެވެ.

މީރާއިން ވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ސުން ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ވާރުގޭ ނުވަތަ މީރާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެކަން ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް