raajjemv logo
ލަންކާއިން މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު އެންދުން
ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގނަޑު އެންދުން ހުއްޓާލުމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި
 
ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ބިމުގައި ވަޅުލި ނަމަވެސް ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތް
 
މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އެންދުމަކީ ބަލިން ރައްކާތެރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސައިންޓިފިކް އެއްވެސް ހޯދަމަކުން އަަދި އެގެން ނެތް
 
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންް އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އަންދާ އެންދުމަކީ އިންސާނުން ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
4,272
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 01:05
ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ގައި މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލަނީ

ލަންކާއިން ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު އެންދުން ހުއްޓުމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އ.ދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރެރފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންް އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އަންދާ އެންދުމަކީ އިންސާނުން ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށާއި މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން އެހެން މައިނޯރިޓީ ގްރޫޕްތަކާއި މެދު އޮންނަ ތަފާތުކުރުންތައް އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިވެ ބާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އެންދުމަކީ ބަލިން ރައްކާތެރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސައިންޓިފިކް އެއްވެސް ހޯދަމަކުން އަަދި އެގެން ނެތް ކަމަށާއި މިގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ވާނެ ކަމެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނެފައި ނެތްކަމަށް އދގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އދ އިން ބުނީ ބަލިމަނޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު ލަންކާއިން އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ބިމުގައި ވަޅުލުމުން ފެން ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ލަންކާއިން މީހުން ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި އަންދަން ފެށިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ބިމުގައި ވަޅުލި ނަމަވެސް ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ މާހިރުން ވަނީ މިގޮތަށް ލަންކާއިން ކަންތައް ކުރާނަމަ މިކަމުގެ ބުރަށް ބައެއް ރައްޔިތުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ފަސްޖެހޭނެ ކަމަށް މާހިރުން ގަބޫލުކުރާކަމަށް އދ ގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ލަންކާއިން ވަނީ ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުން ނެރުނު ޕޮރޮވިޝަނަލް ކްލިނިކަލް ޕްރެކްޓިސް ގައިޑްލައިންސް އޮން ކޮވިޑް-19 ގެ ދަށުން އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އަންދަން ފަށާފައެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 283 މީހުން ލަންކާގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
67%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް