raajjemv logo
ކޮމާޝަލް ސްޕޭސްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
ކޮމާޝަލް ސްޕޭސްއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އެޗް.ޑީ.ސީ.އިން އިތުރުކޮށްފި
 
މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މި ޔުނިޓްތައް ބަލާލުމަށް އެދުމުން އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް
2,767
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 07:45
ހުޅުމާލެ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ކޮމާޝަލް ސްޕޭސްތަކަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެޗް.ޑީ.ސީ.އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތަކެއް ހޯދުމަށް އެ.ޗް.ޑީ.ސީ.އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކްލިނިކްއަކާއި ފާމަސީއެއްގެ އިތުރުން ސުޕަމާކެޓާއި ގްރޯސަރީ ސްޓޯރ އަދި ކެފެޓީރިއާ ހިންގުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމަށް އެދުމުން އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ޔުނިޓްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ޔުނިޓްތައް 11 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހިޔާ ކޮމާޝަލް ސްޓޭޖް 2 އަދި 3 ގެ ދަށުން ކްލިނިކް، ގޮރޯސަރީ ސްޓޯރގެ އިތުރުން ސެލޫން އަދި ބުކްޝޮޕް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ޔުނިޓްތައް ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިގޮތުން މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ އައު ތާރީޙުތަކަކީ:

ކޮމާޝަލް ސްޕޭސްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މައިގަނޑު ދެ ގޮތެއް އެޗް.ޑީ.ސީ.އިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އެޗް.ޑީ.ސީ.ން ބުނީ ރިކުުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް (އާރްއެފްޕީ) މެދުވެރިކޮށާއި ޑައިރެކްޓް އެލޮކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް ޤަވާއިދެއް ވެސް އެކުލާވައިލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާރް.އެފް.ޕީ.އަށް ހުޅުވާލެވިގެން ދާނީ އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިޔަފަރީތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގްރޯސަރީ ސްޓޯރ އަދި ސެލޫން ފަދަ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ.ން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަމަލު ކުރާ ދެވަނަ ގޮތަކީ ޑައިރެކްޓް އެލޮކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެންކަރ ޓެނަންޓް، ފްރެންޗައިސް އަދި އާއްމުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ބްރޭންޑްތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑައިރެކްޓް އެލޮކޭޝަންގެ އެއްމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅިގެން އެ ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން އާއްމުކޮށް ނުލިބޭ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ.ން ހާމަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް