raajjemv logo
ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު މައްސަލަ
އެންމެން ގުޅިގެން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ލަތީފް ގޮވާލައްވައިފި
 
ފެބްރުއަރީ ނުވަތަ މާޗު މަހުގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ކުރިއަށް އޮތް ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން ލަތީފް ވަނީ ނިންމަވާފައި
 
ނޯމަލައިޒިންގ ކޮމިޓީއާ ވީއޭއެމް ހިންގުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,976
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 16:40
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް
މިހާރު

އެންމެން ގުޅިގެން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި، ނޯމަލައިޒިންގ ކޮމިޓީއާ އެ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަޙްމަދު ސަލީމް (ހީނާ) ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ ފަސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ވީއޭއެމް ހިންގާފައިވާއިރު، އެފްއައިވީބީގެ އިންޒާރާއެކު ފަހުން އެ ކޮމިޓީ އުވާލިއެވެ.

އެކަމަކު އެއަށްފަހު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމްގެ މެންބަރު ކުލަބުތަކުން އިސްވެ ބޭއްވި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ލަތީފުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނަގާފައެވެ. އެއާއެކު އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވަނީ ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށާއި، ވީއޭއެމްގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ނޯމަލައިޒިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

މިހާތަނަށްވެސް ނޯމަލައިޒިންގ ކޮމިޓީން ވީއޭއެމް ހިންގަމުންދާއިރު، ދާދި ފަހުން ލަތީފް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓުން ވަނީ ވީއޭއެމްގެ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިންގ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ލަތީފް ވިދާޅުވީ ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެފްއައިވީބީ އާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އަދި އެންމެ ފަސޭހައިން މި މައްސަލަ ހައްލުވާން އޮތީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިނުލުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ވީއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިނުލަން ނިންމެވީ ވޮލީބޯޅައިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެންމެ އިސްވާނީ ވޮލީބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަތީފުގެ ދައުރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާއިރު، އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ފެބްރުއަރީ ނުވަތަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެގޮތަށް ވާނީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ން އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތި ނުކުރާހާ ހިނދަކު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަ ނުދީ، ވޮލީބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި، އެމްއޯސީ އާއި، ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަދި އެފްއައިވީބީ ގުޅިގެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވީއޭއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްވެސް ލަތީފް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެން ގުޅިގެން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ލަތީފް ގޮވާލެއްވިއިރު، ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެފްއައިވީބީން ވަނީ "އެޑްހޮކް ކޮމިޝަން" އެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އަދި މި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެފްއައިވީބީގެ ރައީސް ޑރ. އަރީ ގްރާސާއާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި އެމްއޯސީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 20:31
ޞޮސް
ރޔ އާއެކު ތާސް ކުޅެންލަތީ ރަނގަޅުވާނީ. ވޮލީގެ ހަލާކަކީ ލަތީ.