raajjemv logo
ޤައުމީ އަރުޝީފު ދުވަސް
ޤައުމީ އަރުޝީފު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި
 
ޤައުމީ އަރުޝީފަށް ވަނީ 9 އަހަރު ފުރިފައި
 
ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލުއިފޮތެއްވެސް ވަނީ ނެރެފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,961
ކ. މާލެ |
21 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 23:48
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު
ގޫގުލް

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލުއިފޮތަކާއި، 365 މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލުއިފޮތެއް ނެރެފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖަނަވަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ޤައުމީ އަރުޝީފު ދުވަހަކީ، ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ނަމުގައި މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދި ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލުއިފޮތަކާއި ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލުއިފޮތެއް ނެރެފައިވާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ވެބްސައިޓުގައި (https://archives.gov.mv/ގައި) މި ފޮތްތައް ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ 9 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވަނީ ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން ޒަމާނީ ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި ލިޔެކިޔުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2011 ގެ ދަށުން 19 ޖަނަވަރީ 2012 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި މުއައްސަސާއެކެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. މި މުއައްސަސާ އުފެއްދެވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ވީޑިއޯތަކާއި، ޗާޓުތަކާއި ފްރޭމްތައް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ޤައުމީ އަރުޝީފު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އާމިރު އަޙުމަދެވެ. އަދި ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން، އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މިހާރުގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ރައީސަކީ މުޙައްމަދު ޢާސިފް (މޮންދު) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް