ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފާއިތުވި އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދު
 
ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލަތަކާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ކައުންޓަރ ފީޑް ފޯޖަރީގެ މައްސަލަތަކާއި، މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު އަދަދު ގިނަ
 
އެކްސިޑެންޓް ތަކުގައި 2019 އަހަރު ފަސް މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު މީހަކު ނިޔާވެފައެއް ނުވޭ
ކ. މާލެ |
ކުށުގެ ވެށިން ބަޔަކު ހުއްޓުވައި ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށްވުރެ މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 16482 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 12787 މައްސަލައެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެެރެއިން މާލެ ސަަރަހައްދުން 8060 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުން 4727 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާލާއިރު، ވައްކަމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފޭރުމާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތައް، މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު އަދަދު ވަނީ މަދުވެފައެވެ.

އެގޮތުން މާރާމާރީގެ 661 މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 633 މައްސަލައެވެ. ވައްކަމުގެ 3581 މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 4551 މައްސަލައެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު 2186 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ 1425 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު 467 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 394 މައްސަލައެވެ.

ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާ ފޭރުމުގެ 13 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 11 މައްސަލައެވެ. ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ފޭރުމުގެ 21 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު 9 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ފޭރުމުގެ އެހެނިހެން 449 މައްސަލައެއް 2019 އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު މިފަދަ 328 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކަށް ބަލައިލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓްގެ 2323 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 1390 މައްސަލައެވެ. ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި 2019 އަހަރު ފަސް މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މިދިޔަ އަހަރު މީހަކު ނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްގެ 172 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު މިފަދަ 86 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު ފާއިތިވެ ދިޔަ އަހަރު މީހަކު ނިޔާވެފައެއްނުވެއެވެ.

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލަތަކާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ކައުންޓަރ ފީޑް ފޯޖަރީގެ މައްސަލަތަކާއި، މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު އަދަދު ގިނަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އެގޮތުން ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލަތަކުގެ 411 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު 490 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ 38 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު 72 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 219 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 245 މައްސަލައެވެ. އަދި ކައުންޓަރ ފީޑް ފޯޖަރީގެ 87 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 108 މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މަކަރާއި ހީލަތުގެ 498 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ 609 މައްސަލައެކެވެ.

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 2019 ވަނަ އަހަރު 3327 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ފާއިތުވި އަހަރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 3849 މީހުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ޕީޖީ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު 1571 މައްސަލައެއް ޕީޖީ ކޮށްފައިވާއިރު ފާއިތުވި އަހަރު 1724 މައްސަލައެއް ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved